Πράξη του διευθύνοντα το Ειρηνοδικείο Φαρσάλων για τη λειτουργία του Δικαστηρίου μέχρι την 30.11.2020

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΦΑΡΣΑΛΩΝ

 

Αριθμός

123 / 2020

 

ΠΡΑΞΗ

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΦΑΡΣΑΛΩΝ

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΗΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΛΑΝΤΑΣ

 

Αφού έλαβε υπόψη του :

1) Την με αριθμό Δ1α/ΓΠ.οικ. 67924/23.10.2020 ΚΥΑ των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Εθνικής Άμυνας, Παιδείας και Θρησκευμάτων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Πολιτισμού και Αθλητισμού, Δικαιοσύνης, Εσωτερικών, Μετανάστευσης και Ασύλου, Υποδομών και Μεταφορών και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής «Κανόνες τήρησης αποστάσεων και άλλα μέτρα προστασίας στο σύνολο της Επικράτειας, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» ( Β΄ 4709 ), όπως αυτή καταρχήν τροποποιήθηκε με τις υπό στοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ. 68952/28.10.2020 ( Β΄ 4757 ) και Δ1α/ΓΠ.οικ. 69239/29.10.2020 ( Β΄ 4777 ) κοινές αποφάσεις των ιδίων ως άνω Υπουργών και, στη συνέχεια, αντικαταστάθηκε εκ νέου με την υπό στοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ. 69863/02.11.2020 ΚΥΑ των ιδίων ως άνω υπουργών ( ΦΕΚ Β΄ 4829/02.11.2020 ), σύμφωνα με το περιεχόμενο της οποίας ουδεμίας μορφής αναστολή ( ολική, μερική, αναστολή δικών, κ.λ.π. ) προβλέπεται πλέονστη λειτουργία των Δικαστηρίων της Π.Ε. Λάρισας ( όπως το παρόν Ειρηνοδικείο Φαρσάλων ) για το χρονικό διάστημα από 03η Νοεμβρίου 2020 έως και την 30ή Νοεμβρίου 2020 (03.11.2020 – 30.11.2020), πλην όμως, για τις ΠΕ Κοζάνης, Καστοριάς, Ιωαννίνων, Λάρισας ( στην οποία υπάγεται και το παρόν Δικαστήριο ) και Ροδόπης συνεχίζουν να εφαρμόζονται τα ήδη ισχύοντα μέτρα μέχρι και την 06η Νοεμβρίου 2020 ( 06.11.2020 ),

2)το άρθρο 17 του ν. 4684/2020 «Κύρωση της από 30.3.2020 Π.Ν.Π. «Μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις» ( A΄ 75 ) και άλλες διατάξεις ( ΦΕΚ Α΄ 86/25.04.2020 σε συνδυασμό με την υπ’ αριθμό υπ’ αριθμό 2199/30.06.2020 απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης, η ισχύς της τελευταίας παρατάθηκε μέχρι την 31.12.2020 με την υπ’ αριθμό 53409/29.10.2020 απόφαση του ιδίου ως άνω Υπουργού ( ΦΕΚ Β΄ 4783/29.10.2020 ),

3) το ότι η υπηρεσία μας δεν έχει ακόμη ενταχθεί στη διαδικτυακή πύλη www.solon.gr( αφορά μόνο τις Εφετειακές Περιφέρειες Αθηνών, Πειραιώς, Θεσσαλονίκης και Εύβοιας με τα αντίστοιχα Εφετεία, Πρωτοδικεία, Ειρηνοδικεία / Πταισματοδικεία  ) μέσω της οποίας θα μπορούσαν να ζητηθούν και να χορηγηθούν τα εκεί αναφερόμενα πιστοποιητικά, βεβαιώσεις, κ.λ.π. και, ως εκ τούτου, η σχετική διαδικασία καθίσταται δυνατή μόνο με φυσική παρουσία των αιτούντων και συντασσόντων αυτά,

4) το ότι δεν υφίσταται Κανονισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας του παρόντος Δικαστηρίου ( Ειρηνοδικείου Φαρσάλων ) αλλά και του ότι τα ειδικότερα ζητήματα λειτουργίας των Δικαστηρίων ρυθμίζονται με αποφάσεις των οργάνων διοίκησης αυτών καθώς και, τέλος,

