Πράξη της διευθύνουσας το Διοικητικό Πρωτοδικείο Λάρισας για τη λειτουργία του Δικαστηρίου μέχρι την 30.11.2020

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ

Αριθμός Πράξης ΠΡΑ31/2020

 

Η Πρόεδρος που διευθύνει το Διοικητικό Πρωτοδικείο Λάρισας

Έχοντας υπόψη:

Την από 2 Νοεμβρίου 2020 Κοινή Υπουργική Απόφαση Δ1α/ΓΠ.οικ. 69863/2-11-2020(Φ.Ε.Κ. 4829, τεύχος Β΄) «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19»

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι

Επιβάλλεται υποχρεωτικά η χρήση μη ιατρικής μάσκας από τους δικαστικούς λειτουργούς, γραμματείς, συνηγόρους, ιδιώτες διαδίκους και λοιπούς παρισταμένους εντός των γραφείων του Καταστήματος του Διοικητικού Πρωτοδικείου Λάρισας καθώς και στη δικαστική αίθουσα(ακροατήριο).

Στους κύριους χώρους του Διοικητικού Πρωτοδικείου Λάρισας θα διατίθεται αλκοολούχο αντισηπτικό διάλυμα.

Αναγκαία καθίσταται η τήρηση 1,5 μέτρου απόστασης μεταξύ φυσικών προσώπων.

Στην αίθουσα συνεδριάσεως του δικαστηρίου δεν επιτρέπεται να εισέρχονται άνω των δέκα ατόμων (μη συμπεριλαμβανομένων των δικαστών και των γραμματέων) κατ΄ ανώτατο όριο, ανάλογα με τη σειρά των εκφωνούμενων υποθέσεων, όπως αυτές αναγράφονται στο έκθεμα. Η εφαρμογή των ανωτέρω, γίνεται με ευθύνη των Προέδρων ή των Δικαστών που Προεδρεύουν στη σύνθεση.

Η παρούσα απόφαση ισχύει από 3.11.2020 έως και 30.11.2020.

Λάρισα 3/11/2020

Η Πρόεδρος

που διευθύνει το Δικαστήριο

Ευανθία Βουλγαράκη-Χρήστου

Πρόεδρος Πρωτοδικών Δ.Δ.