Ανάρτηση αίτησης περί καθορισμού οριστικής τιμής μονάδας (Κώδικας Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων) της Περιφέρειας Θεσσαλίας, η οποία πρόκειται να συζητηθεί στο Τριμελές Εφετείο Λάρισας την 09.04.2021

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

 

ΕΠΕΙΓΟΝ

ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ

Λάρισα, 27.11.2020

 

Αρ. Πρωτ. : 251443

 

Ταχ. Δ/νση : Παπαναστασίου & Κουμουνδούρου

Λάρισα

Τ.Κ. : 42100

Τ. : 2413-506.470

Πληροφορίες : Βασιλική Κόκκαλη

e-mail : v.kokkali@thessaly.gov.gr

 

Προς : τον Δικηγορικό Σύλλογο Λάρισας

 

ΘΕΜΑ : Τοιχοκόλληση δικογράφου απαλλοτρίωσης περί καθορισμού οριστικής τιμής μονάδας

                                                                                      

Σας διαβιβάζουμε επικυρωμένο αντίγραφο της από 16.09.2020 και με αριθμό κατάθεσης 651/2020 αίτησης περί καθορισμού οριστικής τιμής μονάδας, η οποία ασκήθηκε ενώπιον του Τριμελούς Εφετείου Λάρισας από την Περιφέρεια Θεσσαλίας κατά των : 1) Παντελίδη Γεωργίου κ.λ.π. (συνολικά : 59), με ορισθείσα δικάσιμο την 09.04.2021 και αριθμό πινακίου : 11 που αφορά στην απαλλοτρίωση για την κατασκευή του έργου : «Παράκαμψη Λάρισας : κατασκευή οδικού τμήματος από Β΄ Γέφυρα Πηνειού (ΔΕΥΑΛ) έως Γεωργική Σχολή» και παρακαλούμε να μεριμνήσετε, σύμφωνα με το άρθρο 19 παρ. 4 του ν. 2882/2001 (Κώδικας Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει), προκειμένου να τοιχοκολληθεί το συντομότερο δυνατόν στο κατάστημά σας. Παρακαλούμε η τοιχοκόλληση να πιστοποιηθεί με σχετική έκθεση που θα συνταχθεί από εσάς και θα σταλεί στην παραπάνω διεύθυνση,προκειμένου να ακολουθήσει η διαδικασία των διαδικτυακών δημοσιεύσεων.

Σας επισημαίνουμε ότι η μη τήρηση των ανωτέρω συνεπάγεται ακυρότητα της κλήτευσης των αντιδίκων της Περιφέρειας Θεσσαλίας και το απαράδεκτο της αίτησης αυτής λόγω μη νόμιμης άσκησής της.

Συνημμένο :

– Η από 16.09.2020 (αρ. κατάθ. 651/2020) αίτηση της Περιφέρειας Θεσσαλίας ενώπιον του Τριμελούς Εφετείου Λάρισας

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ

 

 

Ανθή Γ. Βακράτσα

Δικηγόρος

Συνημμένα αρχεία:
vkokali_201201-114409-db
vkokali_201201-114409-db (2 MB)