5) την προάσπιση κυρίως της δημόσιας υγείας αλλά και τις υπηρεσιακές ανάγκες για την εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών του Ειρηνοδικείου Φαρσάλων καθώς και την προστασία της υγείας των υπηρετούντων στη Γραμματεία αυτού λόγω των προφανών κινδύνων που εγκυμονεί ο συνωστισμός πολιτών και συνηγόρων που παρατηρείται στους χώρους της υπηρεσίας

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

 

Ι ) Για το χρονικό διάστημα από 03.11.2020 έως και 06.11.2020 :

 

Α) ΑΝΑΣΤΕΛΛΟΝΤΑΙ :

1. Η διενέργεια οποιασδήποτε πολιτικής δίκης που έχει προσδιοριστεί για εκδίκαση για το ως άνω διάστημα της αναστολής. Ως εκ τούτου, οι πολιτικές υποθέσεις των οποίων η συζήτηση έχει προσδιορισθεί για την 04.11.2020 ( ημέρα Τετάρτη ) [ 2 υποθέσεις ασφαλιστικών μέτρων, 5 υποθέσεις εκουσίας ( ν. 38969/2010 ), 1 υπόθεση εκουσίας ( άδεια εκποίησης ακινήτων ), δεν θα συζητηθούν κατά την ημέρα και ώρα που έχουν προσδιορισθεί.

2. Η διενέργεια ( σύνταξη ) ενόρκων βεβαιώσεων, πλην αυτών για τις οποίες έχουν α) ήδη καθορισθεί να λάβουν χώρα κατά τη διάρκεια της αναστολής, β) έχουν γίνει οι αντίστοιχες κοινοποιήσεις ή, τέλος, γ) πρόκειται να χρησιμοποιηθούν σε Δικαστήριο άλλης περιφέρειας, που δε βρίσκεται σε αναστολή ( αφορά μόνο τις ένορκες βεβαιώσεις στα πλαίσια της τακτικής διαδικασία – νέος ΚΠολΔ ). Τηλεφωνική προσυνεννόηση (ραντεβού) για τις ένορκες βεβαιώσεις θα κλείνονται το πρώτον μετά τη λήξη της αναστολής ( ήτοι μετά από την 07.11.2020 και εντεύθεν ).

3. Η κατάθεση δηλώσεων τρίτου ( κατ’ άρθρο 985 ΚΠολΔ ).

4. Η κατάθεση ενδίκων μέσων ( κατά πολιτικών ή ποινικών αποφάσεων ), η καταληκτική ημερομηνία των οποίων λαμβάνει χώρα κατά το ως άνω διάστημα της αναστολής των εργασιών.

5. Η κατάθεση αιτήσεων για έκδοση διαταγών πληρωμής και απόδοσης χρήσης μισθίου.

6. Η χορήγηση αντιγράφων αποφάσεων. Προκειμένου όμως να λαμβάνουν γνώση των αποφάσεων που έχουν δημοσιευθεί ή δημοσιεύονται κατά το διάστημα της αναστολής από το παρόν Δικαστήριο οι πληρεξούσιοι δικηγόροι των διαδίκων που δεν έχουν λάβει αντίγραφα αυτών αλλά και προς αποφυγή άσκοπων μετακινήσεων, παρέχεται η δυνατότητα αποστολής του κειμένου των ανωτέρω αποφάσεων που έχουν δημοσιευθεί με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο σ’ αυτούς που το επιθυμούν, εξυπακούεται όμως ότι η δυνατότητα αυτή παρέχεται στους δικηγόρους που παραστάθηκαν στη ζητούμενη κάθε φορά απόφαση, κατόπιν σχετικής επικοινωνίας τους με τη Γραμματεία του Δικαστηρίου.

7. Η βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής στις υποθέσεις συναινετικών διαζυγίων.

8. Η κατάθεση αιτήσεων για χορήγηση πιστοποιητικών και έκδοση διατάξεων ( πλην βέβαια αυτών που κατατίθενται μέσω των Κ.Ε.Π. ) που αφορούν δημοσίευση διαθήκης.

