Διευκρινιστική ανακοίνωση για την προκήρυξη του Επιμελητηρίου Λάρισας για την πλήρωση μίας (1) θέσης δικηγόρου παρά πρωτοδίκαις, με έμμισθη εντολή,

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΛΑΡΙΣΑ, 17.02.2021

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Στην προκήρυξη του ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ για την πλήρωση μίας (1) θέσης δικηγόρου παρά πρωτοδίκαις, με έμμισθη εντολή, στην υπηρεσία του Γ.Ε.Μ.Η αναφέρεται στις προϋποθέσεις συμμετοχής : 3.- Να είναι Δικηγόροι παρά πρωτοδίκαις , μέλη του Δικηγορικού Συλλόγου. Κατά ορθή ερμηνεία της ως άνω προϋπόθεσης δύνανται να συμμετάσχουν στην διαδικασία επιλογής και Δικηγόροι παρ’ Εφέταις ως και παρ’ Αρείω Πάγω και όχι ΜΟΝΟ δικηγόροι παρά πρωτοδίκαις. Η προκήρυξη στον τοπικό τύπο δημοσιεύτηκε στις 31.12.2020.

Η Πρόεδρος

Νικολέττα Μπασδέκη