Πράξη της Διευθύνουσας το Πρωτοδικείο Λάρισας για τον αυτεπάγγελτο προσδιορισμό συζήτησης αιτήσεων ασφαλιστικών μέτρων της (αρχικής) δικασίμου της 19/02/2021

201401151849099190

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΑΞΗΣ

155/2021

Η Πρόεδρος Πρωτοδικών Λάρισας

Έχοντας υπόψη:

1) Τις διατάξεις του άρθρου 15 παρ. 7 περ. γ΄ του Ν.1756/1988 «Κώδικας Οργανισµού Δικαστηρίων και κατάσταση δικαστικών λειτουργών», µε τις οποίες καθιερώνεται τεκµήριο αρµοδιότητας του δικαστή που διευθύνει το Δικαστήριο.

2) Την με αριθμό ΚΥΑ 6877/29-1-2021 ( ΦΕΚ Β 341/29-1-2021) «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID – 19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από Δευτέρα 1 Φεβρουαρίου 2021 έως και τη Δευτέρα 8 Φεβρουαρίου 2021».

3) Την με αριθμό ΚΥΑ 8378/5-2-2021 ( ΦΕΚ Β 454/5-2-2021) «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID – 19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από Δευτέρα 8 Φεβρουαρίου 2021 έως και τη Δευτέρα 15 Φεβρουαρίου 2021».

4) Την με αριθμό ΚΥΑ 9147/10-2-2021 ( ΦΕΚ Β 534/10-2-2021) «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID – 19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από Πέμπτη 11 Φεβρουαρίου 2021 έως και τη Δευτέρα 1 Μαρτίου 2021».

5) Το άρθρο 158 παρ.1 του Ν.4764/2020 (ΦΕΚ Α 256/23.12.2020), (ΜΕΡΟΣ ΙΒ ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΊΟΥ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ), το οποίο ορίζει ότι: « σε περίπτωση που η συζήτηση υπόθεσης οποιουδήποτε βαθμού δικαιοδοσίας και με οποιαδήποτε διαδικασία ματαιώθηκε διαρκούσης της αναστολής λειτουργίας των δικαστηρίων λόγω των έκτακτων μέτρων προστασίας της δημόσιας υγείας από την πανδημία του κορωνοϊού COVID-19, ορίζεται αυτεπαγγέλτως, με πράξη του Προέδρου του τμήματος ή του Προϊσταμένου του δικαστηρίου, ημέρα και ώρα συζήτησης στο ακροατήριο στην πλέον σύντομη διαθέσιμη δικάσιμο. Η εγγραφή της υπόθεσης στο οικείο πινάκιο ή έκθεμα, το οποίο μπορεί να τηρείται και ηλεκτρονικά, γίνεται με πρωτοβουλία του γραμματέα και ισχύει ως κλήτευση όλων των διαδίκων. Προς ενημέρωση των διαδίκων, και πάντως όχι επί ποινή ακυρότητας, η νέα δικάσιμος γνωστοποιείται από τον γραμματέα στον δικηγορικό σύλλογο της έδρας του δικαστηρίου. Στις υποθέσεις με διάδικο το Ελληνικό Δημόσιο ο γραμματέας του δικαστηρίου γνωστοποιεί στην Κεντρική Υπηρεσία του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους τη νέα δικάσιμο με το οικείο πινάκιο ή έκθεμα εφόσον συμπεριλαμβάνει τέτοιες υποθέσεις..».

5) Ότι λόγω της διαδοχικής αναστολής λειτουργίας των δικαστηρίων σύμφωνα με όλες τις ανωτέρω ΚΥΑ για το χρονικό διάστημα από 01-02-2021 έως και 1-03-2021, υποθέσεις ασφαλιστικών μέτρων δεν συζητήθηκαν ενώ είχαν προσδιοριστεί να συζητηθούν κατά το ανωτέρω διάστημα.

ΔΙΑΤΑΣΣΟΥΜΕ τον οίκοθεν προσδιορισμό των υποθέσεων διαδικασίας ασφαλιστικών μέτρων που δε συζητήθηκαν κατά τη δικάσιμο της 19ης Φεβρουαρίου 2021.

 

ΟΡΙΖΟΥΜΕ

Α) Για την υπόθεση με αριθμό κατάθεσης:

380/2020

 

Ημέρα συζήτησης της ανωτέρω υποθέσεως την Παρασκευή 9 Απριλίου 2021.

Ώρα συζήτησης 9:00 π.μ.

 

Β) Για τις υποθέσεις με αριθμό κατάθεσης:

154/2020

215/2020

 

 

Ημέρα συζήτησης των ανωτέρω υποθέσεων την Παρασκευή 4Ιουνίου 2021.

Ώρα συζήτησης 9:00 π.μ.

 

Γ) Για τις υποθέσεις με αριθμό κατάθεσης:

361/2020

394/2020

450/2020

767/2020

772/2020

Ημέρα συζήτησης των ανωτέρω υποθέσεων την Παρασκευή 11Ιουνίου 2021.

Ώρα συζήτησης 9:00 π.μ.

 

Δ) Για τις υποθέσεις με αριθμό κατάθεσης:

137/2020

253/2020

261/2020

402/2020

417/2020

580/2020

749/2020

751/2020

784/2020

33/2021

Ημέρα συζήτησης των ανωτέρω υποθέσεων την Παρασκευή 18Ιουνίου 2021.

Ώρα συζήτησης 9:00 π.μ.

 

Ε) Για τις υποθέσεις με αριθμό κατάθεσης:

703/2020

704/2020

705/2020

706/2020

707/2020

Ημέρα συζήτησης των ανωτέρω υποθέσεων την Παρασκευή 8Οκτωβρίου 2021.

Ώρα συζήτησης 9:00 π.μ.

 

ΔΙΑΤΑΣΣΟΥΜΕ την εγγραφή των ανωτέρω υποθέσεων στο οικείο έκθεμα που επέχει θέση κλήτευσης όλων των διαδίκων και τη με οποιοδήποτε τρόπο γνωστοποίηση της νέας δικασίμου (μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή άλλως), στον δικηγορικό σύλλογο Λάρισας, με επιμέλεια της γραμματέα.

Λάρισα, 19-02-2021

Η Πρόεδρος Πρωτοδικών Λάρισας

Δέσποινα Ρασιδάκη