9) Η σύνταξη έκθεσης αποποίησης κληρονομίας ( κατ’ άρθρο 1847 του ΑΚ )..

10. Η κατάθεση αιτήσεων για έκδοση διατάξεων παροχής κληρονομητηρίου, έγκριση ή τροποποίηση καταστατικού σωματείου, έγκριση και τροποποίηση ενεργειακής κοινότητας, κ.λ.π..

11. Η κατάθεση και συζήτηση αιτήσεων παροχής νομικήςβοήθειας του ν. 3226/2004 «Παροχή νομικής βοήθειας σε πολίτες χαμηλού εισοδήματος και άλλες διατάξεις». Αιτήσεις χορήγησης νομικής βοήθειας θα γίνονται δεκτές εξαιρετικά και μόνο για επείγουσες περιπτώσεις, κατά την κρίση του Ειρηνοδίκη Υπηρεσίας.

Β) ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ από την αναστολή :

1. Η δημοσίευση αποφάσεων.

2. Η χορήγηση ή ανάκληση προσωρινών διαταγών που έχουν ήδη προσδιοριστεί προς συζήτηση καθώς και εκείνων που, κατά περίπτωση και κατά την κρίση του Ειρηνοδίκη υπηρεσίας, έχουν κατεπείγοντα χαρακτήρα και χρήζουν άμεσης αντιμετώπισης, η συζήτηση των οποίων δύναται να λαμβάνει χώρα χωρίς κλήτευση του εκάστοτε αντιδίκου του αιτούντα, η συζήτηση των οποίων θα λαμβάνει χώρα όπως παρακάτω :

- Προκειμένου i) ( κυρίως ) να διασφαλίζεται επαρκέστερα το θεμελιώδες δικαίωμα των διαδίκων προς παροχή ( έστω και προσωρινής ισχύος ) δικαστικής προστασίας ( που κατοχυρώνεται στη διάταξητουάρθρου 20 παρ. 1 του Συντάγματος, στο άρθρο 6 παρ. 1 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, στο άρθρο 47 του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και, τέλος, στο άρθρο 14 παρ. 2 εδ. Β΄ του Διεθνούς Συμφώνου για τα Ατομικά και Πολιτικά Δικαιώματα ) αλλά και ( επιπρόσθετα ), ii) να αποφεύγεται η κατάθεση αιτήσεων ανάκλησης αυτών από τον εκάστοτε αντίδικο του αιτούντος την προσωρινή διάταξη, η συζήτηση των προσωρινών διαταγών κατά το ως άνω διάστημα της αναστολής ( εφόσον βέβαια αυτό είναι εφικτό και κατόπιν προηγούμενης προφορικής συνεννόησης με τη Γραμματεία του Δικαστηρίου ) θα λαμβάνει μεν χώρα χωρίς τη φυσική παρουσία των διαδίκων και των πληρεξουσίων δικηγόρων αυτών αλλά κατόπιν ομαδικής ( σύγχρονης ) βιντεοσυνομιλίας ( βιντεοκλήσης ) στο διαδίκτυο με τη χρήση της εφαρμογής Messenger των πληρεξουσίων δικηγόρων αυτών και του επιλαμβανόμενου της εκδίκασης αυτής Ειρηνοδίκη, προκειμένου να χορηγηθεί σ’ αμφότερες τις διάδικες πλευρές η δυνατότητα να αναπτύξουν τα εκατέρωθεν επιχειρήματά τους.

- Η κατάθεση δικογράφου λήψης ασφαλιστικών μέτρων με αίτημα χορήγησης ή ανάκλησης προσωρινής διάταξης κατά το χρονικό διάστημα αναστολής των εργασιών, θα γίνεται κατόπιν προηγούμενης σχετικής έγκρισης του Ειρηνοδίκη υπηρεσίας. Στην περίπτωση αυτή, θα πρέπει να αποστέλλεται από τον πληρεξούσιο δικηγόρο του αιτούντα πριν από την κατάθεσή του, το περιεχόμενο της σχετικής αίτησης με ηλεκτρονικό τρόπο ( e-mail ) στη Γραμματεία του Δικαστηρίου προκειμένου να λάβει γνώση αυτής και του περιεχομένου της ο Ειρηνοδίκης υπηρεσίας.

