Νεότερη Πράξη του διευθύνοντα το Ειρηνοδικείο Φαρσάλων για τη λειτουργία του Δικαστηρίου μέχρι την 30.11.2020

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΦΑΡΣΑΛΩΝ

 

Αριθμός

127 / 2020

 

ΠΡΑΞΗ

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΦΑΡΣΑΛΩΝ

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΗΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΛΑΝΤΑΣ

 

Αφού έλαβε υπόψη του :

1) Την με αριθμό Δ1α/ΓΠ.οικ 71342/06.11.2020 ΚΥΑ των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Εθνικής Άμυνας, Παιδείας και Θρησκευμάτων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Πολιτισμού και Αθλητισμού, Δικαιοσύνης, Εσωτερικών, Μετανάστευσης και Ασύλου, Υποδομών και Μεταφορών και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από το Σάββατο, 7 Νοεμβρίου 2020 έως και τη Δευτέρα, 30 Νοεμβρίου 2020» ( ΦΕΚ Β΄ 4899/06.11.2020 ), σύμφωνα με το περιεχόμενο της οποίας προβλέπεται η μερική αναστολή της λειτουργίας των πολιτικών και ποινικών Δικαστηρίων της χώρας ( μόνο αναστολή δικών με τις εκεί ρητά αναφερόμενες εξαιρέσεις ) για το χρονικό διάστημα από 07η Νοεμβρίου 2020 έως και την 30ή Νοεμβρίου 2020 ( 07.11.2020 – 30.11.2020),

2) το άρθρο 17 του ν. 4684/2020 «Κύρωση της από 30.3.2020 Π.Ν.Π. «Μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις» ( A΄ 75 ) και άλλες διατάξεις ( ΦΕΚ Α΄ 86/25.04.2020 σε συνδυασμό με την υπ’ αριθμό υπ’ αριθμό 2199/30.06.2020 απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης, η ισχύς της τελευταίας παρατάθηκε μέχρι την 31.12.2020 με την υπ’ αριθμό 53409/29.10.2020 απόφαση του ιδίου ως άνω Υπουργού ( ΦΕΚ Β΄ 4783/29.10.2020 ),

3) το ότι η υπηρεσία μας δεν έχει ακόμη ενταχθεί στη διαδικτυακή πύλη www.solon.gr μέσω της οποίας θα μπορούσαν να ζητηθούν και να χορηγηθούν τα εκεί αναφερόμενα πιστοποιητικά, βεβαιώσεις, κ.λ.π. και, ως εκ τούτου, η σχετική διαδικασία καθίσταται δυνατή μόνο με φυσική παρουσία των αιτούντων και συντασσόντων αυτά,

4) το ότι δεν υφίσταται Κανονισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας του παρόντος Δικαστηρίου ( Ειρηνοδικείου Φαρσάλων ) αλλά και του ότι, σύμφωνα με τα ρητά αναφερόμενα στην υπό στοιχεία – 1 – ως άνω ΚΥΑ, τα ειδικότερα ζητήματα λειτουργίας των Δικαστηρίων ρυθμίζονται με αποφάσεις των οργάνων διοίκησης αυτών και, στην προκείμενη περίπτωση, αρμόδιο όργανο διοίκησης του παρόντος Δικαστηρίου είναι ο Ειρηνοδίκης Φαρσάλων ( κατ’ άρθρο 15 παρ. 1 περ. β΄ του ν. 1756/1988 «Κώδικας Οργανισμού Δικαστηρίων και κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών»,

5) το ότι, στα πλαίσια των εκτάκτων μέτρων προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από το Σάββατο 7 Νοεμβρίου 2020 έως και τη Δευτέρα 30 Νοεμβρίου 2020 έχει επιβληθεί το μέτρο της απαγόρευσης της κυκλοφορίας των πολιτών, η δε μετάβαση σε δημόσια υπηρεσία επιτρέπεται μόνο εξαιρετικά και, ειδικότερα, εφόσον δεν είναι δυνατή η ηλεκτρονική ή τηλεφωνική εξυπηρέτηση και μόνο για κατεπείγουσες ανάγκες, μετά από τον καθορισμό ραντεβού για το οποίο ενημερώνεται εγγράφως ή ηλεκτρονικώς ο πολίτης και υπό την επιπλέον προϋπόθεση επίδειξης της ως άνω ενημέρωσης καθώς και, τέλος,

