Ανακοίνωση σχετικά με τη λειτουργία του Διοικητικού Πρωτοδικείου Λάρισας από τη Δευτέρα, 1 Μαρτίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 8 Μαρτίου 2021 και ώρα 6:00

 Ανακοίνωση σχετικά με τη λειτουργία του Διοικητικού Πρωτοδικείου Λάρισας από τη Δευτέρα, 1 Μαρτίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 8 Μαρτίου 2021 και ώρα 6:00

Ανακοίνωση σχετικά με τη λειτουργία του Διοικητικού Πρωτοδικείου Λάρισας, μετά την έκδοση της Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ.12639/27.02.2021 (ΦΕΚ Β΄ 793) Κοινής Υπουργικής Απόφασης για τα “Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από τη Δευτέρα, 1 Μαρτίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 8 Μαρτίου 2021 και ώρα 6:00”.

Α. 1. Με βάση την προαναφερόμενη Κ.Υ.Α. το Δικαστήριο συνεχίζει να λειτουργεί όπως και σήμερα υπό το καθεστώς της Δ1α/ΓΠ.οικ.10969/20.02.2021 (ΦΕΚ Β΄ 648), αφού η νεώτερη Δ1α/ΓΠ.οικ.12639/27.02.2021, ως προς τη λειτουργία των Τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων της Λάρισας, την επαναλαμβάνει κατά περιεχόμενο.

Προς αποφυγή συγχύσεως παρατίθενται εκ νέου οι όροι, συνθήκες και περιορισμοί στη λειτουργία του Δικαστηρίου:

α.α. Αναστέλλεται προσωρινά η λειτουργία του Δικαστηρίου υπό τους ειδικότερους όρους και με τις εξαιρέσειςπου παρατίθενται στον ΠΙΝΑΚΑ της παραγράφου 1Β του άρθρου 1 της εν λόγω Κ.Υ.Α. και υπό Α/Α 4.

β.β. Αναστέλλονται προσωρινά οι εργασίες των δικαστικών σχηματισμών του [ΠΙΝΑΚΑΣ Α/Α 4 αριθ. 1 α) αα) της Κ.Υ.Α.].

γ.γ. Κατ’ εξαίρεση της προαναφερόμενης προσωρινής αναστολής [ΠΙΝΑΚΑΣ Α/Α 4, δεύτερο εδάφιο της παρ. 1α) της Κ.Υ.Α.]:

α) Για τις ακυρωτικές διαφορές: εκδικάζονται οι ώριμες προς συζήτηση υποθέσεις, κατά την παράγραφο 4 του άρθρου 22 του π.δ. 18/1989 (Α’ 8), για τις οποίες έχει υποβληθεί από όλους τους διαδίκους κοινή ή ξεχωριστή δήλωση περί παράστασης χωρίς εμφάνιση στο ακροατήριο, κατά τα οριζόμενα στην παρ.6 του άρθρου 33 του π.δ. 18/1989 και στην παρ.2 του άρθρου 157 του ν.4764/2020, εφόσον συντρέχουν και οι λοιπές νόμιμες προϋποθέσεις για τη συζήτησή τους. Οι λοιπές υποθέσεις αναβάλλονται υποχρεωτικά από το δικαστήριο σε επόμενη δικάσιμο, οι δε διάδικοι, εφόσον έχουν κλητευθεί νόμιμα, δεν κλητεύονται εκ νέου.

β) Για τις διαφορές ουσίας: βα) εκδικάζονται οι προσφυγές κατά των πράξεων επιβολής μέτρων διασφάλισης οφειλών στο Δημόσιο του άρθρου 46 του ν.4174/2013 (Α΄ 170), ββ) εκδικάζονται οι υποθέσεις για τις οποίες έχει υποβληθεί από όλους τους διαδίκους κοινή ή ξεχωριστή δήλωση περί παράστασης χωρίς εμφάνιση στο ακροατήριοκατά τα οριζόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 133 του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας (ν. 2717/1999, Α’ 97) και στην παρ.2 του άρθρου 157 του ν.4764/2020, εφόσον συντρέχουν και οι λοιπές νόμιμες προϋποθέσεις για τη συζήτησή τους. Οι λοιπές υποθέσεις αναβάλλονται υποχρεωτικά από το δικαστήριο σε επόμενη δικάσιμο, οι δε διάδικοι, εφόσον έχουν κλητευθεί νόμιμα, δεν κλητεύονται εκ νέου.

γ) Εξετάζονται αιτήματα έκδοσης προσωρινής διαταγής, δ) εκδικάζονται οι αιτήσεις παροχής προσωρινής δικαστικής προστασίας, ε) υποβάλλονται και εκδικάζονται αντιρρήσειςκατά της απόφασης κράτησης αλλοδαπού και αιτήσεις ανάκλησης κατά των δικαστικών αποφάσεων που εκδίδονται επί των αντιρρήσεων, σύμφωνα με τις παρ. 3-6 του άρθρου 76 του ν. 3386/2005 (Α’ 212), στ) υποβάλλονται και εκδικάζονται ένδικα βοηθήματα σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου πρώτου της από 25.2.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 42), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4682/2020 (Α’ 76),

ζ) διενεργούνται διασκέψεις εξ αποστάσεως με τη χρήση υπηρεσιακών τεχνολογικών μέσων, καθώς και επείγουσες διασκέψεις με φυσική παρουσία και

η) δημοσιεύονται αποφάσεις.

