Νεότερη ανακοίνωση του Ειρηνοδικείου Λάρισας για τα αναγκαία υγειονομικά και άλλα μέτρα που πρέπει να τηρούνται για την ασφαλή λειτουργία του Δικαστηρίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                              Λάρισα 25.10.2020

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ                                                Αριθμ.πρωτ.

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Αφού λάβαμε υπόψη τηνυπ΄αριθμ.Δ1α/ΓΠ.οικ.67924/23.10.2020 ΚΥΑ των Υπουργών Οικονομικών, Προστασίας του Πολίτη, Εθνικής Άμυνας, Υγείας, Δικαιοσύνηςκλπ,και ιδίως τα άρθρα 1, 2, 11, 12 αυτής, αναφορικά με τα αναγκαία υγειονομικά και άλλα μέτρα που πρέπει να τηρούνται για την ασφαλή λειτουργία των Δικαστηρίων της χώρας, ειδικά δε για την προστασία των προσώπων στο χώρο του Ειρηνοδικείου Λάρισας και την εύρυθμη διεξαγωγή των εργασιών του, ενόψει της πανδημίας του κορωνοϊούCONVID-19  ορίζουμε τα κάτωθι:

1. Ορίζεται ρητά ότι η χρήση μάσκας εντός των χώρων του Ειρηνοδικείου Λάρισας είναι υποχρεωτική για όλους(ειρηνοδίκες, γραμματείς, δικηγόρους, διαδίκους και λοιπούς παρισταμένους).Οι εισερχόμενοι στον εν λόγω χώρους και καθ΄ολη τη διάρκεια της παραμονής τους σ΄αυτούς υποχρεωτικά φορούν μάσκα και χρησιμοποιούν τα αντισηπτικά που είναι διαθέσιμα εκεί. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης προς την απαίτηση αυτή δεν θα επιτρέπεται η είσοδος στον χώρο  προσώπου που δεν φέρει μάσκα. Βεβαίως ενόψει του υψηλού επιδημιολογικού επιπέδου της περιφέρειας Λαρίσης η χρήση μάσκας είναι υποχρεωτική και για τους εξωτερικούς χώρους.

2. Η είσοδος στα γραφεία του Ειρηνοδικείου θα γίνεται ανά άτομο μόνο και μετά από συνεννόηση με τον αρμόδιο υπάλληλο.

3. Θα τηρείται απαρέγκλιτα η απόσταση μεταξύ των φυσικών προσώπων κατ΄ελάχιστον 1,5 μέτρα.

4. Για κάθε ανακύπτον ζήτημα επιλαμβάνεται ο Ειρηνοδίκης υπηρεσίας.

5. Προς αποφυγή συγκεντρώσεως μεγάλου αριθμού ατόμων και πιθανού  συνωστισμού, κατά την εκδίκαση των υποθέσεων, στην αίθουσα του ακροατηρίουθα εισέρχονται μόνο τα πρόσωπα που μετέχουν στην εκδικαζομένη κάθε φορά υπόθεση και στην αμέσως επόμενη. Ως ανώτατο όριο εισερχομένων καθορίζονται τα 20 άτομα, τούτου τελούντος υπό τον έλεγχο και την  ευθύνη του δικάζοντος Ειρηνοδίκου, ο οποίος περαιτέρω είναι αρμόδιος, εφόσον συντρέχει περίπτωση, για την υπόδειξη στους παρισταμένους της προσήκουσας  διάταξης και αραίωσης, καθώς και για την τήρηση των λοιπών προβλεπομένων μέτρων προστασίας (χρήση μάσκας κλπ).

6. Εφόσον είναι δυνατό και διατίθεται κατάλληλο προς τούτο προσωπικό θα γίνεται θερμομέτρηση των εισερχομένων στην είσοδο του δικαστικού μεγάρου.

7. Συνιστάται όπως οι δικηγόροι  και οι πολίτες πριν την προσέλευση τους στην υπηρεσία έρχονται σε τηλεφωνική επαφή με το αρμόδιο τμήμα για την καλύτερη εξυπηρέτησή τους και για την αποφυγή συνωστισμού στους  χώρους της υπηρεσίας.

8. Εφιστάται η προσοχή όλων στη συνεπή τήρηση των ενδεικνυόμενων μέτρων προστασίας (χρήση μάσκας, απολύμανση χεριών με κατάλληλο αλκοολούχο διάλυμα, καθαρισμό επιφανειών γραφείου και πληκτρολογίου, τήρηση των αποστάσεων).

9. Εφιστάται η προσοχή του προσωπικού για τη φροντίδα και εξασφάλιση σε καθημερινή βάση συνεχούς και επαρκούς αερισμού των χώρων (γραφείων κλπ), με τη σύσταση για την κατά το δυνατόν διατήρηση ανοικτών των θυρών και παραθύρων των γραφείων, ακροατηρίου και λοιπών χώρων του δικαστηρίου.

10. Συστήνεται η αποφυγή χρήσης των ανελκυστήρων του κτιρίου εφόσον δεν συντρέχει ανάγκη.

Εφόσον συντρέχει περίπτωση τα μέτρα θα βελτιώνονται και θα αναπροσαρμόζονται.

Η παρούσα απόφαση θα τοιχοκολληθεί στην είσοδο του δικαστηρίου, του ακροατηρίου και των γραφείων του και θα κοινοποιηθεί στο Δικηγορικό Σύλλογο Λάρισας.

 

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ

 Ιωάννης Θεοδωράκης, Ειρηνοδίκης