Ανακοίνωση του Ειρηνοδικείου Λάρισας για τη λειτουργία του Δικαστηρίου μέχρι την 06.11.2020

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                 Λάρισα 31.10.2020

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ                                                      Αριθμ.πρωτ.

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

΄Εχοντας υπόψη τηνυπ΄ αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 67924/23.10.2020 ΚΥΑ των Υπουργών Οικονομικών, Προστασίας του Πολίτη, Εθνικής Άμυνας, Υγείας, Δικαιοσύνης κλπ,αναφορικά με τους κανόνες τήρησης αποστάσεων και άλλα μέτρα προστασίας προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊούCOVID-19, όπως αυτή τροποποιήθηκε με την υπ΄αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 69239/29.10.2020 ΚΥΑ, βάσει των οποίων για τις αναφερόμενες Περιφερειακές Ενότητες (μεταξύ των οποίων και της ΠΕ Λάρισας),για το διάστημα από 30.10.2020 έως και 6.11.2020 αναστέλλονται: α. οι δίκες ενώπιον των ποινικών και πολιτικών δικαστηρίων, β. οι νόμιμες και δικαστικές προθεσμίες για τη διενέργεια διαδικαστικών πράξεων και άλλων ενεργειών ενώπιον των υπηρεσιών των Δικαστηρίων και της Εισαγγελίας, καθώς και η παραγραφή συναφών αξιώσεων, γ. οι, κατά τις κείμενες διατάξεις, διαδικασίες αναγκαστικής εκτέλεσης και η διενέργεια πλειστηριασμών, λαμβάνοντας περαιτέρω υπόψη και την υπ΄αριθμ. ΥΑ Δικ 53409/29.10.2020 για την παράταση ισχύος της ΥΑ Δικ 2199/30.6.2020, σχετικά με ζητήματα αφορώντα τη συναινετική εγγραφή, ανάκληση, εξάλειψη και μεταρρύθμιση προσημείωσης υποθήκης, μέχρι 31.12.2020, αποφασίζουμε και γνωστοποιούμε ότι στο Ειρηνοδικείο Λάρισας μέχρι τις 6.11.2020:

 

Α.-.ΑΝΑΣΤΕΛΛΟΝΤΑΙ:

 

1) Οι δίκες.2) Η διενέργεια ένορκων βεβαιώσεων. 3) Η κατάθεση δηλώσεων τρίτου. 4) Η κατάθεση ενδίκων μέσων. 5) Η κατάθεση αιτήσεων για έκδοση διαταγών πληρωμής και απόδοσης χρήσης μισθίου. 6) Η χορήγηση αντιγράφων αποφάσεων. 7) Η βεβαίωση του γνήσιου της υπογραφής για συναινετικά διαζύγια. 8)Η κατάθεση αιτήσεων για χορήγηση πιστοποιητικών (πλην των κατατιθεμένων ηλεκτρονικά μέσω ΚΕΠ). 9) Η διενέργεια αποποιήσεων. 10) Οι αιτήσεις χορήγησης νομικής βοήθειας. 11) Η κατάθεση αιτήσεων δημοσίευσης διαθηκών. 12) Η κατάθεση αιτήσεων για έκδοση διατάξεων (παροχής κληρονομητηρίου ή για έγκριση ή τροποποίηση καταστατικού σωματείου).

 

Β.-. EΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ από την προσωρινή αναστολή λειτουργίας:

 

1) Ηδημοσίευση αποφάσεων.

2) Η χορήγηση και ανάκληση προσωρινών διαταγών, οι οποίες θα γίνονται χωρίς κλήτευση του αντιδίκου. Οι προσωρινές διαταγές που έχουν χορηγηθεί  και  έχουν  ισχύ  έως  την  συζήτηση  της  υπόθεσης, παρατείνονται με απόφαση του Ειρηνοδίκη υπηρεσίας που ορίζει και τη διάρκεια της παράτασής τους.Οι προσωρινές διαταγές που έχουν ήδη προσδιοριστεί θα συζητηθούν κανονικά από τον Ειρηνοδίκη υπηρεσίας.

3)Η συζήτηση των αιτήσεων που αφορούν σε συναινετική εγγραφή, ανάκληση, εξάλειψη και μεταρρύθμιση προσημείωσης υποθήκης, που θα γίνεται ενώπιον του Ειρηνοδίκη υπηρεσίας, εγγράφως, κατά παρέκκλιση της παρ. 2 115 ΚΠολΔ, των διαδίκων παρισταμένων με δήλωση σύμφωνα με την παρ.2  242 ΚΠολΔ.

4) Η κατάθεση αιτήσεων ασφαλιστικών μέτρων που περιέχουν αίτημα χορήγησης προσωρινής διαταγής.

5) Η κατάθεση αγωγών από τους δικηγόρους, που θα γίνεται απαραιτήτως κατόπιν τηλεφωνικής συνεννοήσεως με τους γραμματείς, ιδίως για το χρόνο προσέλευσης και τη λήψη αντιγράφων, ώστε να διασφαλίζεται η μη συγκέντρωση πλειόνων προσώπων στο χώρο προ των γραφείων (η οποία κατάθεση πάντως εκ των πραγμάτων δεν μπορεί παρά να αφορά ένα μέσο αριθμό δικογράφων ενόψει των εξαιρετικών συνθηκώνκαι του μειωμένου αριθμού των υπαλλήλων).

Γ.-. Η λειτουργία της Γραμματείας του Δικαστηρίου ενόψει του διωκομένου με την ως άνω αναστολή σκοπού, και του υπάρχοντος προσωπικού, προσαρμόζεται πρωτίστως στο αναγκαίο μέτρο της διεκπεραίωσηςτων υποθέσεων κατεπείγοντος χαρακτήρα που δεν επιδέχονται αναβολής και κατά την εκτίμηση του Ειρηνοδίκη υπηρεσίας χρήζουν άμεσης αντιμετώπισης.

Για την ασφαλή λειτουργία του Ειρηνοδικείου Λάρισας και την προστασία των προσώπων στους χώρους τουεφιστάταιη προσοχή στην τήρηση όλων των μέτρων που αναλυτικά αναφέρονταιστην από 25.10.2020 ανακοίνωσή μας πρωτίστως δε της χρήσης μάσκας, αντισηπτικών διαλυμάτων,  της τήρησης αποστάσεως μεταξύ φυσικών προσώπων κατ’ ελάχιστον 1,5 μέτρου, σημειουμένου και του ότι ο ανώτατος αριθμός των εισερχομένωνστην αίθουσα του ακροατηρίου σε κάθε περίπτωση θα είναι το πολύ έως δεκαπέντε (15) άτομα.Εφόσον ήθελε συντρέξει περίπτωση θα χωρήσει σχετικώς επικαιροποίηση της παρούσης.

 

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ

                             Ιωάννης Θεοδωράκης

                              Ειρηνοδίκης