6) την προάσπιση κυρίως της δημόσιας υγείας αλλά και τις υπηρεσιακές ανάγκες για την εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών του Ειρηνοδικείου Φαρσάλων καθώς και την προστασία της υγείας των υπηρετούντων στη Γραμματεία αυτού λόγω των προφανών κινδύνων που εγκυμονεί ο συνωστισμός πολιτών και συνηγόρων που παρατηρείται στους χώρους της υπηρεσίας

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Ότι, για το ως άνω χρονικό διάστημα από 07.11.2020 έως και 30.11.2020

η λειτουργία του Ειρηνοδικείου Φαρσάλων θα διεξάγεται όπως παρακάτω αναφέρεται :

 

Α) ΑΝΑΣΤΕΛΛΟΝΤΑΙ ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ :

1. Η διενέργεια οποιασδήποτε πολιτικής δίκηςέχει προσδιοριστεί για εκδίκαση για το ως άνω διάστημα της αναστολής, πλην αυτών που εξαιρούνται ρητά της αναστολής και αμέσως παρακάτω ειδικότερα αναφέρονται ( υπό στοιχείο Β ).

2. Οι νόμιμες και δικαστικές προθεσμίες για τη διενέργεια διαδικαστικών πράξεων και άλλων ενεργειών ενώπιον της υπηρεσίας του παρόντος Δικαστηρίου καθώς και της παραγραφής των συναφών αξιώσεων.

3. Οι, κατά τις κείμενες διατάξεις, διαδικασίες αναγκαστικής εκτέλεσης και της διενέργειας πλειστηριασμών.

 

Β) ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ από την αναστολή :

1. Η δημοσίευση αποφάσεων.

2. Η εκδίκαση των υποθέσεων της τακτικής διαδικασίας που λαμβάνει χώρα σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4335/2015 ( νέα τακτική διαδικασία ).

3. Όλες οι δίκες που συζητούνται χωρίς εξέταση μαρτύρων («…εξ’ εγγράφων…»). Στις περιπτώσεις αυτές λαμβάνει χώρα την προτεραία της δικασίμου έγγραφη δήλωση των πληρεξουσίων δικηγόρων όλων των διαδίκων, η οποία κοινοποιείται στη Γραμματεία του Δικαστηρίου με τη χρήση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας ( στην ηλεκτρονική διεύθυνση / e- mail : yp_dik92@otenet.gr ) ότι η συγκεκριμένη υπόθεση θα εκδικαστεί χωρίς την εξέταση μαρτύρων. Η ως άνω δήλωση θα πρέπει να αποσταλεί στη Γραμματεία του Δικαστηρίου την προτεραία της δικασίμου και έως την 12.00΄ μ. μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας, θα πρέπει να αναφέρει τον αριθμό έκθεσης κατάθεσης του εισαγωγικού δικογράφου, τον αριθμό πινακίου, τα στοιχεία των διαδίκων καθώς και τα στοιχεία των πληρεξουσίων δικηγόρων αυτών με τον αντίστοιχο αριθμό μητρώου τους. Ως εκ τούτου, οι πολιτικές υποθέσεις των οποίων η συζήτηση έχει προσδιοριστεί ενώπιον του παρόντος Δικαστηρίου για την 11.11.2020 (ημέρα Τετάρτη) [  ήτοι8 υποθέσειςεκουσίας ( ν. 38969/2010 ) κατόπιν οίκοθεν επαναπροσδιορισμό από την αρχική δικάσιμο της 06.05.2020, 1 υπόθεση εκουσίας ( ν. 3869/2010 ) από αναβολή, 1 υπόθεση εκουσίας (παροχή άδειας εκποίησης περιουσίας)] και την 18.11.2020 ( ημέρα Τετάρτη ) [ ήτοι 6 υποθέσεις νέας τακτικές διαδικασίας, 4 υποθέσεις ειδικών διαδικασιών, 2 υποθέσεις μικροδιαφορών ] αντίστοιχα, θα εισαχθούν προς εκφώνηση κανονικά κατά την ημέρα και ώρα που έχουν προσδιορισθεί, εφόσον βέβαια την προτεραία των ανωτέρω δικασίμων κοινοποιηθεί τη Γραμματεία του Δικαστηρίου η ανωτέρω έγγραφη δήλωση όλων των διαδίκων εκάστης αυτών ( πλην βέβαια των υποθέσεων της νέας τακτικής διαδικασίας που θα συζητηθούν χωρίς την υποβολή της ανωτέρω δήλωσης ), δεδομένου ότι δεν είναι εκ των προτέρων γνωστό εάν αυτοί επιθυμούν να συζητηθούν οι υποθέσεις τους χωρίς μάρτυρες. Για το σκοπό αυτό, οι πληρεξούσιοι δικηγόροι θα πρέπει να φροντίζουν για τον έλεγχο των πινακίων ( στην επίσημη ιστοσελίδα της υπηρεσίας στον ιστότοπο https://eirfarsal-gr.webnode.gr ή κατόπιν σχετικής επικοινωνίας με τη Γραμματεία ) και στη συνέχεια, εφόσον η υπόθεση που τους αφορά εισάγεται προς εκφώνηση κατόπιν έγκαιρης υποβολής των εγγράφων δηλώσεων για μη εξέταση μαρτύρων, θα πρέπει να παρίστανται νομίμως στο ακροατήριο κατά τα οριζόμενα στις διατάξεις του ΚΠολΔ ( υποχρεωτική κατάθεση προτάσεων πλην των υποθέσεων των μικροδιαφορών, διπλότυπο προείσπραξης δικηγορικής αμοιβής, προβολή τυχόν ενστάσεων / αντενστάσεων, κ.λ.π. ) καθόσον η συζήτηση των ανωτέρω υποθέσεων είναι υποχρεωτικά προφορική (άρθρο 115 παρ. 2 ΚΠολΔ), προς αποφυγή ερημοδικιών ή ματαιώσεων των υποθέσεων.