- Οι προσωρινές διαταγές που έχουν ήδη χορηγηθεί και έχουν ισχύ έως τη συζήτηση της υπόθεσης που έχει ορισθεί να πραγματοποιηθεί εντός του διαστήματος της ως άνω αναστολής, παρατείνονται με απόφαση του Ειρηνοδίκη υπηρεσίας, με την οποία (απόφαση) ορίζεται και ο χρόνος της παράτασης αυτών.

3. Η συζήτηση υποθέσεων χορήγησης άδειας συναινετικής εγγραφής προσημείωσης υποθήκης, ανάκλησης, εξάλειψης και μεταρρύθμισης συναινετικής προσημείωσης υποθήκης, η συζήτηση των οποίων θα λαμβάνει χώρα όπως αυτό προβλέπεται από το άρθρο 17 του ν. 4684/2020 σε συνδυασμό με την υπ’ αριθμό 2199/30.06.2020 απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης, η ισχύς της τελευταίας ήδη παρατάθηκε μέχρι την 31.12.2020 με την υπ’ αριθμό 53409/29.10.2020 απόφαση του ιδίου ως άνω Υπουργού ( ΦΕΚ Β΄ 4783/29.10.2020 ) :

- Η συζήτηση θα διεξάγεται ( αποκλειστικά και μόνο ) εγγράφως – κατά παρέκκλιση της παρ. 2 του άρθρου 115 ΚΠολΔ – και οι διάδικοι θα παρίστανται στο ακροατήριο του Δικαστηρίου με δήλωση, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 242 ΚΠολΔ.

- Στη ως άνω δήλωση, που υπογράφεται από τον πληρεξούσιο δικηγόρο του καθ’ ου η αίτηση, θα επισυνάπτεται η έγγραφη συναίνεση του καθ’ ου στην αιτούμενη προσημείωση ή του τρίτου κυρίου του ακινήτου, με βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής τους από τον πληρεξούσιο δικηγόρο του καθ’ ου.

- Στην έγγραφη συναίνεση προσδιορίζονται σαφώς η ασφαλιζόμενη με την προσημείωση απαίτηση και το ποσό της απαίτησης για το οποίο χορηγείται η συναινετική εγγραφή προσημείωσης και περιγράφεται λεπτομερώς το προσημειούμενο ακίνητο.

- Κατά την ίδια ως άνω διαδικασία θα λαμβάνει χώρα και η εκδίκαση των υποθέσεων ανάκλησης, εξάλειψης και μεταρρύθμισης συναινετικής προσημείωσης υποθήκης, η συναίνεση δε του προσημειούχου δανειστή θα δίνεται εγγράφως με βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του από τον πληρεξούσιο δικηγόρο του.

4.Η κατάθεση αιτήσεων λήψης ασφαλιστικών μέτρων και εκουσίας δικαιοδοσίας ( ενδεικτικά π.χ. ν. 3869/2020, ν. 4605/2019, κ.λ.π. ) που περιέχουν αίτημα χορήγησης προσωρινής διαταγής.

5. Η κατάθεση αγωγών και αιτήσεων από πληρεξουσίους δικηγόρους, η οποία όμως θα λαμβάνει χώρα υπό τον απαραίτητο όρο της προηγούμενης τηλεφωνικής συνεννόησης αυτών με τη Γραμματεία του Δικαστηρίου ( ιδίως για το χρόνο προσέλευσης και λήψης αντιγράφων ), προκειμένου να διασφαλίζεται η (κατά το δυνατόν) αποφυγή ταυτόχρονης συγκέντρωσης πολλών φυσικών προσώπων στο χώρο της Γραμματείας.

Γ) ΛΟΙΠΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ :

1) Οι προθεσμίες κατάθεσης προτάσεων και προσθήκης / αντίκρουσης ( 100 ημέρες και 115 ημέρες αντίστοιχα ) για τις υποθέσεις της αμφισβητούμενης ( τακτικής ) διαδικασίας ( άρθρο 237 ΚΠολΔ, υπό την ισχύ του ν. 4335/2015 ) που η προθεσμία κατάθεσης αυτών λήγει κατά το διάστημα της αναστολής, παρατείνονται κατά ισάριθμες μέρες από τη λήξη του διαστήματος της αναστολής.

