Πράξη της Διευθύνουσας το Πρωτοδικείο Λάρισας για τον αυτεπάγγελτο προσδιορισμό συζήτησης αιτήσεων ασφαλιστικών μέτρων της (αρχικής) δικασίμου της 12.03.2021

201401151849099190

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΑΞΗΣ

   273/2021

Η Πρόεδρος Πρωτοδικών Λάρισας

 

Έχοντας υπόψη:

1) Τις διατάξεις του άρθρου 15 παρ. 7 περ. γ΄ του Ν.1756/1988 «Κώδικας Οργανισµού Δικαστηρίων και κατάσταση δικαστικών λειτουργών», µε τις οποίες καθιερώνεται τεκµήριο αρµοδιότητας του δικαστή που διευθύνει το Δικαστήριο.

2) Την με αριθμό ΚΥΑ 14453/06-03-2021 ( ΦΕΚ Β΄ 895/06-03-2021) «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID – 19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από Πέμπτη 4 Μαρτίου 2021 έως και την Τρίτη 16 Μαρτίου 2021», η οποία αντικατέστησε την με αριθμό ΚΥΑ 13805/03-03-2021 ( ΦΕΚ Β΄ 843/03-03-2021) «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID – 19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από Πέμπτη 4 Μαρτίου 2021 έως και την Τρίτη 16 Μαρτίου 2021».

3) Το άρθρο 83 παρ.2 του Ν.4790/2021 (ΦΕΚ Α΄ 48/31.03.2021), (Κατεπείγουσες ρυθμίσεις για την προστασία της δημόσιας υγείας από τις συνεχιζόμενες συνέπειες της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19, την ανάπτυξη την κοινωνική προστασία και την επαναλειτουργία των δικαστηρίων και άλλα ζητήματα), το οποίο ορίζει ότι: « σε περίπτωση που η συζήτηση υπόθεσης οποιουδήποτε βαθμού δικαιοδοσίας και οποιασδήποτε διαδικασίας ματαιώθηκε διαρκούσης της αναστολής λειτουργίας των δικαστηρίων λόγω των έκτακτων μέτρων προστασίας της δημόσιας υγείας από την πανδημία του κορωνοϊού COVID-19, ορίζεται αυτεπαγγέλτως, με πράξη του Προέδρου του τμήματος ή του Προϊσταμένου του δικαστηρίου, ημέρα και ώρα συζήτησης στο ακροατήριο στη συντομότερη διαθέσιμη δικάσιμο. Η εγγραφή της υπόθεσης στο οικείο πινάκιο ή έκθεμα, το οποίο μπορεί να τηρείται και ηλεκτρονικά, γίνεται με πρωτοβουλία του γραμματέα και ισχύει ως κλήτευση όλων των διαδίκων. Προς ενημέρωση των διαδίκων, και πάντως όχι επί ποινή ακυρότητας, η νέα δικάσιμος γνωστοποιείται από τον γραμματέα στον δικηγορικό σύλλογο της έδρας του δικαστηρίου. Στις υποθέσεις με διάδικο το Ελληνικό Δημόσιο ο γραμματέας του δικαστηρίου γνωστοποιεί στην Κεντρική Υπηρεσία του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους τη νέα δικάσιμο με το οικείο πινάκιο ή έκθεμα. Με πρωτοβουλία επίσης του γραμματέα μπορεί να γνωστοποιείται η νέα δικάσιμος με αποστολή ηλεκτρονικού μηνύματος στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου των διαδίκων..».

5) Ότι λόγω της αναστολής λειτουργίας των δικαστηρίων σύμφωνα με την ανωτέρω ΚΥΑ για το χρονικό διάστημα από 04-03-2021 έως και 16-03-2021, υποθέσεις ασφαλιστικών μέτρων δεν συζητήθηκαν ενώ είχαν προσδιοριστεί να συζητηθούν κατά το ανωτέρω διάστημα.

ΔΙΑΤΑΣΣΟΥΜΕ τον οίκοθεν προσδιορισμό των υποθέσεων διαδικασίας ασφαλιστικών μέτρων που δε συζητήθηκαν κατά τη δικάσιμο της 12ης Μαρτίου 2021.

 

ΟΡΙΖΟΥΜΕ

Α) Για την υπόθεση με αριθμό κατάθεσης:

808/2020

 

Ημέρα συζήτησης της ανωτέρω υπόθεσης την Παρασκευή 16Απριλίου 2021.

Ώρα συζήτησης 9:00 π.μ.

 

Β) Για την υπόθεση με αριθμό κατάθεσης:

439/2020

 

Ημέρα συζήτησης της ανωτέρω υπόθεσης την Παρασκευή 23 Απριλίου 2021.

Ώρα συζήτησης 9:00 π.μ.

 

Γ) Για τις υποθέσεις με αριθμό κατάθεσης:

391/2020

447/2020

498/2020

831/2020

Ημέρα συζήτησης των ανωτέρω υποθέσεων την Παρασκευή 14Μαΐου 2021.

Ώρα συζήτησης 9:00 π.μ.

 

Δ) Για την υπόθεση με αριθμό κατάθεσης:

409/2020

 

Ημέρα συζήτησης της ανωτέρω υπόθεσης την Παρασκευή 21Μαΐου 2021.

Ώρα συζήτησης 9:00 π.μ.

Ε) Για την υπόθεση με αριθμό κατάθεσης:

606/2020

 

Ημέρα συζήτησης της ανωτέρω υπόθεσης την Παρασκευή 4Ιουνίου 2021.

Ώρα συζήτησης 9:00 π.μ.

 

ΣΤ) Για τις υποθέσεις με αριθμό κατάθεσης:

 

870/2019

71/2021

 

Ημέρα συζήτησης των ανωτέρω υποθέσεων την Παρασκευή 25Ιουνίου 2021.

Ώρα συζήτησης 9:00 π.μ.

 

Ζ) Για την υπόθεση με αριθμό κατάθεσης:

488/2020

 

Ημέρα συζήτησης της ανωτέρω υπόθεσης την Παρασκευή 17Σεπτεμβρίου 2021.

Ώρα συζήτησης 9:00 π.μ.

 

Η) Για τις υποθέσεις με αριθμό κατάθεσης:

87/2020

134/2020

760/2020

98/2021

 

Ημέρα συζήτησης των ανωτέρω υποθέσεων την Παρασκευή 24Σεπτεμβρίου 2021.

Ώρα συζήτησης 9:00 π.μ.

 

Θ) Για τις υποθέσεις με αριθμό κατάθεσης:

183/2019

185/2019

965/2019

966/2019

 

Ημέρα συζήτησης των ανωτέρω υποθέσεων την Παρασκευή 1Οκτωβρίου 2021.

Ώρα συζήτησης 9:00 π.μ.

 

Ι) Για τις υποθέσεις με αριθμό κατάθεσης:

 

537/2018

571/2018

300/2019

 

Ημέρα συζήτησης των ανωτέρω υποθέσεων την Παρασκευή 8Οκτωβρίου 2021.

Ώρα συζήτησης 9:00 π.μ.

 

ΔΙΑΤΑΣΣΟΥΜΕ την εγγραφή των ανωτέρω υποθέσεων στο οικείο έκθεμα που επέχει θέση κλήτευσης όλων των διαδίκων και τη με οποιοδήποτε τρόπο γνωστοποίηση της νέας δικασίμου (μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή άλλως), στον δικηγορικό σύλλογο Λάρισας, με επιμέλεια της γραμματέα.

Λάρισα, 02-04-2021

Η Πρόεδρος Πρωτοδικών Λάρισας

 

 

Δέσποινα Ρασιδάκη