  1. Οι δίκες ασφαλιστικών μέτρων που έχουν ως αντικείμενο εγγυοδοσία, εγγραφή ή μεταρρύθμιση προσημείωσης υποθήκης, συντηρητική κατάσχεση κινητής ή ακίνητης περιουσίας, δικαστική μεσεγγύηση, σφράγιση, αποσφράγιση, απογραφή και δημόσια κατάθεση κατά τα άρθρα 737, 738 ΚΠολΔ ( π.δ. 503/1985, Α΄ 182 ), Ευρωπαϊκή Διαταγή δέσμευσης λογαριασμού κατ’ άρθρο 738Α ΚΠολΔ, οι ανακλήσεις αυτών, καθώς και οι σχετικές με αυτές διαφορές του άρθρου 702 ΚΠολΔ.

5. Η χορήγηση ή ανάκληση προσωρινών διαταγών που έχουν ήδη προσδιοριστεί προς συζήτηση καθώς και εκείνων που, κατά περίπτωση και κατά την κρίση του Ειρηνοδίκη υπηρεσίας, έχουν κατεπείγοντα χαρακτήρα και χρήζουν άμεσης αντιμετώπισης, η συζήτηση των οποίων δύναται να λαμβάνει χώρα χωρίς κλήτευση του εκάστοτε αντιδίκου του αιτούντα, η συζήτηση των οποίων θα λαμβάνει ειδικότερα χώρα όπως παρακάτω :

- Προκειμένου i) ( κυρίως ) να διασφαλίζεται επαρκέστερα το θεμελιώδες δικαίωμα των διαδίκων προς παροχή ( έστω και προσωρινής ισχύος ) δικαστικής προστασίας ( που κατοχυρώνεται στη διάταξητουάρθρου 20 παρ. 1 του Συντάγματος, στο άρθρο 6 παρ. 1 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, στο άρθρο 47 του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και, τέλος, στο άρθρο 14 παρ. 2 εδ. Β΄ του Διεθνούς Συμφώνου για τα Ατομικά και Πολιτικά Δικαιώματα ) αλλά και ( επιπρόσθετα ), ii) να αποφεύγεται η κατάθεση αιτήσεων ανάκλησης αυτών από τον εκάστοτε αντίδικο του αιτούντος την προσωρινή διάταξη, η συζήτηση των προσωρινών διαταγών κατά το ως άνω διάστημα της αναστολής ( εφόσον βέβαια αυτό είναι εφικτό και κατόπιν προηγούμενης προφορικής συνεννόησης με τη Γραμματεία του Δικαστηρίου ) θα λαμβάνει μεν χώρα χωρίς τη φυσική παρουσία των διαδίκων και των πληρεξουσίων δικηγόρων αυτών αλλά κατόπιν ομαδικής ( σύγχρονης ) βιντεοσυνομιλίας (βιντεοκλήσης) στο διαδίκτυο με τη χρήση της εφαρμογής Messenger των πληρεξουσίων δικηγόρων αυτών και του επιλαμβανόμενου της εκδίκασης αυτής Ειρηνοδίκη, προκειμένου να χορηγηθεί σ’ αμφότερες τις διάδικες πλευρές η δυνατότητα να αναπτύξουν τα εκατέρωθεν επιχειρήματά τους.

