Πρόσκληση υποβολής προτάσεων χρηματοδοτικής ενίσχυσης επενδυτικών σχεδίων στη δράση 3α.1.4.1.8: «Ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών Επιχειρήσεων που επλήγησαν από τον Covid-19 στη Θεσσαλία – “ΑΝΑΣΑ”», του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος Θεσσαλίας 2014-2020

λήψηΕκδόθηκε απο την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος ΕΣΠΑ της Περιφέρειας Θεσσαλίας η «Πρόσκληση υποβολής προτάσεων χρηματοδοτικής ενίσχυσης επενδυτικών σχεδίων στη δράση 3α.1.4.1.8: «Ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών Επιχειρήσεων που επλήγησαν από τον Covid-19 στη Θεσσαλία – “ΑΝΑΣΑ”».

Ενημερώνουμε τους συναδέλφους ότι οι δικηγόροι εντάσσονται στους επιλέξιμους Κωδικούς Δραστηριότητας (ΚΑΔ 69.10 Νομικές Δραστηριότητες) για την ενίσχυση, με τη μορφή μη επιστρεπτέας επιχορήγησης, μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων που επλήγησαν από τον Covid-19.

Το καθεστώς ενίσχυσης που εφαρμόζεται στην παρούσα Προκήρυξη, είναι η με αρ. C(2020) 1863/19.3.2020 Ανακοίνωση της ΕΕ σχετικά με το Προσωρινό πλαίσιο για τη λήψη μέτρων κρατικής ενίσχυσης με σκοπό να στηριχθεί η οικονομία κατά τη διάρκεια της τρέχουσας έξαρσης της νόσου COVID-19 όπως ισχύει, και ειδικότερα η με αρ. C(2020) 6754 final / 28-09-2020 κρίση της ΕΕ περί συμβατότητας με την εσωτερική αγορά του Μέτρου SA.58616 (2020/N).

Ο προϋπολογισμός της Δημόσιας Δαπάνης της Δράσης 3α.1.4.1.8: «Ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών Επιχειρήσεων που επλήγησαν από τον Covid-19 στη Θεσσαλία» – “ ΑΝΑΣΑ ”, στο πλαίσιο της παρούσας Προκήρυξης, ανέρχεται στο ποσό των 30.000.000 €.

Η Δημόσια Δαπάνη της Δράσης που προκηρύσσεται με την παρούσα, χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και Εθνικούς πόρους, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Θεσσαλίας 2014-2020» του ΕΣΠΑ 2014-2020.

Η δημόσια χρηματοδότηση καλύπτει Κεφάλαιο Κίνησης ίσο με το 50% των εξόδων της επιχείρησης στη Θεσσαλία το 2019, των οποίων το άθροισμα στις παρακάτω κατηγορίες πρέπει να ισούται ή να είναι μεγαλύτερο των 10.000€, με ελάχιστο ποσό επιχορήγησης τα 5.000 € και μέγιστο τα 50.000 €. Τα ποσά επί των οποίων θα υπολογιστεί το παραπάνω ποσοστό (50%) προκύπτουν από το άθροισμα:

• των Αγορών Εμπορευμάτων Χρήσης
• των Αγορών Α’ Υλών και Υλικών Χρήσης
• του συνόλου των Δαπανών για Παροχή Υπηρεσιών
• του συνόλου των Ενοικίων που καταβλήθηκαν στην χρήση από την επιχείρηση

• του συνόλου των Παροχών σε εργαζομένους (πλην αυτών που απασχολήθηκαν σε Αγροτικές- Βιολογικές δραστηριότητες)

• των Διαφόρων Λειτουργικών Εξόδων
Συγκεκριμένα ο υπολογισμός του αναλογούντος κεφαλαίου κίνησης (δημόσια χρηματοδότηση) προκύπτει από το άθροισμα των δηλωθέντων ποσών των πεδίων έντυπου Ε3 του προηγούμενου έτους (χρήση 2019): 102, 202, 181, 281, 481, 185, 285, 485 πολλαπλασιαζόμενο με 50%.
Σε περίπτωση που το αποτέλεσμα είναι μεγαλύτερο των 50.000,00€, η αναλογούσα δημόσια χρηματοδότηση διαμορφώνεται στα 50.000,00€, ενώ σε περίπτωση που το αποτέλεσμα είναι μικρότερο από 5.000€, δεν είναι δυνατή η συμμετοχή στην Δράση. Σε περίπτωση που επιχείρηση δραστηριοποιείται τόσο εντός όσο και εκτός της περιφέρειας
Θεσσαλίας, το ύψος του κεφαλαίου κίνησης υπολογίζεται επί των εξόδων που πραγματοποιήθηκαν για τη λειτουργία της εγκατάστασης/υποκαταστήματος στη ΘΕΣΣΑΛΙΑ. Σε κάθε περίπτωση η αναλογία δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη από αυτή που υπαγορεύεται από το πλήθος των εργαζομένων που απασχολούνται αθροιστικά εντός και εκτός Περιφέρειας Θεσσαλίας, το οποίο θα επιβεβαιώνεται κατά την αξιολόγηση.

Επισυνάπτονται η Πρόσκληση σε αρχείο pdf, οι επιλεγμένοι ΚΑΔ σε αρχείο excel και τα υποδείγματα για τα απαιτούμενα δικαιολογητικά έντυπα για τη συμμετοχή στη δράση. Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να δείτε στον ιστότοπο της Ειδικής Υπηρεσίας Ε.Π. της Περιφέρειας Θεσσαλίας