Πράξη της διευθύνουσας το Πρωτοδικείο Λάρισας Προέδρου Πρωτοδικών κ. Δέσποινας Ρασιδάκη για την λειτουργία του Πρωτοδικείου Λάρισας μέχρι και την 30.11.2020

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ

 

Π Ρ Α Ξ Η 363/2020

Η ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ ΤΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ

Αφού έλαβε υπόψη:
α) Τις διατάξεις του άρθρου 15 παρ. 7 περ. γ΄ του Ν.1756/1988 «Κώδικας Οργανισμού Δικαστηρίων και κατάσταση δικαστικών λειτουργών», µε τις οποίες καθιερώνεται τεκµήριο αρµοδιότητας του δικαστή που διευθύνει το Δικαστήριο.
β) Την με αριθμό ΚΥΑ 71342/6-11-2020 ( ΦΕΚ Β 4899/6-11-2020)
«Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID – 19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από το Σάββατο, 07 Νοεμβρίου 2020 έως και Δευτέρα 30 Νοεμβρίου 2020» σύμφωνα με την οποία:
« ..5 α) Αναστέλλονται προσωρινά:
αα) οι δίκες ενώπιον των πολιτικών και ποινικών δικαστηρίων,
αβ) οι νόμιμες και δικαστικές προθεσμίες για τη διενέργεια διαδικαστικών πράξεων και άλλων ενεργειών ενώπιον των υπηρεσιών των δικαστηρίων και των εισαγγελιών, καθώς και της παραγραφής των συναφών αξιώσεων,
αγ) οι, κατά τις κείμενες διατάξεις, διαδικασίες αναγκαστικής εκτέλεσης και της διενέργειας πλειστηριασμών.
β) Εξαιρούνται από την εφαρμογή της περ. α):
βα) Οι προθεσμίες που προβλέπονται στα άρθρα 215, 237, 238 ΚΠολΔ, καθώς και οι προθεσμίες που αφορούν τις υποθέσεις αρμοδιότητας Πολυμελούς και Μονομελούς Πρωτοδικείου (τακτική διαδικασία), οι οποίες εκδικάζονται με τις διατάξεις του ν. 2915/2001 (Α” 109), όπως τροποποιήθηκε με τον ν. 4055/2012 (Α” 51). Εξαιρούνται, επίσης, ως προς τις υποθέσεις που έχουν συζητηθεί έως και τις 6.11.2020, οι δικονομικές προθεσμίες κατάθεσης προσθήκης – αντίκρουσης τόσο στην τακτική όσο και στις ειδικές διαδικασίες, καθώς επίσης και κατάθεσης σημειώματος στη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων.
ββ) Οι δίκες της τακτικής διαδικασίας που εκδικάζονται σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4335/2015 (Α” 87).
βγ) Όλες οι δίκες ενώπιον των πολιτικών δικαστηρίων που συζητούνται χωρίς εξέταση μαρτύρων. Στις περιπτώσεις αυτές, λαμβάνει χώρα την προτεραία της δικασίμου έγγραφη δήλωση των πληρεξουσίων δικηγόρων των διαδίκων, η οποία κοινοποιείται στις γραμματείες των δικαστηρίων με τη χρήση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας, ότι η συγκεκριμένη υπόθεση θα εκδικαστεί χωρίς την εξέταση μαρτύρων.
βδ) Οι δίκες ασφαλιστικών μέτρων που έχουν ως αντικείμενο εγγυοδοσία, εγγραφή ή εξάλειψη ή μεταρρύθμιση προσημείωσης υποθήκης, συντηρητική κατάσχεση κινητής ή ακίνητης περιουσίας, δικαστική μεσεγγύηση, σφράγιση, αποσφράγιση, απογραφή και δημόσια κατάθεση κατά τα άρθρα 737, 738 ΚΠολΔ (π.δ. 503/1985, Α” 182), Ευρωπαϊκή διαταγή δέσμευσης λογαριασμού κατ” άρθρο 738Α ΚΠολΔ, τις ανακλήσεις αυτών, καθώς και τις σχετικές με αυτές διαφορές του άρθρου 702 ΚΠολΔ.