- Η κατάθεση δικογράφου λήψης ασφαλιστικών μέτρων με αίτημα χορήγησης ή ανάκλησης προσωρινής διάταξης κατά το χρονικό διάστημα αναστολής των εργασιών, θα γίνεται κατόπιν προηγούμενης σχετικής έγκρισης του Ειρηνοδίκη υπηρεσίας. Στην περίπτωση αυτή, θα πρέπει να αποστέλλεται από τον πληρεξούσιο δικηγόρο του αιτούντα πριν από την κατάθεσή του, το περιεχόμενο της σχετικής αίτησης με ηλεκτρονικό τρόπο ( e-mail ) στη Γραμματεία του Δικαστηρίου προκειμένου να λάβει γνώση αυτής και του περιεχομένου της ο Ειρηνοδίκης υπηρεσίας.

- Οι προσωρινές διαταγές που έχουν ήδη χορηγηθεί και έχουν ισχύ έως τη συζήτηση της υπόθεσης που έχει ορισθεί να πραγματοποιηθεί εντός του διαστήματος της ως άνω αναστολής, παρατείνονται με απόφαση του Ειρηνοδίκη υπηρεσίας, με την οποία (απόφαση) ορίζεται και ο χρόνος της παράτασης αυτών.

6. Η συζήτηση υποθέσεων χορήγησης άδειας συναινετικής εγγραφής προσημείωσης υποθήκης, ανάκλησης, εξάλειψης και μεταρρύθμισης συναινετικής προσημείωσης υποθήκης, η συζήτηση των οποίων θα λαμβάνει χώρα όπως αυτό προβλέπεται από το άρθρο 17 του ν. 4684/2020 σε συνδυασμό με την υπ’ αριθμό 2199/30.06.2020 απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης, η ισχύς της τελευταίας ήδη παρατάθηκε μέχρι την 31.12.2020 με την υπ’ αριθμό 53409/29.10.2020 απόφαση του ιδίου ως άνω Υπουργού ( ΦΕΚ Β΄ 4783/29.10.2020 ) :

- Η συζήτηση θα διεξάγεται ( αποκλειστικά και μόνο ) εγγράφως – κατά παρέκκλιση της παρ. 2 του άρθρου 115 ΚΠολΔ – και οι διάδικοι θα παρίστανται στο ακροατήριο του Δικαστηρίου με δήλωση, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 242 ΚΠολΔ.

- Στη ως άνω δήλωση, που υπογράφεται από τον πληρεξούσιο δικηγόρο του καθ’ ου η αίτηση, θα επισυνάπτεται η έγγραφη συναίνεση του καθ’ ου στην αιτούμενη προσημείωση ή του τρίτου κυρίου του ακινήτου, με βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής τους από τον πληρεξούσιο δικηγόρο του καθ’ ου.

- Στην έγγραφη συναίνεση προσδιορίζονται σαφώς η ασφαλιζόμενη με την προσημείωση απαίτηση και το ποσό της απαίτησης για το οποίο χορηγείται η συναινετική εγγραφή προσημείωσης και περιγράφεται λεπτομερώς το προσημειούμενο ακίνητο.

- Κατά την ίδια ως άνω διαδικασία θα λαμβάνει χώρα και η εκδίκαση των υποθέσεων ανάκλησης, εξάλειψης και μεταρρύθμισης συναινετικής προσημείωσης υποθήκης, η συναίνεση δε του προσημειούχου δανειστή θα δίνεται εγγράφως με βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του από τον πληρεξούσιο δικηγόρο του.