2. Επιπλέον, υπενθυμίζεται ότι, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 157 του ν.4764/2020 (ΦΕΚ Α΄ 256/23.12.2020)για τις “Ειδικές δικονομικές ρυθμίσεις για… τα τακτικά διοικητικά δικαστήρια ”: “1. Για το χρονικό διάστημα από την 1η Ιανουαρίου 2021 έως και τις 31 Μαρτίου 2021 κατά την εκδίκαση των υποθέσεων: α)… β) στα τακτικά διοικητικά δικαστήριαοι διάδικοι έχουν, κατά παρέκκλιση των κείμενων δικονομικών διατάξεων: βα) στις ακυρωτικές διαφορές προθεσμία επτά (7) ημερών, από την ημερομηνία της συζήτησης, για την προσκόμιση εγγράφων νομιμοποίησης, την υποβολή γραμματίου προείσπραξης και την κατάθεση υπομνήματος, ββ) στις διαφορές ουσίας, για τις οποίες ως προς την κατάθεση υπομνήματος ισχύει το άρθρο 138 του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας (ν. 2717/1999, Α ́ 97), προθεσμία επτά (7) ημερών, από την ημερομηνία της συζήτησης, για την προσκόμιση εγγράφων νομιμοποίησης και την υποβολή γραμματίου προείσπραξης γ)… 2. Οι δηλώσεις της παρ. 6 του άρθρου 33 του π.δ. 18/1989 (Α ́ 8), της παρ. 2 του άρθρου 133 του ν. 2717/1999 … μπορούν να συντάσσονται, για το ίδιο ως άνω χρονικό διάστημα, και ηλεκτρονικά, μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο εικοστό έβδομο άρθρο της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α ́ 68), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4683/2020 (Α ́ 83). Οι ως άνω υπεύθυνες δηλώσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της Γραμματείας του αρμόδιου δικαστικού σχηματισμού, το αργότερο έως τις 14:00 της παραμονής της δικασίμου, αντικαθιστούν την κατάθεση έντυπης δήλωσης στη Γραμματεία και έχουν την ίδια νομική ισχύ με αυτήν. Στις εν λόγω δηλώσεις περιλαμβάνεται και η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου των πληρεξούσιων ή των ίδιων των διαδίκων, στην οποία αποστέλλεται από τη Γραμματεία η έκθεση του άρθρου 22 του π.δ. 18/1989 ή του άρθρου 128Α του ν. 2717/1999, κατά περίπτωση. Η αποστολή της έκθεσης κατά τον ανωτέρω τρόπο επέχει θέση έγκαιρης γνωστοποίησης. Πριν από τη συζήτηση της υπόθεσης, η οικεία Γραμματεία εκτυπώνει, πρωτοκολλεί και θέτει στη δικογραφία τις δηλώσεις αυτές”.

Β. Επισημαίνεται ότι οι Δικάσιμοι του Διοικητικού Πρωτοδικείου Λάρισας, το εν λόγω χρονικό διάστημα, από τη Δευτέρα, 1 Μαρτίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 8 Μαρτίου 2021 και ώρα 6:00, είναι οι εξής:

4 Μαρτίου2021, ημέρα Πέμπτη, Α΄ Τμήμα Ακυρωτικό (Τριμελούς Σχηματισμού ώρα 10.00)

4 Μαρτίου 2021,ημέρα Πέμπτη, Α΄ Τμήμα Ουσίας (Τριμελούς Σχηματισμού ώρα 10.00 και Μονομελούς Συνθέσεως ώρα 12.00)

Αρμόδιος Γραμματέας για το Α΄ Τμήμα είναι η κα. Ευαγγελία Ντόβα(τηλ. 2410-536855, e-mail: entova@adjustice.gr)

Γ. Κατόπιν τούτων, διευκρινίζονται τα ακόλουθα: α) Κατά τις προαναφερόμενες δικασίμους θα συζητούνται οι υποθέσεις (Ακυρωτικές και Ουσίας) για τις οποίες θα έχει υποβληθεί από όλους τους διαδίκους κοινή ή ξεχωριστή δήλωση παράστασης χωρίς εμφάνιση στο ακροατήριο. Η συζήτηση στο ακροατήριο γίνεται χωρίς την παρουσία δικηγόρων ή ιδιωτών διαδίκων. Οι υποθέσεις στις οποίες ελλείπει η δήλωση ενός τουλάχιστον διαδίκου, θα αναβάλλονται οίκοθεν,σε επόμενη δικάσιμο εντός του τρέχοντος δικαστικού έτους,χωρίς νέα κλήτευση των διαδίκων, εφόσον είχαν κλητευθεί νόμιμα. Ειδικά οι προσφυγές κατά των πράξεων επιβολής μέτρων διασφάλισης οφειλών στο Δημόσιο του άρθρου 46 του ν.4174/2013 συζητούνται και με παράσταση των διαδίκων στο ακροατήριο.

