Έκτακτη ανακοίνωση του διευθύνοντα το Ειρηνοδικείο Φαρσάλων Ειρηνοδίκη κ.Αθανασίου Μπλάντα για την επιβολή του μέτρου της προσωρινής αναστολής λειτουργίας των Δικαστηρίων

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΦΑΡΣΑΛΩΝ

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΗΣ

 

ΕΚΤΑΚΤΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

για την επιβολή του μέτρου της προσωρινής αναστολής λειτουργίας των Δικαστηρίων

Ενόψει της ένταξης της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας στο τέταρτο επίπεδο προληπτικών μέτρων προστασίας της δημόσιας υγείας ( πολύ υψηλό ), λόγω έξαρσης του κορωνοϊού COVID-19 στην εν λόγω περιοχή και τη συνδρομή επιτακτικών λόγων δημοσίου συμφέροντος προστασίας της δημόσιας υγείας, όπως αυτά ορίζονται στην με αριθμό Δ1α/Γ.Π. οικ 67924/23.10.2020 ΚΥΑ των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Εθνικής Άμυνας, Παιδείας και Θρησκευμάτων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Πολιτισμού και Αθλητισμού, Δικαιοσύνης, Εσωτερικών, Μετανάστευσης και Ασύλου, Υποδομών και Μεταφορών, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής «Κανόνες τήρησης αποστάσεων και άλλα μέτρα προστασίας στο σύνολο της Επικράτειας, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» ( ΦΕΚ Β΄ 4709/23.10.2020 επανεκτύπωση ), ανακοινώνεται με την παρούσα ότι, από σήμερα 30.10.2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 06.00΄ π.μ., έχει τεθεί σε ισχύ η επιβολή του μέτρου της προσωρινής αναστολής λειτουργίας της υπηρεσίας του Ειρηνοδικείου Φαρσάλων.

Ως εκ τούτου, από σήμερα και εντεύθεν δεν θα διεξαχθεί ενώπιον του παρόντος Δικαστηρίου οποιαδήποτε πολιτική δίκη ούτε θα γίνεται από τη Γραμματεία αυτού δεκτή κατάθεση οποιουδήποτε είδους δικογράφου – συμπεριλαμβανομένου στην τελευταία ανωτέρω απαγόρευση και της κατάθεσης όσων ενδίκων μέσων ( κατά πολιτικών ή ποινικών αποφάσεων ) η καταληκτική ημερομηνία λαμβάνει χώρα κατά το διάστημα της αναστολής των εργασιών -, θα συζητηθούν δε μόνο υποθέσεις χορήγησης ή ανάκλησης προσωρινών διαταγών που ήδη έχουν ορισθεί προς συζήτηση καθώς και εκείνες που, κατά περίπτωση και κατά την κρίση του Ειρηνοδίκη υπηρεσίας, έχουν κατεπείγοντα χαρακτήρα και χρήζουν άμεσης αντιμετώπισης, η συζήτηση των οποίων δύναται να λαμβάνει χώρα χωρίς κλήτευση του εκάστοτε αντιδίκου του αιτούντα.

Εκτός των ανωτέρω αναφερόμενων διαδικασιών, δεν θα εξυπηρετείται το κοινό από τη Γραμματεία του Δικαστηρίου ( με φυσική παρουσία ), πλην εκτάκτων περιπτώσεων, για τις οποίες η εξυπηρέτηση θα λαμβάνει χώρα καθημερινά από 10.00΄ π.μ. έως 12.00΄ μ..

Περαιτέρω, στο πλαίσιο των γενικών κατευθύνσεων που έχουν δοθεί από το Υπουργείο Υγείας, ο Ειρηνοδίκης Φαρσάλων προτρέπει τους πολίτες αλλά και τους πληρεξουσίους δικηγόρους αυτών να ΜΗΝ ΕΠΙΣΚΕΠΤΟΝΤΑΙ τις υπηρεσίες της Γραμματείας του Ειρηνοδικείου ΕΑΝ ΔΕΝ ΠΑΡΙΣΤΑΤΑΙ ΕΚΤΑΚΤΗ ΑΝΑΓΚΗ. Για το λόγο αυτό θα μπορούν να επικοινωνούν με το τηλέφωνο της Γραμματείας στον αριθμό ( 24910 ) 22492 αλλά και να επισκέπτονται στην επίσημη ιστοσελίδα της υπηρεσίας στον ιστότοπο https://eirfarsal-gr.webnode.gr , για την εξυπηρέτησή τους σε όλες τις εργάσιμες ώρες και ημέρες και όσον αφορά το σύνολο των υπηρεσιών που παρέχονται.

Εν αναμονή έκδοσης ειδικότερης ΚΥΑ του Υπουργείου Δικαιοσύνης που θα ορίζει το χρόνο λήξης της ανωτέρω αναστολής, θα ακολουθήσει άμεσα νεότερη ανακοίνωση της υπηρεσίας με σχετική απόφαση του Διευθύνοντος το παρόν Δικαστήριο Ειρηνοδίκη, που θα καθορίζει τις λεπτομέρειες εφαρμογής των ανωτέρω καθώς και τον ειδικότερο τρόπο λειτουργίας της υπηρεσίας κατά το διάστημα της αναστολής.

Υποχρεώνεται η Γραμματεία του παρόντος Δικαστηρίου 1) να αναρτήσει αντίγραφο της παρούσας πράξης στον πίνακα ανακοινώσεων της υπηρεσίας και 2) να αποστείλει αντίγραφο αυτής με αποστολή σχετικού ηλεκτρονικού μηνύματος ( e-mail ) σε ηλεκτρονική μορφή στον οικείο Δικηγορικό Σύλλογο ( Λάρισας ), προκειμένου να λάβουν άμεση γνώση τα μέλη αυτού.

Φάρσαλα, 30.10.2020

Ο Ειρηνοδίκης

Αθανάσιος Μπλάντας