 

Γ) ΛΟΙΠΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ :

Για το ίδιο ανωτέρω χρονικό διάστημα από την 07η Νοεμβρίου 2020 έως και την 30ή Νοεμβρίου 2020 ( 07.11.2020 – 30.11.2020 ) και παρά του ότι, σύμφωνα με την ανωτέρω ΚΥΑ, δεν προβλέπεται μεν η  αναστολή της λειτουργίας της Γραμματείας του Δικαστηρίου, πλην όμως, παρέχεται παράλληλα στο αρμόδιο όργανο διοίκησης αυτού η διακριτική ευχέρεια να ορίσει «…τα ειδικότερα ζητήματα που ανάγονται στην εύρυθμη διεξαγωγή των εργασιών της καθώς και όλα τα αναγκαία μέτρα που τηρούνται υπ’ ευθύνη του για την ασφαλή λειτουργία του Δικαστηρίου ενόψει της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19…» ( τόσο για τους πολίτες, όσο για τους πληρεξουσίους δικηγόρους όσο και για τους δικαστικούς υπαλλήλους / Δικαστές ), η λειτουργία της Γραμματείας του Ειρηνοδικείου Φαρσάλων περιορίζεται με την παρούσα πράξη α) στις αναγκαίες ενέργειες για τη διεκπεραίωση των ανωτέρω υποθέσεων και μόνο καθώς και β) εκείνων που, κατά περίπτωση και κατά την κρίση του Ειρηνοδίκη υπηρεσίας, έχουν επείγοντα χαρακτήρα και χρήζουν άμεσης αντιμετώπισης, όπως ειδικότερα αμέσως παρακάτω εκτίθεται :

1) Η διενέργεια όλων των παρακάτω πράξεων, ήτοι η σύνταξη ενόρκων βεβαιώσεων ( με κλήτευση ή χωρίς κλήτευση αντιδίκου ), η κατάθεση δηλώσεων τρίτου ( κατ’ άρθρο 985 ΚΠολΔ ), η κατάθεση ενδίκων μέσων κατά πολιτικών ή ποινικών αποφάσεων ( η καταληκτική ημερομηνία των οποίων λαμβάνει χώρα κατά το ως άνω διάστημα της αναστολής ), η κατάθεση αγωγών / αιτήσεων, αιτήσεων για έκδοση διαταγών πληρωμής και απόδοσης χρήσης μισθίου, κ.λ.π. από πληρεξουσίους δικηγόρους, η βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής στις υποθέσεις συναινετικών διαζυγίων, η κατάθεση αιτήσεων για χορήγηση πιστοποιητικών και έκδοση διατάξεων ( πλην βέβαια αυτών που κατατίθενται μέσω των Κ.Ε.Π. ) που αφορούν δημοσίευση διαθήκης, η σύνταξη έκθεσης αποποίησης κληρονομίας ( κατ’ άρθρο 1847 του ΑΚ ), η κατάθεση αιτήσεων για έκδοση διατάξεων παροχής κληρονομητηρίου, έγκριση ή τροποποίηση καταστατικού σωματείου, έγκριση και τροποποίηση ενεργειακής κοινότητας, κ.λ.π., η κατάθεση και συζήτηση αιτήσεων παροχής νομικής βοήθειας του ν. 3226/2004 «Παροχή νομικής βοήθειας σε πολίτες χαμηλού εισοδήματος και άλλες διατάξεις», κ.λ.π., θα λαμβάνουν χώρα μόνον εφόσον έχουν επείγοντα χαρακτήρα και χρήζουν άμεσης αντιμετώπισης και κατόπιν ( ανά εκάστοτε περίπτωση εκφερόμενης ) σύμφωνης γνώμης του Ειρηνοδίκη υπηρεσίας και υπό τον απαραίτητο όρο της προηγούμενης τηλεφωνικής προσυνεννόησης (ραντεβού) με την Γραμματεία του παρόντος Δικαστηρίου ( ιδίως για το χρόνο προσέλευσης και λήψης αντιγράφων αυτών ), προκειμένου να διασφαλίζεται η ( κατά το δυνατόν ) αποφυγή ταυτόχρονης συγκέντρωσης πολλών φυσικών προσώπων στο χώρο της Γραμματείας. Κατόπιν της ανωτέρω συνεννόησης, θα αποστέλλεται στον εκάστοτε ενδιαφερόμενο ( πληρεξούσιο δικηγόρο, ιδιώτη ) από τη Γραμματεία του Δικαστηρίου έγγραφη ή ηλεκτρονική ενημέρωση ( που θα περιέχει την ακριβή ώρα, το ονοματεπώνυμο του υπαλλήλου, το αντικείμενο της εργασίας καθώς και το τηλέφωνο της Γραμματείας ) έτσι ώστε να καθίσταται δυνατή η επίδειξη αυτής ( ενημέρωσης ) στην περίπτωση ελέγχου αυτού κατά τη μετάβασή του στην υπηρεσία λόγω της ισχύουσας απαγόρευσης κυκλοφορίας ( προβλέπεται σχετικά η χρήση του κωδικού 3 στο SMS 13033 για μετάβαση σε δημόσια υπηρεσία ).