2) Αιτήσεις για χορήγηση πιστοποιητικών γίνονται (κατά κανόνα) δεκτές από την πρώτη εργάσιμη ημέρα μετά την πάροδο του διαστήματος αναστολής των εργασιών. Κατ’ εξαίρεση όμως και με σκοπό την εξυπηρέτηση των πολιτών λόγω της παρατεταμένης διάρκειας της ισχύος της αναστολής λειτουργίας των Δικαστηρίων, θα γίνονται δεκτές αιτήσεις έκδοσης πιστοποιητικών ( π.χ. μη δημοσίευσης διαθήκης, μη αποποίησης κληρονομίας, κ.λ.π. ) με αποστολή της σχετικής αίτησης με ηλεκτρονικό τρόπο και στη συνέχεια με φυσικό αντίστοιχο (ταχυδρομείο ή courier) και αντίστοιχη οικονομική επιβάρυνση του αιτούντα, αφού πρώτα όμως επιβεβαιωθεί η ταυτότητα αυτού κατόπιν προηγούμενης επικοινωνίας με τη Γραμματεία του Δικαστηρίου και αυτό εγκριθεί από τον Ειρηνοδίκη υπηρεσίας, λαμβανομένου ιδιαίτερα υπόψη του ότι τόσο η αίτηση όσο και ή έκδοση αυτών ( πιστοποιητικών ) λαμβάνουν χώρα χωρίς επίθεση μεγαροσήμων έως και 31.12.2020 ( βλ. σχετικά την υπ’ αριθμό 44564/18.09.2020 ΚΥΑ των Υπουργών Οικονομικών, Δικαιοσύνης και Επικρατείας – ΦΕΚ Β΄ 4012/18.09.2020 ) και, ως εκ τούτου, ελλείπει οποιαδήποτε ανάγκη  αυτοπρόσωπης εμφάνισης του αιτούντα.

3) Η λειτουργία της Γραμματείας του Δικαστηρίου περιορίζεται στις αναγκαίες ενέργειες για τη διεκπεραίωση των ανωτέρω υποθέσεων και μόνο καθώς και εκείνων που, κατά περίπτωση και κατά την κρίση του Ειρηνοδίκη υπηρεσίας, έχουν κατεπείγοντα χαρακτήρα και χρήζουν άμεσης αντιμετώπισης.

4) Εκτός των ανωτέρω αναφερόμενων διαδικασιών και εργασιών της Γραμματείας, η εξυπηρέτηση του κοινού θα λαμβάνει χώρα καθημερινά από 10.00΄ π.μ. έως 12.00΄ μ., προκειμένου να αποφεύγεται ο συνωστισμός.

5)Για την ασφαλή λειτουργία της υπηρεσίας και την προστασία των προσώπων στους χώρους του, εφιστάται η προσοχή στην τήρηση όλων των μέτρων που αναλυτικά αναφέρονται στην από 13.10.2020 ανακοίνωσή μας πρωτίστως δε της χρήσης μάσκας, αντισηπτικών διαλυμάτων,  της τήρησης απόστασης μεταξύ φυσικών προσώπων κατ’ ελάχιστον 1,5 μέτρου, αποφυγή χρήσης ανελκυστήρα, κ.λ.π., λαμβανομένου ιδιαίτερα υπόψη του ότι το ανώτατο όριο εισερχομένων ατόμων εντός εκάστου των κλειστών χώρων της υπηρεσίας ( 2ος όροφος / γραφεία ) έχει ήδη ορισθεί στα τέσσερα ( 4 ) συνολικά πρόσωπα ανά γραφείο, συνυπολογιζόμενου στον ως άνω αριθμό και των παρευρισκόμενων δικαστικών υπαλλήλων.