βε) Οι δίκες εκούσιας δικαιοδοσίας που έχουν ως αντικείμενο τη θέση σε δικαστική συμπαράσταση σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 801 επ. ΚΠολΔ.
βστ) Η χορήγηση και ανάκληση προσωρινών διαταγών, οι οποίες γίνονται χωρίς κλήτευση του αντιδίκου. Οι προσωρινές διαταγές που έχουν χορηγηθεί και έχουν ισχύ έως τη συζήτηση της υπόθεσης, παρατείνονται οίκοθεν με απόφαση του Προέδρου Υπηρεσίας, ο οποίος ορίζει τη διάρκεια της παράτασης των προσωρινών διαταγών.
βζ) Η εκδίκαση αυτόφωρων πλημμελημάτων, εφόσον αφορά κατηγορούμενο που κρατείται δυνάμει των διατάξεων περί αυτόφωρης διαδικασίας.
βη) Η κλήρωση των ενόρκων και η έναρξη της συνόδου των Μικτών Ορκωτών Δικαστηρίων και Μικτών Ορκωτών Εφετείων, εφόσον κατά τη σύνοδο είναι προσδιορισμένες προς εκδίκαση υποθέσεις που εμπίπτουν στις περ. βθ) και βι), καθώς και η κλήρωση των συνθέσεων για την εκδίκαση των ποινικών υποθέσεων και των υποθέσεων ασφαλιστικών μέτρων σε όσα δικαστήρια της χώρας προβλέπεται κλήρωση.
βθ) Η εκδίκαση κακουργημάτων για τους προσωρινά κρατούμενους κατηγορουμένους, των οποίων συμπληρώνεται κατά περίπτωση το ανώτατο όριο προσωρινής κράτησης.
βι) Οι ποινικές δίκες που αφορούν κακουργήματα, ο χρόνος παραγραφής των οποίων συμπληρώνεται εντός του χρονικού διαστήματος από την έναρξη της αναστολής μέχρι και τις 31.12.2022, καθώς και πλημμελήματα, ο χρόνος παραγραφής των οποίων συμπληρώνεται εντός του χρονικού διαστήματος από την έναρξη της αναστολής μέχρι και τις 31.12.2021. Το δικαστήριο αποφασίζει, κατά περίπτωση, για την εκδίκαση ή τη διακοπή αυτών.
βια) η εκδίκαση των αιτήσεων αναστολής εκτέλεσης κατά τα άρθρα 471 και 497 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας (ΚΠΔ, ν. 4620/2019, Α” 96), ακύρωσης της διαδικασίας κατά τα άρθρα 341 και 435 ΚΠΔ, ακύρωσης της απόφασης κατά τα άρθρα 430 και 431 ΚΠΔ, αναβολής ή διακοπής εκτέλεσης της ποινής κατά τα άρθρα 555 και 557 ΚΠΔ, καθώς και των αιτήσεων που αφορούν στον καθορισμό συνολικής ποινής κατά το άρθρο 551 ΚΠΔ, στην απότιση της χρηματικής ποινής σε δόσεις εντός προθεσμίας κατά τα άρθρα 80 του ισχύοντος Ποινικού Κώδικα (ΠΚ, ν. 4619/2019, Α’95) και 82 του προϊσχύσαντος ΠΚ (π.δ. 283/1985, Α’106) και στη μετατροπή της χρηματικής ποινής ή του προστίμου σε παροχή κοινωφελούς εργασίας κατά την παρ. 5 του άρθρου 82 του προϊσχύσαντος ΠΚ.
βιβ) Η δημοσίευση αποφάσεων.
