Ανακοίνωση του Ειρηνοδικείου Ελασσόνας για τη λειτουργία του Δικαστηρίου μέχρι την 30.11.2020

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                    Λάρισα 7.11.2020

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ                                                      Αριθμ.πρωτ.

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

΄Εχοντας υπόψη τηνυπ΄ αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 71342/6.11.2020 ΚΥΑ των Υπουργών Οικονομικών, Προστασίας του Πολίτη, Εθνικής Άμυνας, Υγείας, Δικαιοσύνης κλπ,αναφορικά με τα έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊούCOVID-19 στο σύνολο της Επικράτειαςγια το διάστημα από 7.11.2020 έως και 30.11.2020, με την οποίααναστέλλονται: α. οι δίκες ενώπιον των ποινικών και πολιτικών δικαστηρίων (πλην των αναφερομένων εξαιρέσεων),  β. οι νόμιμες και δικαστικές προθεσμίες για τη διενέργεια διαδικαστικών πράξεων και άλλων ενεργειών ενώπιον των υπηρεσιών των δικαστηρίων και τωνεισαγγελιών(πλην των αναφερομένων εξαιρέσεων), καθώς και η παραγραφή συναφών αξιώσεων, γ. οι, κατά τις κείμενες διατάξεις, διαδικασίες αναγκαστικής εκτέλεσης και η διενέργεια πλειστηριασμών, λαμβάνοντας περαιτέρω υπόψη και την υπ΄αριθμ. ΥΑ Δικ 53409/29.10.2020 για την παράταση ισχύος της ΥΑ Δικ 2199/30.6.2020, σχετικά με ζητήματα αφορώντα τη συναινετική εγγραφή, ανάκληση, εξάλειψη και μεταρρύθμιση προσημείωσης υποθήκης, μέχρι 31.12.2020, αποφασίζουμε και γνωστοποιούμε ότι στο Ειρηνοδικείο Ελασσόναςαπό 7.11.2020 μέχρι και τις 30.11.2020:

 

Α.-.ΑΝΑΣΤΕΛΛΟΝΤΑΙ προσωρινά:Οι δίκες (πλην των κάτωθι εξαιρέσεων).

 

Εξαιρούνται της προσωρινής αναστολής:

 

1) Οι δίκες της τακτικής διαδικασίας που εκδικάζονται σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4335/2015.

2) Όλες οι δίκες που συζητούνται χωρίς εξέταση μαρτύρων. Στις περιπτώσεις αυτές λαμβάνει χώρα την προτεραία της δικασίμου έγγραφη δήλωση των πληρεξουσίων δικηγόρων των διαδίκων, η οποία κοινοποιείται στη γραμματεία του δικαστηρίου με τη χρήση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας, ότι η συγκεκριμένη υπόθεση θα εκδικαστεί χωρίς την εξέταση μαρτύρων.

3) Οι δίκες ασφαλιστικών μέτρων που έχουν ως αντικείμενο εγγυοδοσία, εγγραφή ή εξάλειψη ή μεταρρύθμιση προσημείωσης υποθήκης, συντηρητική κατάσχεση κινητής ή ακίνητης περιουσίας, δικαστική μεσεγγύηση, σφράγιση, αποσφράγιση, απογραφή και δημόσια κατάθεση κατά τα άρθρα 737, 738 ΚΠολΔ (πδ 503/1985, Α΄ 182), ευρωπαϊκή διαταγή δέσμευσης λογαριασμού κατ΄άρθρ. 738ΑΚΠολΔ, τις ανακλήσεις αυτών, καθώς και τις σχετικές με αυτές διαφορές του άρθρ. 702 ΚΠολΔ. Η συζήτηση των αιτήσεων που αφορούν σε συναινετική εγγραφή, ανάκληση, εξάλειψη και μεταρρύθμιση προσημείωσης υποθήκης, που θα γίνεται ενώπιον του Ειρηνοδίκη υπηρεσίας, εγγράφως, κατά παρέκκλιση της παρ. 2 115 ΚΠολΔ, των διαδίκων παρισταμένων με δήλωση σύμφωνα με την παρ.2  242 ΚΠολΔ.

4) Η χορήγηση και ανάκληση προσωρινών διαταγών, οι οποίες θα γίνονται χωρίς κλήτευση του αντιδίκου. Οι προσωρινές διαταγές που έχουν χορηγηθεί  και  έχουν  ισχύ  έως  την  συζήτηση  της  υπόθεσης, παρατείνονται με απόφαση του Ειρηνοδίκη υπηρεσίας που ορίζει και τη διάρκεια της παράτασής τους. Οι προσωρινές διαταγές που έχουν ήδη προσδιοριστεί θα συζητηθούν κανονικά από τον Ειρηνοδίκη υπηρεσίας.

 

Β.-. ΑΝΑΣΤΕΛΛΟΝΤΑΙπροσωρινά εκ των λοιπών εργασιών:

 

1) Η κατάθεση δηλώσεων τρίτου.

2) Η βεβαίωση του γνήσιου της υπογραφής για συναινετικά διαζύγια.

3)Η κατάθεση αιτήσεων για χορήγηση πιστοποιητικών (πλην των κατατιθεμένων ηλεκτρονικά μέσω ΚΕΠ).

4) Οι αιτήσεις χορήγησης νομικής βοήθειας.

5) Η κατάθεση αιτήσεων δημοσίευσης διαθηκών (στο διάστημα της αναστολής δημοσιεύονται οι ήδη κατατεθείσες διαθήκες).

 

Γ.-.Επισημαίνεται ειδικώς ότι η διενέργεια ενόρκων βεβαιώσεωνθα γίνεται απαραιτήτως κατόπιν τηλεφωνικής συνεννοήσεως με τους γραμματείς,  ώστε να διασφαλίζεται η μη συγκέντρωση πλειόνων προσώπων στο χώρο προ των γραφείων. Συστήνεται η συνεννόηση αυτή και στις λοιπές ενέργειες όπως ιδίως στην κατάθεση αγωγών ή άλλων δικογράφων ή λήψη αντιγράφων για τον ίδιο ως άνω λόγο.

Δ.-.Επίαναφυόντων ζητημάτων σχετικά με τα προηγούμενα επιλαμβάνεται ο ειρηνοδίκης υπηρεσίας ο οποίος αποφασίζει και για όλα τα επείγοντα θέματα.

Ε.-. Για την ασφαλή λειτουργία του Ειρηνοδικείου Ελασσόνας και την προστασία των προσώπων στους χώρους τουορίζουμε τα κάτωθι:

1. Ορίζεται ρητά ότι η χρήση μάσκας εντός των χώρων του Ειρηνοδικείου Ελασσόνας είναι υποχρεωτική για όλους (ειρηνοδίκες, γραμματείς, δικηγόρους, διαδίκους και λοιπούς παρισταμένους). Επισημαίνεται εμφατικώς η υποχρέωση για ΟΡΘΗ χρήση της μάσκας.Οι εισερχόμενοι στους εν λόγω χώρους και καθ΄ολη τη διάρκεια της παραμονής τους σ΄αυτούς υποχρεωτικά φορούν μάσκα και χρησιμοποιούν τα αντισηπτικά που είναι διαθέσιμα εκεί. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης προς την απαίτηση αυτή δεν θα επιτρέπεται η είσοδος στον χώρο  προσώπου που δεν φέρει μάσκα. Βεβαίως ενόψει του απαγορευτικού η χρήση μάσκας είναι υποχρεωτική και για τους εξωτερικούς χώρους.

2. Η είσοδος στα γραφεία του Ειρηνοδικείου θα γίνεται ανά άτομο μόνο και μετά από συνεννόηση με τον αρμόδιο υπάλληλο.

3. Θα τηρείται απαρέγκλιτα η απόσταση μεταξύ των φυσικών προσώπων κατ΄ελάχιστον 1,5 μέτρα.

4. Για κάθε ανακύπτον ζήτημα επιλαμβάνεται ο Ειρηνοδίκης υπηρεσίας.

5. Προς αποφυγή συγκεντρώσεως μεγάλου αριθμού ατόμων και πιθανού  συνωστισμού, κατά την εκδίκαση των υποθέσεων, στην αίθουσα του ακροατηρίουθα εισέρχονται μόνο τα πρόσωπα που μετέχουν στην εκδικαζομένη κάθε φορά υπόθεση και στην αμέσως επόμενη. Ως ανώτατο όριο εισερχομένων καθορίζονται τα 15 άτομα, τούτου τελούντος υπό τον έλεγχο και την  ευθύνη του δικάζοντος Ειρηνοδίκου, ο οποίος περαιτέρω είναι αρμόδιος, εφόσον συντρέχει περίπτωση, για την υπόδειξη στους παρισταμένους της προσήκουσας  διάταξης και αραίωσης, καθώς και για την τήρηση των λοιπών προβλεπομένων μέτρων προστασίας (χρήση μάσκας κλπ).

6. Εφόσον είναι δυνατό και διατίθεται κατάλληλο προς τούτο προσωπικό θα γίνεται θερμομέτρηση των εισερχομένων στην είσοδο του δικαστικού μεγάρου.

7. Συνιστάται όπως οι δικηγόροι  και οι πολίτες πριν την προσέλευση τους στην υπηρεσία έρχονται σε τηλεφωνική επαφή με το αρμόδιο τμήμα για την καλύτερη εξυπηρέτησή τους και για την αποφυγή συνωστισμού στους  χώρους της υπηρεσίας.

8. Εφιστάται η προσοχή όλων στη συνεπή τήρηση των ενδεικνυόμενων μέτρων προστασίας (ιδίως χρήση μάσκας, απολύμανση χεριών με κατάλληλο αλκοολούχο διάλυμα, τήρηση των αποστάσεων).

9. Εφιστάται η προσοχή του προσωπικού για τη φροντίδα και εξασφάλιση σε καθημερινή βάση συνεχούς και επαρκούς αερισμού των χώρων (γραφείων κλπ), με τη σύσταση για την κατά το δυνατόν διατήρηση ανοικτών των θυρών και παραθύρων των γραφείων, ακροατηρίου και λοιπών χώρων του δικαστηρίου, καθαρισμό επιφανειών γραφείου και πληκτρολογίου των υπολογιστών κλπ.

Εφόσον συντρέχει περίπτωση τα μέτρα θα βελτιώνονται και θα αναπροσαρμόζονται.

Η παρούσα απόφαση θα τοιχοκολληθεί στην είσοδο του δικαστηρίου, του ακροατηρίου και των γραφείων του και θα κοινοποιηθεί στο Δικηγορικό Σύλλογο Λάρισας.

 

Η ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ

ΕΥΣΤΑΘΙΑ ΚΑΣΤΟΥ

Ειρηνοδίκης