Διευκρινήσεις ως προς την 363/2020 πράξη της Διευθύνουσας το Πρωτοδικείο Λάρισας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ

 

 

 

Π Ρ Α Ξ Η 367 /2020

Η ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ ΤΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ

 

   Διευκρινήσεις ως προς την 363/2020 πράξη της Διευθύνουσας το Πρωτοδικείο.

 

1) Ως προς το στοιχείο Γ)που αφορά τις υποθέσεις που έχουν συζητηθεί ως τις 30-10-2020 οι δικονοµικές προθεσµίες κατάθεσης προσθήκης – αντίκρουσης τόσο στην τακτική όσο και στις ειδικές διαδικασίες, καθώς επίσης και κατάθεσης σηµειώµατος στη διαδικασία των ασφαλιστικών µέτρων, παρατείνονται για ίσο χρόνο μετά τις 16-11-2020.

2) Από τις 9-11-2020 θα επιτρέπεται η κατάθεση ενδίκων μέσων (εφέσεων κλπ) κατά αποφάσεων του Πρωτοδικείου κατόπιν τηλεφωνικού ραντεβού. Ο προσδιορισμός όμως της συζήτησης των εφέσεων κατά αποφάσεων Ειρηνοδικείου επιτρέπεται μετά τις 16-11-2020.

Επίσης στο στοιχείο Γ)της παραπάνω πράξης διορθώνουμε  την ημερομηνία από 6-11-2020 στο ορθό 30-10-2020.

 

Αντίγραφο της πράξης αυτής να τοιχοκολληθεί στον πίνακα ανακοινώσεων και να ενημερωθεί σχετικά ο Δικηγορικός Σύλλογος Λάρισας.

Λάρισα, 09 Νοεμβρίου 2020

Η Διευθύνουσα το Πρωτοδικείο Λάρισας

Δέσποινα Ρασιδάκη

Πρόεδρος Πρωτοδικών