Για τις ποινικές δίκες που άρχισαν πριν την ημερομηνία έναρξης της αναστολής και έχουν διακοπεί για δικάσιμο εντός του χρονικού διαστήματος της αναστολής, το δικαστήριο, κατά την ορισθείσα δικάσιμο, αποφασίζει κατά περίπτωση για την εκδίκαση ή την εκ νέου διακοπή αυτών, λαμβανομένων υπόψη των παραπάνω εξαιρέσεων, χωρίς να δεσμεύεται από αυτές.
Τα ειδικότερα ζητήματα που ανάγονται στην εύρυθμη διεξαγωγή των εργασιών των δικαστικών υπηρεσιών και των εισαγγελιών της χώρας, καθώς και εκείνα που, κατά περίπτωση και κατά την κρίση του οργάνου διοίκησης εκάστης αυτών, έχουν κατεπείγοντα χαρακτήρα και χρήζουν άμεσης αντιμετώπισης, ρυθμίζονται με αποφάσεις των οργάνων διοίκησης αυτών».
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
ότι για το χρονικό διάστημα από 07 Νοεμβρίου 2020 έως και 30 Νοεμβρίου 2020 αναστέλλονται προσωρινά:

Α) Οι δίκες ενώπιον των πολιτικών δικαστηρίων.
Εξαιρούνται:
Ι. Οι δίκες της τακτικής διαδικασίας που εκδικάζονται σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν. 4335/2015.
ΙΙ. Όλες οι δίκες ενώπιον των πολιτικών δικαστηρίων [τακτικής διαδικασίας, που εκδικάζονται κατά τις διατάξεις του ν. 2915/2001 (Α', 109), ειδικής διαδικασίας, εκουσίας δικαιοδοσίας, ασφαλιστικών µέτρων και εφέσεις], που συζητούνται χωρίς εξέταση µαρτύρων. Στις περιπτώσεις αυτές, λαµβάνει χώρα την προηγούμενη της δικασίµου έγγραφη δήλωση των πληρεξουσίων δικηγόρων των διαδίκων, η οποία κοινοποιείται στις γραµµατείες των δικαστηρίων µε τη χρήση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας, ότι η συγκεκριµένη υπόθεση θα εκδικαστεί χωρίς την εξέταση µαρτύρων. Οι πληρεξούσιοι δικηγόροι υποχρεούνται να αποστέλλουν τις ανωτέρω δηλώσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση του πρωτοδικείου: protodikio.larisa@gmail.com, στις οποίες πρέπει να διαλαµβάνεται ο αριθµός κατάθεσης του δικογράφου, η διαδικασία, ο αριθµός πινακίου της υπόθεσης και τα ονόµατα των διαδίκων. Κατά την εκδίκαση των υποθέσεων, στις οποίες έχει χωρήσει κατά τα ανωτέρω έγγραφη δήλωση περί µη εξέτασης µάρτυρα, θα πρέπει να παρίστανται αυτοπροσώπως οι πληρεξούσιοι δικηγόροι κατά τις διατάξεις του Κ.Πολ.Δ. και να προσκοµίσουν τις προτάσεις και τα σχετικά. Περαιτέρω, σύµφωνα µε το άρθρο 72§2 του ν. 4722/2020 (ΦΕΚ 177, τ. Α) προβλέπεται η δυνατότητα υποβολής αιτήµατος αναβολής µε κοινή ανέκκλητη δήλωση των δικηγόρων κατ” άρθρο 242§2 ΚΠολΔ και κατ” απόκλιση της παρ. 2 του άρθρου 115 ΚΠολΔ, η οποία δήλωση υποβάλλεται στην ανωτέρω ηλεκτρονική διεύθυνση, το αργότερο µέχρι τη δωδεκάτη ώρα της προηγούµενης της δικασίµου εργάσιµης ηµέρας. Οι λοιπές υποθέσεις θα αποσύρονται εκ του πινακίου ή του εκθέματος.