 

Β) Για το χρονικό διάστημα από 07.11.2020 έως και 30.11.2020 :

 

Για το χρονικό διάστημα από την 07η Νοεμβρίου 2020 έως και την 30ή Νοεμβρίου 2020 ( 07.11.2020 – 30.11.2020 ), η λειτουργία του παρόντος Δικαστηρίου και της Γραμματείας αυτού συνεχίζεται κανονικά  και χωρίς οποιονδήποτε περιορισμό ( κανονική διεξαγωγή των προσδιορισθεισών δικών και όλων των λοιπών εργασιών, πλήρης λειτουργία της Γραμματείας, κ.λ.π. ), αίρεται επομένως αυτόθροα το σύνολο των μέτρων αναστολής που ισχύουν προσωρινά από την 30.10.2020 έως και την 06.11.2011 και είχαν υιοθετηθεί με βάση τις διατάξεις των τότε ισχυουσών ΚΥΑ ( περί προσωρινής αναστολής λειτουργίας, βλ. ανωτέρω υπό στοιχείο Α΄ ), πλην βέβαια αυτών που αφορούν τη συζήτηση των υποθέσεων χορήγησης άδειας συναινετικής εγγραφής προσημείωσης υποθήκης, ανάκλησης, εξάλειψης και μεταρρύθμισης συναινετικής προσημείωσης υποθήκης ( βλ. ανωτέρω υπό στοιχεία – Ι Β 3  )που εξακολουθούν να ισχύουν και για το επόμενο διάστημα, εξακολουθούν δε παράλληλα να τηρούνται όλα τα αναγκαία υγειονομικά μέτρα για την ασφαλή λειτουργία του Δικαστηρίου ενόψει της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19, όπως αυτά ήδη έχουν αναλυτικά αναφερθεί στην από 13.10.2020 ανακοίνωσή μας, ήτοι :

1) Επιβάλλεται η υποχρεωτική χρήση μη ιατρικής μάσκας ή ασπίδας προστασίας προσώπου από τους δικαστές, γραμματείς, συνηγόρους, διαδίκους και λοιπούς παριστάμενους τόσο εντός της δικαστικής αίθουσας ( ακροατήριο / 1ος όροφος ) όσο και στους λοιπούς κλειστούς χώρους του Δικαστηρίου ( Γραμματεία – γραφεία / 2ος όροφος, διάδρομοι, κ.λ.π. ). Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης προς την απαίτηση αυτή δεν θα επιτρέπεται η είσοδος στους χώρους της υπηρεσίας, του προσώπου που δεν φέρει μάσκα.

2) Στο πλαίσιο των γενικών κατευθύνσεων που έχουν δοθεί από το Υπουργείο Υγείας και πλην των περιπτώσεων που χρήζουν άμεσης αντιμετώπισης, προτρέπονται με την παρούσα τόσο οι πολίτες όσο και οι πληρεξούσιοι δικηγόροι αυτών να προσέρχονται στην υπηρεσία κατά τις ώρες λειτουργίας της ( κατά το δυνατόν ) κατόπιν προγραμματισμένης συνεννόησης ( ραντεβού ) με τη Γραμματεία του Δικαστηρίου. Για το λόγο αυτό μπορούν να επικοινωνούν με το τηλέφωνο της Γραμματείας στον αριθμό ( 24910 ) 22492 αλλά και να επισκέπτονται την επίσημη ιστοσελίδα της υπηρεσίας στον ιστότοπο https://eirfarsal-gr.webnode.gr, για την εξυπηρέτησή τους σε όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες και όσον αφορά το σύνολο των υπηρεσιών που παρέχονται.

3) Διατίθεται αλκοολούχο αντισηπτικό διάλυμα σε όλους τους χώρους της υπηρεσίας.

4) Επιβάλλεται η τήρηση απόστασης μεταξύ των φυσικών προσώπων κατ’ ελάχιστον 1,5 μέτρο ( υφίσταται σχετική σήμανση στο δάπεδο όλων των χώρων της υπηρεσίας ).

