Πράξεις του διευθύνοντα το Ειρηνοδικείο Λάρισας για τον αυτεπάγγελτο ορισμό συζήτησης αιτήσεων εκουσίας διαδικασίας (υπερχρεωμένων) της (αρχικής) δικασίμου της 13.04.2021

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ

ΑΥΤΕΠΑΓΓΕΛΤΟΣ ΟΡΙΣΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ

ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΑΞΗΣ 671 /2021

Έχοντας υπόψη το άρθρο 158 του Ν. 4764/2020 περί οίκοθεν επαναφοράς των υποθέσεων που ματαιώθηκαν λόγω αναστολής λειτουργίας του δικαστηρίου (από 1.4.2021 έως 30/4/2021), και ειδικότερα αναφορικά με τις με αριθμ. εκθ. καταθ. 165/2018,166/2018,300/2019,301/2019,498/2019,18/2019,454/2017,450/2018, 458/2019,20/2019,12/2019,141/2019 και 106/2019 αιτήσεις εκουσίας δικαιοδοσίας (υπερχρεωμένων), της δικασίμου 13-4-2021.

ΟΡΙΖΟΥΜΕ αυτεπαγγέλτως νέα δικάσιμο για τη συζήτηση την 12-10-2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 09.00π.μ., στο ακροατήριο του δικαστηρίου, του Γραμματέως επιμελουμένου της εγγραφής στο πινάκιο ή έκθεμα και της προς ενημέρωση γνωστοποίησης της σχετικής νέας δικασίμου στους διαδίκους.

Λάρισα 23/4/2021

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ

Ιωάννης Θεοδωράκης, Ειρηνοδίκης


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ

ΑΥΤΕΠΑΓΓΕΛΤΟΣ ΟΡΙΣΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ

ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΑΞΗΣ 672/2021

Έχοντας υπόψη το άρθρο 158 του Ν. 4764/2020 περί οίκοθεν επαναφοράς των υποθέσεων που ματαιώθηκαν λόγω αναστολής λειτουργίας του δικαστηρίου (από 1.4.2021 έως 30/4/2021), και ειδικότερα αναφορικά με τις με αριθμ. εκθ. καταθ. 100/2020, 101/2020, 160/2020, 287/2016, 195/2019, 218/2019, 226/2019, 225/2019, 291/2019, 294/2019, 290/2019, 555/2018 και 119/2019 αιτήσεις εκουσίας δικαιοδοσίας (υπερχρεωμένων), της δικασίμου 13-4-2021.

ΟΡΙΖΟΥΜΕ αυτεπαγγέλτως νέα δικάσιμο για τη συζήτηση την 23-11-2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 09.00π.μ., στο ακροατήριο του δικαστηρίου, του Γραμματέως επιμελουμένου της εγγραφής στο πινάκιο ή έκθεμα και της προς ενημέρωση γνωστοποίησης της σχετικής νέας δικασίμου στους διαδίκους.

Λάρισα 23/4/2021

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ

Ιωάννης Θεοδωράκης, Ειρηνοδίκης


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ

ΑΥΤΕΠΑΓΓΕΛΤΟΣ ΟΡΙΣΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ

ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΑΞΗΣ 696 /2021

Έχοντας υπόψη το άρθρο 158 του Ν. 4764/2020 περί οίκοθεν επαναφοράς των υποθέσεων που ματαιώθηκαν λόγω αναστολής λειτουργίας του δικαστηρίου (από 1.4.2021 έως 30/4/2021), και ειδικότερα αναφορικά με την με αριθμ. εκθ. καταθ. 35/2021 αίτηση εκουσίας δικαιοδοσίας (απογραφής κληρονομιάς), της δικασίμου 13-4-2021.

ΟΡΙΖΟΥΜΕ αυτεπαγγέλτως νέα δικάσιμο για τη συζήτηση την 18-5-2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 09.00π.μ., στο ακροατήριο του δικαστηρίου, του Γραμματέως επιμελουμένου της εγγραφής στο πινάκιο ή έκθεμα και της προς ενημέρωση γνωστοποίησης της σχετικής νέας δικασίμου στους διαδίκους.

Λάρισα 26/4/2021

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ

Ιωάννης Θεοδωράκης, Ειρηνοδίκης