ΙΙΙ. Οι δίκες ασφαλιστικών µέτρων, που έχουν ως αντικείµενο εγγυοδοσία, εγγραφή ή εξάλειψη ή µεταρρύθµιση προσηµείωσης υποθήκης, συντηρητική κατάσχεση κινητής ή ακίνητης περιουσίας, δικαστική µεσεγγύηση, σφράγιση, αποσφράγιση, απογραφή και δηµόσια κατάθεση κατά τα άρθρα 737, 738 Κ.Πολ.Δ. (π.δ. 503/1985 Α’182), Ευρωπαϊκή διαταγή δέσµευσης λογαριασµού κατ” άρθρο 738Α Ê.Πολ.Δ., τις ανακλήσεις αυτών καθώς και τις σχετικές µε αυτές διαφορές του άρθρου 702 Κ. Πολ.Δ. (για τις οποίες δεν απαιτείται έγγραφη δήλωση των πληρεξουσίων δικηγόρων).
IV. Οι δίκες εκούσιας δικαιοδοσίας, που έχουν ως αντικείµενο τη θέση σε δικαστική συµπαράσταση σύµφωνα µε τα οριζόµενα στα άρθρα 801 επ. Κ.Πολ.Δ. (για τις οποίες δεν απαιτείται έγγραφη δήλωση των πληρεξουσίων δικηγόρων).
V. Η χορήγηση και ανάκληση προσωρινών διαταγών, οι οποίες γίνονται χωρίς κλήτευση του αντιδίκου. Οι προσωρινές διαταγές, που έχουν χορηγηθεί για αιτήσεις ασφαλιστικών µέτρων καθώς και υποθέσεις εκουσίας δικαιοδοσίας, θα παρατείνονται οίκοθεν, χωρίς προηγούµενη ακρόαση των διαδίκων, µε απόφαση του Προέδρου Υπηρεσίας εκείνης της ηµέρας, ο οποίος ορίζει την διάρκεια της παρατάσεως των προσωρινών διαταγών.
VI. Η συζήτηση των αιτήσεων που αφορούν σε συναινετική ανάκληση, εξάλειψη και µεταρρύθµιση προσηµείωσης υποθήκης, θα διεξάγεται ενώπιον του Προέδρου Υπηρεσίας εγγράφως, κατά παρέκκλιση της παρ.2 του άρθρου 115 ΚΠολΔ και οι διάδικοι θα παρίστανται στο ακροατήριο του δικαστηρίου, µε δήλωση, σύµφωνα µε την παρ.2 του άρθρου 242 ΚΠολΔ, δεδομένου ότι η ισχύς της 2 του άρθρου 17 του Ν. 4684/2020, στο οποίο προβλέπεται ότι η ανάκληση, η εξάλειψη και η µεταρρύθµιση συναινετικής προσηµείωσης υποθήκης γίνονται µε συζήτηση, που διεξάγεται εγγράφως και τους διαδίκους να παρίστανται στο ακροατήριο του δικαστηρίου µε δήλωση, σύµφωνα µε την παράγραφο 2 του άρθρου 242 του Κ.Πολ.Δ. παρατάθηκε μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2020 σύμφωνα με την ΥΑ 53409 (ΦΕΚ Β` 4783/29.10.2020).
Κατά τα λοιπά ζητήµατα, εφαρµόζεται το άρθρο 17 του Ν. 4684/2020.
VII. Η δηµοσίευση των αποφάσεων.
Β) Οι δίκες ενώπιον των ποινικών δικαστηρίων.
Εξαιρούνται των ανωτέρω:
Ι. Η εκδίκαση αυτοφώρων πληµµεληµάτων, εφόσον αφορούν κατηγορούµενο που κρατείται δυνάµει των διατάξεων περί αυτόφωρης διαδικασίας.