5) Ορίζεται ως ανώτατο όριο εισερχομένων ατόμων α) εντός μεν της αίθουσας του ακροατηρίου του Δικαστηρίου κατά τη διάρκεια των συνεδριάσεων ( στον 1ο όροφο ), τα δέκα ( 10 ) συνολικά πρόσωπα, συνυπολογιζόμενου στον ως άνω αριθμό και των μελών της σύνθεσης του Δικαστηρίου ( Ειρηνοδίκης, Γραμματέας έδρας ), β) εντός δε εκάστου των λοιπών κλειστών χώρων της υπηρεσίας ( 2ος όροφος / γραφεία ), τα τέσσερα ( 4 ) συνολικά πρόσωπα ανά γραφείο, συνυπολογιζόμενου στον ως άνω αριθμό και των παρευρισκόμενων δικαστικών υπαλλήλων. Οι τυχόν αναμένοντες εξυπηρετούνται κατά σειρά προτεραιότητας, διατηρώντας, παραλλήλως, μεταξύ τους απόσταση τουλάχιστον ( 1,5 ) μέτρου.

6) Εντός της αίθουσας του ακροατηρίου ( 1ος όροφος ) κατά τη διάρκεια των δημοσίων συνεδριάσεων ( δικασίμων ) θα παραμένουν μόνο τα πρόσωπα που μετέχουν στην υπόθεση που εκδικάζεται κάθε φορά και στην αμέσως επόμενη από αυτήν ( προκειμένου να τηρηθεί κατά το δυνατόν η αρχή της δημοσιότητας των συνεδριάσεων ). Οι μετέχοντες στις λοιπές υποθέσεις ( διάδικοι, πληρεξούσιοι δικηγόροι αυτών, μάρτυρες, κ.λ.π. ) θα πρέπει να παραμένουν προσωρινά στον αίθριο ( μη στεγασμένο) εξωτερικό χώρο του πρώτου ( 1ου ) ορόφου (βεράντα, δίπλα στο ακροατήριο) και, στην περίπτωση μόνο δυσχερών καιρικών συνθηκών, εντός του χώρου αναμονής ( διαδρόμου ), θα προσέρχονται δε στο ακροατήριο όταν έλθει η σειρά εκδίκασης της υπόθεσής τους ( θα ειδοποιούνται σχετικά από τον αρμόδιο για την τήρηση των ως άνω μέτρων υπάλληλο της υπηρεσίας ) προκειμένου να καθίσταται δυνατή η τήρηση των αποστάσεων ασφαλείας λόγω του εξαιρετικά περιορισμένου χώρου.

7) Τα καθίσματα στο ακροατήριο θα χρησιμοποιούνται όπως αυτό έχει ήδη οριοθετηθεί ( έχει ήδη γίνει σχετική σήμανση ) με προηγούμενη διάταξη του Ειρηνοδίκη, ήτοι με κενή μία ολόκληρη ενδιάμεση σειρά καθισμάτων ( 2η, 4η, κ.λ.π. ) και, στις σειρές καθισμάτων που θα επιτρέπεται η χρήση τους ( 1η, 3η, κ.λ.π ), με κενό δύο ( 2 ) θέσεων ανάμεσα στους καθήμενους ( υπό τη μορφή καθήμενος – δύο θέσεις κενές – καθήμενος, κ.λ.π. ).

8) Παράλληλα, με σκοπό την όσο το δυνατόν καλύτερη διευθέτηση του πινακίου και την ομαλότερη διεξαγωγή της διαδικασίας, παρακαλούνται οι πληρεξούσιοι δικηγόροι των διαδίκων να ενημερώσουν τη Γραμματεία ως την προηγουμένη ημέρα της δικασίμου (και εφόσον βέβαια αυτό καθίσταται εφικτό) για την τυχόν ύπαρξη αιτημάτων συναινετικής αναβολής υποθέσεων, για την πρόθεση δήλωσης παραίτησης καθώς και για την πιθανότητα ματαίωσης των υποθέσεων που χειρίζονται, έτσι ώστε αυτές να προταχθούν στις 09.00΄ π.μ. και να αποφευχθεί ο συνωστισμός στο ακροατήριο.