Οι διάδικοι μπορούν ναενημερώνονται για την αναβολή και τη νέα δικάσιμο είτε τηλεφωνικώς (τηλ. 2410-536855) είτε μέσω της ιστοσελίδας του Δικαστηρίου με χρήση του κωδικού web. Αιτήματα αναβολής, με όποιο τρόπο και αν υποβάλλονται, δεν γίνονται δεκτά.

Η κατά την παρ.1 του ανωτέρω άρθρου 157 του ν.4764/2020 προθεσμία για την προσκόμιση εγγράφων νομιμοποίησης, την υποβολή γραμματίου προείσπραξης και την κατάθεση υπομνήματος, για όσες υποθέσεις συζητηθούν, δεν καταλαμβάνεται από την αναστολή των νόμιμων και δικαστικών προθεσμιών που προβλέπεται στην εν λόγω ΚΥΑ (βλ. κατωτέρω υπό στοιχείο Ε.). β) Τα ανωτέρω έγγραφα κατατίθενται από τους διαδίκους με φυσική παρουσία στο αρμόδιο Γραφείο της Γραμματείας του οικείου δικαστηρίου. γ) Προϋπόθεση για να θεωρηθεί ότι ο διάδικος παραστάθηκε και έχει την δυνατότητα κατάθεσης των εν λόγω εγγράφων, είναι η υποβολή δήλωσης παράστασης μέχρι τις 14:00 της προηγουμένης της δικασίμου (παρ.2 του άρθρου 157 του ν.4764/2020).

Δ. Προς αποφυγή συνωστισμού, παρακαλούνται οι κ.κ. πληρεξούσιοι δικηγόροι και οι διάδικοι που προτίθενται να καταθέσουν δηλώσεις παράστασης ή να λάβουν γνώση των δικογραφιών – όπου απαιτείται – καθώς και για την κατάθεση σχετικών και υπομνημάτων, να επικοινωνούν τηλεφωνικά, κατά τις ώρες 08.00΄ – 13.30΄ με τους Γραμματείς των εδρών. Ακόμα, συστήνεται να αποφεύγονται οι άσκοπες μετακινήσεις εντός των χώρων του Δικαστηρίου και συνεπώς, ταυτόχρονα με την κατάθεση της δήλωσης παράστασης, να κατατίθενται τα απαραίτητα νομιμοποιητικά έγγραφα, τυχόν υπόμνημα, σχετικά αποδεικτικά έγγραφα και στοιχεία, το γραμμάτιο προκαταβολής εισφορών και ενσήμων, τυχόν απαιτούμενο παράβολο και τέλος δικαστικού ενσήμου.

Ε.Με βάση την ισχύουσα Κ.Υ.Α. προβλέπεται προσωρινή αναστολή των νομίμων και δικαστικών προθεσμιών για τη διενέργεια διαδικαστικών πράξεων και άλλων ενεργειών ενώπιον των υπηρεσιών του Δικαστηρίου, καθώς, επίσης, της παραγραφήςτων συναφών αξιώσεωνκαι των, κατά τις κείμενες διατάξεις, διαδικασιών αναγκαστικής εκτέλεσηςκαι διενέργειας πλειστηριασμών [ΠΙΝΑΚΑΣ Α/Α 4 αριθ. 1 α) αβ), αγ) της Κ.Υ.Α.].

Πέραν τούτων, παρακαλείσθε να προκρίνεται την ηλεκτρονική διαδικασία κατάθεσης των δικογράφων ή την κατάθεση αυτών κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας με το Γραφείο Ενδίκων Μέσων (τηλ. 2410-251749). Ενόψει τούτου, παρακαλούνται οι κ.κ. συνήγοροι και ιδιώτες διάδικοι, λόγω της συνέχισης της αναστολής των προθεσμιών, να αποφεύγουν κάθε άλλη διαδικαστική πράξη ή εργασία εντός του Διοικητικού Πρωτοδικείου Λάρισας, πλην όσων απαιτούνται για την υποβολή δήλωσης παράστασης.

ΣΤ. Επιπρόσθετα, επαναλαμβάνεται ότι στην ιστοσελίδα του Δικαστηρίου έχει αναρτηθεί κατάλογος με τα τηλέφωνα επικοινωνίας και των ηλεκτρονικών διευθύνσεων των Γραμματέων του Δικαστηρίου.

Λάρισα 1/3/2021

Η Πρόεδρος που διευθύνει το Δικαστήριο

Ευανθία Βουλγαράκη-ΧρήστουΠρόεδρος Πρωτοδικών Δ.Δ.