ΙΙ. Η εκδίκαση κακουργηµάτων για τους προσωρινά κρατούµενους κατηγορούµενους, των οποίων συµπληρώνεται κατά περίπτωση το ανώτατο όριο προσωρινής κράτησης.
ΙΙΙ. Οι ποινικές δίκες που αφορούν κακουργήµατα, ο χρόνος παραγραφής των οποίων συµπληρώνεται εντός του χρονικού διαστήµατος από την έναρξη της αναστολής µέχρι και τις 31-12-2022, καθώς και πληµµελήµατα, ο χρόνος παραγραφής των οποίων συµπληρώνεται εντός του χρονικού διαστήµατος από την έναρξη της αναστολής µέχρι και τις 31-12-2021. Το δικαστήριο αποφασίζει, κατά περίπτωση, για την εκδίκαση ή τη διακοπή αυτών.
IV. Η εκδίκαση των αιτήσεων αναστολής εκτέλεσης κατά τα άρθρα 471 και 497 του Κώδικα Ποινικής Δικονοµίας (Κ.Π.Δ., ν. 4620/2019, Α,96), ακύρωσης της διαδικασίας κατά τα άρθρα 341 και 435 ΚΠΔ, ακύρωσης της απόφασης κατά τα άρθρα 430 και 431 ΚΠΔ, αναβολής ή διακοπής εκτέλεσης της ποινής κατά τα άρθρα 555 και 557 ΚΠΔ, καθώς και των αιτήσεων που αφορούν στον καθορισµό συνολικής ποινής κατά το άρθρο 551 ΚΠΔ, στην απότιση της χρηµατικής ποινής σε δόσεις εντός προθεσµίας κατά τα άρθρα 80 του ισχύοντος Ποινικού Κώδικα (Π.Κ., ν. 4619/2019, Α, 95) και 82 του προϊσχύσαντος Π.Κ. (π.δ. 283/1985, Α, 106) και στη µετατροπή της χρηµατικής ποινής ή του προστίµου σε παροχή κοινωφελούς εργασίας κατά την παρ. 5 του άρθρου 82 του προϊσχύσαντος Π.Κ.
V. Η κλήρωση των ενόρκων και η έναρξη της συνόδου του Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου, εφόσον κατά τη σύνοδο είναι προσδιορισµένες προς εκδίκαση υποθέσεις που εµπίπτουν στις παραπάνω 11 και 111 περιπτώσεις, καθώς και η κλήρωση των συνθέσεων για την εκδίκαση των ποινικών υποθέσεων και των υποθέσεων ασφαλιστικών µέτρων.
Για τις ποινικές δίκες που άρχισαν πριν την ηµεροµηνία έναρξης της αναστολής και έχουν διακοπεί για δικάσιµο εντός του χρονικού διαστήµατος της αναστολής, το δικαστήριο, κατά την ορισθείσα δικάσιµο, αποφασίζει κατά περίπτωση για την εκδίκαση ή την εκ νέου διακοπή αυτών, λαµβανοµένων υπόψη των παραπάνω εξαιρέσεων, χωρίς να δεσµεύεται από αυτές.
Τα Ανακριτικά τµήµατα του Πρωτοδικείου θα διενεργούν πράξεις τακτικής ανάκρισης για υποθέσεις που κατά την κρίση τους έχουν επείγοντα χαρακτήρα.
Γ) Οι νόµιµες και δικαστικές προθεσµίες για τη διενέργεια διαδικαστικών πράξεων και άλλων ενεργειών ενώπιον των υπηρεσιών των δικαστηρίων και των εισαγγελιών, καθώς και της παραγραφής των συναφών αξιώσεων.