2) Αιτήσεις για χορήγηση πιστοποιητικών γίνονται κατά κανόνα δεκτές υπό τον απαραίτητο όρο της προηγούμενης τηλεφωνικής προσυνεννόησης ( ραντεβού ) με την Γραμματεία του παρόντος Δικαστηρίου ( ιδίως για το χρόνο προσέλευσης και λήψης αντιγράφων αυτών ).Με σκοπό την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες ή για άλλους λόγους δεν επιθυμούν την αυτοπρόσωπη μετάβαση στην υπηρεσία μας ( π.χ. λόγω απόστασης, κινητικά προβλήματα, κ.λ.π. ) σε συνδυασμό με την παράλληλα ισχύουσα απαγόρευση της κυκλοφορίας, θα γίνονται δεκτές αιτήσεις έκδοσης πιστοποιητικών (  π.χ. μη δημοσίευσης διαθήκης, μη αποποίησης κληρονομίας, κ.λ.π. ) με αποστολή της σχετικής αίτησης με ηλεκτρονικό τρόπο και στη συνέχεια με φυσικό αντίστοιχο ( ταχυδρομείο ή courier) και αντίστοιχη οικονομική επιβάρυνση του αιτούντα, αφού πρώτα όμως επιβεβαιωθεί η ταυτότητα αυτού κατόπιν προηγούμενης επικοινωνίας με τη Γραμματεία του Δικαστηρίου και αυτό εγκριθεί από τον Ειρηνοδίκη υπηρεσίας, λαμβανομένου ιδιαίτερα υπόψη του ότι τόσο η αίτηση όσο και ή έκδοση αυτών ( πιστοποιητικών ) λαμβάνουν χώρα χωρίς επίθεση μεγαροσήμων έως και 31.12.2020 ( βλ. σχετικά την υπ’ αριθμό 44564/18.09.2020 ΚΥΑ των Υπουργών Οικονομικών, Δικαιοσύνης και Επικρατείας – ΦΕΚ Β΄ 4012/18.09.2020 ) και, ως εκ τούτου, ελλείπει οποιαδήποτε ανάγκη  αυτοπρόσωπης εμφάνισης του αιτούντα.

3) Δημοσίευση διαθηκών ( δημοσίων, ιδιογράφων ) θα λάβει χώρα μόνο κατά τη δικάσιμο της 18.11.2020. Για το λόγο δε αυτό θα ενημερωθούν σχετικά ( κατ’ ιδίαν ) οι Συμβολαιογράφοι με έδρα την πόλη των Φαρσάλων ( προκειμένου να προσκομίσουν για δημοσίευση δημόσιες διαθήκες που δεν είχαν δημοσιευθεί κατά τη διάρκεια της προηγούμενης αναστολής ), με τη δημοσίευση δε της παρούσας αναγγέλλεται αντίστοιχη ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ σε όσους πολίτες κατέχουν ιδιόγραφη διαθήκη που επείγει η δημοσίευσή της για οποιονδήποτε λόγο ( π.χ. διότι λόγω της προηγούμενης αναστολής λειτουργίας της Γραμματείας από 30.11.2020 έως 06.11.2020 δεν την έχουν ακόμη προσκομίσει για δημοσίευση ) να επικοινωνήσουν τηλεφωνικά με τη Γραμματεία του Δικαστηρίου ή να προσέλθουν (κατόπιν προηγούμενης τηλεφωνικής συνεννόησης) και να καταθέσουν σχετική αίτηση προς δημοσίευση αυτής. Η δημοσίευση των διαθηκών αυτών θα λάβει χώρα στο ακροατήριο του Δικαστηρίου, χωρίς (εξαιρετικά) να είναι απαραίτητη παρουσία των εκάστοτε αιτούντων (υπό τον όρο βέβαια να έχει προσκομισθεί ή αποσταλεί η προς δημοσίευση διαθήκη στη Γραμματεία του Δικαστηρίου). Νέα ημερομηνία για δημοσίευση διαθηκών, θα αναγγελθεί εκ νέου μετά τη λήξη της αναστολής.

4) Οι προανακρίσεις που τυχόν είχαν προσδιοριστεί να λάβουν χώρα ενώπιον του Ειρηνοδίκη Φαρσάλων την 10.11.2020 (ημέρα Τρίτη), θα προσδιορισθούν για άλλη ημερομηνία με νέα επίδοση κλήσεων από τη Γραμματεία του Δικαστηρίου.

5) Οποιαδήποτε αμφισβήτηση για την εφαρμογή των ανωτέρω θα επιλύεται οριστικά από τον Ειρηνοδίκη υπηρεσίας ο οποίος, στην περίπτωση εκφοράς αντιρρήσεων και αντιπαράθεσης με τη Γραμματεία του Δικαστηρίου, θα θέτει σχετική πρόχειρη επισημείωση στο πρωτότυπο του αντίστοιχου δικογράφου που κατατίθεται.

6) Εκτός των ανωτέρω αναφερόμενων διαδικασιών και εργασιών της Γραμματείας, η εξυπηρέτηση του κοινού θα λαμβάνει χώρα καθημερινά αποκλειστικά και μόνο από 10.00΄ π.μ. έως 12.00΄ μ. και κατόπιν προηγούμενης τηλεφωνικής συνεννόησης, προκειμένου να αποφεύγεται ο συνωστισμός.

7) Στην περίπτωση τυχόν νέας αναστολής ή παράτασης ή τροποποίησης αυτής, θα εκδοθεί σχετική νεώτερη πράξη.

8) Στο πλαίσιο των γενικών κατευθύνσεων που έχουν δοθεί από το Υπουργείο Υγείας, ο Ειρηνοδίκης Φαρσάλων εξακολουθεί να προτρέπει τους πολίτες αλλά και τους πληρεξουσίους δικηγόρους αυτών να ΜΗΝ ΕΠΙΣΚΕΠΤΟΝΤΑΙ τις υπηρεσίες της Γραμματείας του Ειρηνοδικείου ΕΑΝ ΔΕΝ ΠΑΡΙΣΤΑΤΑΙ ΕΚΤΑΚΤΗ ΑΝΑΓΚΗ και χωρίς να έχει προηγηθεί σχετική τηλεφωνική συνεννόηση (ραντεβού). Για το λόγο αυτό θα μπορούν να επικοινωνούν με το τηλέφωνο της Γραμματείας στον αριθμό ( 24910 ) 22492 αλλά και να επισκέπτονται στην επίσημη ιστοσελίδα της υπηρεσίας στον ιστότοπο https://eirfarsal-gr.webnode.gr, για την εξυπηρέτησή τους σε όλες τις εργάσιμες ώρες και ημέρες και όσον αφορά το σύνολο των υπηρεσιών που παρέχονται.

9) Τέλος, για την ασφαλή λειτουργία της υπηρεσίας και την προστασία των προσώπων στους χώρους του Ειρηνοδικείου, εξακολουθούν να τηρούνται όλα τα αναγκαία υγειονομικά μέτρα για την ασφαλή λειτουργία του Δικαστηρίου ενόψει της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19, όπως αυτά ήδη έχουν αναλυτικά αναφερθεί στην από 13.10.2020 ανακοίνωσή μας ( έχει επίσης αναρτηθεί στον ιστότοπο της υπηρεσίας ).

Υποχρεώνει τη Γραμματεία του παρόντος Δικαστηρίου 1) να αναρτήσει αντίγραφο της παρούσας πράξης στον πίνακα ανακοινώσεων της υπηρεσίας και 2)να αποστείλει αντίγραφο αυτής με αποστολή σχετικού ηλεκτρονικού μηνύματος ( e-mail ) σε ηλεκτρονική μορφή αμέσως μετά τη δημοσίευση αυτής στον οικείο Δικηγορικό Σύλλογο (Λάρισας), προκειμένου να λάβουν άμεση γνώση τα μέλη αυτού.

Κρίθηκε, αποφασίστηκε και δημοσιεύθηκε σήμερα, την 08.11.2020.

 

Ο ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΗΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΛΑΝΤΑΣ