Πράξη της Διευθύνουσας το Πρωτοδικείο Λάρισας για τον αυτεπάγγελτο προσδιορισμό συζήτησης ανακοπής της (αρχικής) δικασίμου της 18/02/2021

201401151849099190

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΑΞΗΣ

152/2021

Η Πρόεδρος Πρωτοδικών Λάρισας

Έχοντας υπόψη:

1) Τις διατάξεις του άρθρου 15 παρ. 7 περ. γ΄ του Ν.1756/1988 «Κώδικας Οργανισµού Δικαστηρίων και κατάσταση δικαστικών λειτουργών», µε τις οποίες καθιερώνεται τεκµήριο αρµοδιότητας του δικαστή που διευθύνει το Δικαστήριο.

2) Τη με αριθμό ΚΥΑ 9147/10-2-2021 ( ΦΕΚ Β 534/10-2-2021) «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID – 19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από Πέμπτη 11 Φεβρουαρίου 2021 και ώρα 06.00 έως και τη Δευτέρα 1 Μαρτίου 2021 και ώρα 06.00».

3) Το άρθρο 158 παρ.1 του Ν.4764/2020 (ΦΕΚ Α 256/23.12.2020), (ΜΕΡΟΣ ΙΒ ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΊΟΥ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ), το οποίο ορίζει ότι: « σε περίπτωση που η συζήτηση υπόθεσης οποιουδήποτε βαθμού δικαιοδοσίας και με οποιαδήποτε διαδικασία ματαιώθηκε διαρκούσης της αναστολής λειτουργίας των δικαστηρίων λόγω των έκτακτων μέτρων προστασίας της δημόσιας υγείας από την πανδημία του κορωνοϊού COVID-19, ορίζεται αυτεπαγγέλτως, με πράξη του Προέδρου του τμήματος ή του Προϊσταμένου του δικαστηρίου, ημέρα και ώρα συζήτησης στο ακροατήριο στην πλέον σύντομη διαθέσιμη δικάσιμο. Η εγγραφή της υπόθεσης στο οικείο πινάκιο ή έκθεμα, το οποίο μπορεί να τηρείται και ηλεκτρονικά, γίνεται με πρωτοβουλία του γραμματέα και ισχύει ως κλήτευση όλων των διαδίκων. Προς ενημέρωση των διαδίκων, και πάντως όχι επί ποινή ακυρότητας, η νέα δικάσιμος γνωστοποιείται από τον γραμματέα στον δικηγορικό σύλλογο της έδρας του δικαστηρίου. Στις υποθέσεις με διάδικο το Ελληνικό Δημόσιο ο γραμματέας του δικαστηρίου γνωστοποιεί στην Κεντρική Υπηρεσία του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους τη νέα δικάσιμο με το οικείο πινάκιο ή έκθεμα εφόσον συμπεριλαμβάνει τέτοιες υποθέσεις..».

4) Ότι λόγω της αναστολής λειτουργίας των δικαστηρίων σύμφωνα με την ΚΥΑ 9147/10-2-2021 για το χρονικό διάστημα από 11-02-2021 έως και 1-03-2021, η υπόθεση της ειδικής διαδικασίας (πινάκιο Ανακοπών) της δικασίμου της 18-2-2021 δε συζητήθηκε ενώ είχε προσδιοριστεί να συζητηθεί κατά την ανωτέρω δικάσιμο.

ΔΙΑΤΑΣΣΟΥΜΕ τον οίκοθεν προσδιορισμό της ανωτέρω υποθέσεως.

 

ΟΡΙΖΟΥΜΕ

Για την υπόθεση με αριθμό κατάθεσης: ΜΕΙ 616/2020

Ημέρα συζήτησης αυτής την Πέμπτη 4 Μαρτίου 2021.

Ώρα συζήτησης 09:00΄ π.μ.

 

ΔΙΑΤΑΣΣΟΥΜΕ την εγγραφή της ανωτέρω υποθέσεως στο οικείο πινάκιο που επέχει θέση κλήτευσης όλων των διαδίκων και τη με οποιοδήποτε τρόπο γνωστοποίηση της νέας δικασίμου (μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή άλλως), στον δικηγορικό σύλλογο Λάρισας, με επιμέλεια της γραμματέως.

Λάρισα 19-2-2021

Η Πρόεδρος Πρωτοδικών Λάρισας

Δέσποινα Ρασιδάκη