Εξαιρούνται:
Οι προθεσµίες που αφορούν τις υποθέσεις αρµοδιότητας Πολυµελούς και Μονοµελούς Πρωτοδικείου (τακτική διαδικασία), οι οποίες εκδικάζονται µε τις διατάξεις του ν. 2915/2001 (Α” 109), όπως τροποποιήθηκε µε το ν. 4055/2012 (Α/51), Εξαιρούνται, επίσης, ως προς τις υποθέσεις που έχουν συζητηθεί έως και τις 6-11-2020, οι δικονοµικές προθεσµίες κατάθεσης προσθήκης – αντίκρουσης τόσο στην τακτική όσο και στις ειδικές διαδικασίες, καθώς επίσης και κατάθεσης σηµειώµατος στη διαδικασία των ασφαλιστικών µέτρων.
Κατ” εξαίρεση αναστέλλονται έως και την Δευτέρα 16 Νοεµβρίου 2020 οι προθεσµίες που προβλέπονται στα άρθρα 215, 237 και 238 του Κ.Πολ.Δ.
Δ) Οι, κατά τις κείµενες διατάξεις, διαδικασίες αναγκαστικής εκτέλεσης και διενέργειας πλειστηριασµών.
Τα τµήµατα της Γραµµατείας του Πρωτοδικείου θα συνεχίσουν να λειτουργούν µε τον αριθµό υπαλλήλων που κρίνεται αναγκαίος για την εύρυθµη λειτουργία κάθε τµήµατος, σε συνάρτηση µε τις υπηρεσιακές ανάγκες.
Επιτρέπεται: α) η κατάθεση εισαγωγικών δικογράφων ( πλην των εφέσεων και των διαταγών πληρωμής), εφόσον προηγηθεί τηλεφωνικό ραντεβού με την αρμόδια Γραμματεία. Τα αντίγραφα αυτών θα λαμβάνονται κατά τον ίδιο τρόπο την επόμενη ημέρα. β) Η λήψη αντιγράφων αποφάσεων και διαταγών πληρωμής που έχουν ήδη εκδοθεί, εφόσον συντρέχει επείγουσα περίπτωση κατά την κρίση του εκάστοτε Προέδρου Υπηρεσίας. γ) Η υποβολή αίτησης για τη χορήγηση παντός είδους πιστοποιητικού είτε ηλεκτρονικά είτε εφόσον προηγηθεί τηλεφωνικό ραντεβού με την αρμόδια Γραμματεία. Το ίδιο ισχύει και για τη λήψη του πιστοποιητικού.
Σημειώνεται ότι η κατάθεση εφέσεων θα επιτρέπεται μετά την 16η Νοεμβρίου 2020.
ΕΠΙΣΗΜΑΙΝΕΤΑΙ: α) ότι θα πρέπει να τηρούνται οπωσδήποτε όλα τα αναγκαία μέτρα για την ασφαλή λειτουργία του Πρωτοδικείου Λάρισας, εν όψει της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19, που είναι τα εξής: Α) Χρήση προστατευτικής μάσκας όχι μόνο από τα πρόσωπα της έδρας αλλά και από τους συνηγόρους, τους διαδίκους και τους πολίτες. Β) Διαθεσιμότητα αντισηπτικού υγρού σε όλους τους χώρους και χρήση αυτού από δικηγόρους, διαδίκους και πολίτες. Γ) Τήρηση απόστασης μεταξύ φυσικών προσώπων 1,5 μέτρου κατ’ ελάχιστον. Δ) Το ανώτατο όριο εισερχομένων ατόμων εντός των αιθουσών του καταστήματος καθορίζεται σε δεκαπέντε (15). Κανένας πολίτης ή δικηγόρος δε θα εξυπηρετείται στην περίπτωση που δεν λαμβάνει τα ανωτέρω μέτρα προστασίας ( μάσκα και αντισηπτικό).
Αντίγραφο της πράξης αυτής να τοιχοκολληθεί στον πίνακα ανακοινώσεων και να ενημερωθεί σχετικά ο Δικηγορικός Σύλλογος Λάρισας.

Λάρισα, 09 Νοεμβρίου 2020
Η Διευθύνουσα το Πρωτοδικείο Λάρισας

Δέσποινα Ρασιδάκη