9) Ο εκάστοτε προεδρεύων Ειρηνοδίκης κατά την εκδίκαση υποθέσεων στο ακροατήριο είναι αρμόδιος για την υπόδειξη, σε όλους τους παρισταμένους στο ακροατήριο ( πληρεξουσίους δικηγόρους, διαδίκους, μάρτυρες, κ.λ.π. ), της προσήκουσας διάταξης και αραίωσης καθώς και για την τήρηση των λοιπών προβλεπόμενων μέτρων προστασίας ( χρήση μάσκας, κ.ά. ). Η επίβλεψη της τήρησης των ανωτέρω μέτρων ανατίθεται με την παρούσα στον υπάλληλο της υπηρεσίας Κωνσταντίνο Βαρακλιώτη του Γεωργίου, που υποχρεούται να παρίσταται στο ακροατήριο καθ’ όλη τη διάρκεια της συνεδρίασης, εφόσον βέβαια αυτός δεν εκτελεί άλλα επείγοντα καθήκοντα που του έχουν ανατεθεί στη Γραμματεία του δικαστηρίου ( στον 2ο όροφο ).

10) Συστήνεται η ( κατά το δυνατόν ) αποφυγή της χρήσης του ανελκυστήρα της υπηρεσίας. Η ανωτέρω σύσταση βέβαια δεν αφορά τα άτομα με κινητικές δυσκολίες ούτε τους πολίτες που είναι υπερήλικες ή έχουν προβλήματα υγείας. Σε περίπτωση όμως χρήσης του, απαγορεύεται να εισέρχονται ταυτόχρονα εντός αυτού περισσότερα του ενός ( 1 ) άτομα λόγω του μεγέθους του.

11)Τέλος, εφόσον συντρέχει περίπτωση τα μέτρα θα βελτιώνονται και θα αναπροσαρμόζονται, σε περίπτωση δε που ανακύψει αδυναμία διεξαγωγής συνεδριάσεων / εργασιών λόγω εμφάνισης συρροής κρουσμάτων είναι δυνατό να εφαρμοστούν οι διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 18 του Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών ( ν. 1756/1988, Α΄ 35 ), έως ότου οι Υπουργοί Υγείας και Δικαιοσύνης ασκήσουν τις αρμοδιότητες που τους παρέχει το άρθρο 11 της κυρωθείσης με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020, πράξης νομοθετικού περιεχομένου. Η απόφαση περί αναστολής, θα εκδοθεί το συντομότερο δυνατόν από τον διευθύνοντα το παρόν Δικαστήριο Ειρηνοδίκη και θα γνωστοποιηθεί άμεσα στους Υπουργούς Δικαιοσύνης και Υγείας (ενδεχομένως και στον Ε.Ο.Δ.Δ.Υ.), παράλληλα δε θα αναρτηθεί αυτή άμεσα στο διαδικτυακό τόπο της υπηρεσίας και θα λάβει επαρκή δημοσιότητα προς ενημέρωση των δικηγόρων, των διαδίκων και των εν γένει συναλλασσόμενων με την υπηρεσία αλλά και για την προστασία της υγείας τους, όπως αυτό ήδη έχει προβλεφθεί στο από 09.10.2020 «Σχέδιο δράσης για τον περιορισμό της μετάδοσης του κορωνοϊού SARS–CoV-2 ( Covid-19 ) και τη διαχείριση τυχόν κρουσμάτων μεταξύ των δικαστών και υπαλλήλων του Ειρηνοδικείου Φαρσάλων» που έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της υπηρεσίας και έχει κοινοποιηθεί αντίστοιχα στην Ομάδα Διαχείρισης Κρίσης του Υπουργείου Δικαιοσύνης.

 

Υποχρεώνει τη Γραμματεία του παρόντος Δικαστηρίου 1) να αναρτήσει αντίγραφο της παρούσας πράξης στον πίνακα ανακοινώσεων της υπηρεσίας και 2) να αποστείλει αντίγραφο αυτής με αποστολή σχετικού ηλεκτρονικού μηνύματος ( e-mail ) σε ηλεκτρονική μορφή αμέσως μετά τη δημοσίευση αυτής στον οικείο Δικηγορικό Σύλλογο (Λάρισας), προκειμένου να λάβουν άμεση γνώση τα μέλη αυτού.

 

Κρίθηκε, αποφασίστηκε και δημοσιεύθηκε σήμερα, την 02.11.2020.

 

Ο ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΗΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΛΑΝΤΑΣ