Επιπλέον διευκρινήσεις ως προς την 363/2020 πράξη της Διευθύνουσας το Πρωτοδικείο Λάρισας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ

 

Π Ρ Α Ξ Η 369 /2020

Η ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ ΤΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ

Ανακοίνωση-διευκρίνιση ως προς την 363/2020 πράξη της Διευθύνουσας το Πρωτοδικείο.

1) Ως προς το στοιχείο Α) περ. ii) διευκρινίζεται ότι θα εκδικαστούν :
α) κατά την εκουσία δικαιοδοσία μόνο οι υποθέσεις που έχουν ως αντικείμενο την θέση σε δικαστική συμπαράσταση σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 801 επ. Κ.Πολ. Δ.,
β) κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων μόνο οι υποθέσεις που έχουν ως αντικείμενο εγγυοδοσία, εγγραφή ή εξάλειψη ή μεταρρύθμιση προσημείωσης υποθήκης, συντηρητική κατάσχεση κινητής ή ακίνητης περιουσίας, δικαστική μεσεγγύηση, σφράγιση, αποσφράγιση, απογραφή και δημόσια κατάθεση κατά τα άρθρα 737,738 Κ. Πολ. Δ. (π.δ. 503/1985 Α΄182), Ευρωπαϊκή διαταγή δέσμευσης λογαριασμού κατ΄ άρθρο 738Α Κ. Πολ. Δ., τις ανακλήσεις αυτών καθώς και τις σχετικές με αυτές διαφορές του άρθρου 702 Κ. Πολ. Δ..

Αντίγραφο της πράξης αυτής να τοιχοκολληθεί στον πίνακα ανακοινώσεων και να ενημερωθεί σχετικά ο Δικηγορικός Σύλλογος Λάρισας.
Λάρισα 12 Νοεμβρίου 2020
Η Διευθύνουσα το Πρωτοδικείο Λάρισας
Δέσποινα Ρασιδάκη
Πρόεδρος Πρωτοδικών