Ανακοίνωση της διευθύνουσας το Διοικητικό Πρωτοδικείο Λάρισας για τον επαναπροσδιορισμό συζήτησης των υποθέσεων της δικασίμου της 5ης Νοεμβρίου 2020

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ

ΛΑΡΙΣΑΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Σας ενημερώνουμε ότι ενόψει της με αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ.69239/29.10.2020 Κ.Υ.Α. (Φ.Ε.Κ. Β΄ 4777) με την οποία η Περιφερειακή Ενότητα της Λάρισας εντάχθηκε για το χρονικό διάστημα από 30.10.2020 έως και 6.11.2020 στο τέταρτο επίπεδο των προληπτικών μέτρων για τον περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 και των όσων ορίζονται στην παρ.5 του άρθρου 12 της με αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ.69863/2.11.2020 Κ.Υ.Α. (Φ.Ε.Κ. Β΄ 4829) οι υποθέσεις της δικασίμου της 5ης Νοεμβρίου 2020 ματαιώνονται και ειδικότερα:

α) Οι υποθέσεις ουσίας Τριμελούς Σχηματισμού του Α΄ Τμήματος ματαιώνονται για τη δικάσιμο της 14ης Ιανουαρίου 2021 και ώρα 10.00 χωρίς κλήτευση των διαδίκων, εφόσον η κλήτευση έγινε νόμιμα, άλλως θα κληθούν εκ νέου, κατ” άρθρο 128 παρ. 5 του Ν.2717/1999 [όπως η παράγραφος αυτή προστέθηκε με την παράγραφο 4 του άρθρου 361 του Ν.4700/2020 (Φ.ΕΚ. Α΄ 127/29.6.2020)]

β) Οι υποθέσεις ουσίας Μονομελούς Συνθέσεως του Α΄ Τμήματος ματαιώνονται για τη δικάσιμο της 14ης Ιανουαρίου 2021 και ώρα 12.00 χωρίςκλήτευση των διαδίκων, εφόσον η κλήτευση έγινε νόμιμα, άλλως θα κληθούν εκ νέου, κατ” άρθρο 128 παρ. 5 του Ν.2717/1999 [όπως η παράγραφος αυτή προστέθηκε με την παράγραφο 4 του άρθρου 361 του Ν.4700/2020 (Φ.ΕΚ. Α΄ 127/29.6.2020)]

γ) Οι υποθέσεις ακυρωτικής διαδικασίας του Α΄ Τμήματος ματαιώνονται για τη δικάσιμο της 14ης Ιανουαρίου 2021 και ώρα 10.00, χωρίς να επαναληφθούν οι κοινοποιήσεις, κατ” άρθρο 21 παρ. 5 του π.δ/τος 18/1989.

Οι διάδικοι μπορούν να ενημερωθούν από τα αναρτημένα πινάκια του Α΄ Τμήματος στην ηλεκτρονική σελίδα του Δικαστηρίου από 7.11.2020.

Λάρισα 5.11.2020

Η Πρόεδρος

που διευθύνει το Διοικητικό Πρωτοδικείο Λάρισας

Ευανθία Βουλγαράκη-Χρήστου

Πρόεδρος Πρωτοδικών Δ.Δ.