Απόφαση του Ειρηνοδίκη Φαρσάλων για την ασφαλή λειτουργία του Δικαστηρίου ενόψει της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19

           

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΦΑΡΣΑΛΩΝ

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ

για την ασφαλή λειτουργία του Δικαστηρίου ενόψει της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19

Στα πλαίσια εκτέλεσης των διατάξεων της με αριθμό Δ1α/ΓΠ.οικ. 64450/11.10.2020 απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Εθνικής Άμυνας, Παιδείας και Θρησκευμάτων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Πολιτισμού και Αθλητισμού, Δικαιοσύνης, Εσωτερικών Μετανάστευσης και Ασύλου, Υποδομών και Μεταφορών, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής ( ΦΕΚ Β΄ 4484/11.10.2020, όπως αυτό επανεκτυπώθηκε λόγω λάθους ), ορίζονται τα παρακάτω αναγκαία υγειονομικά μέτρα για την ασφαλή λειτουργία του Δικαστηρίου ενόψει της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19, όπως αυτά προβλέφθηκαν στις ειδικότερα αναφερόμενες στην ως άνω ΚΥΑ αντίστοιχες εισηγήσεις της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας της Δημόσιας Υγείας έναντι του κορωνοϊού COVID-19 :

1) Επιβάλλεται η υποχρεωτική χρήση μη ιατρικής μάσκας ή ασπίδας προστασίας προσώπου από τους δικαστές, γραμματείς, συνηγόρους, διαδίκους και λοιπούς παριστάμενους τόσο εντός της δικαστικής αίθουσας ( ακροατήριο / 1ος όροφος ) όσο και στους λοιπούς κλειστούς χώρους του Δικαστηρίου ( Γραμματεία – γραφεία / 2ος όροφος, διάδρομοι, κ.λ.π. ). Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης προς την απαίτηση αυτή δεν θα επιτρέπεται η είσοδος στους χώρους της υπηρεσίας, του προσώπου που δεν φέρει μάσκα.

2) Στο πλαίσιο των γενικών κατευθύνσεων που έχουν δοθεί από το Υπουργείο Υγείας και πλην των περιπτώσεων που χρήσουν άμεσης αντιμετώπισης, προτρέπονται με την παρούσα τόσο οι πολίτες όσο και οι πληρεξούσιοι δικηγόροι αυτών να προσέρχονται στην υπηρεσία κατά τις ώρες λειτουργίας της ( κατά το δυνατόν ) κατόπιν προγραμματισμένου ραντεβού με τη Γραμματεία του Δικαστηρίου. Για το λόγο αυτό μπορούν να επικοινωνούν με το τηλέφωνο της Γραμματείας στον αριθμό ( 24910 ) 22492 αλλά και να επισκέπτονται την επίσημη ιστοσελίδα της υπηρεσίας στον ιστότοπο https://eirfarsal-gr.webnode.gr, για την εξυπηρέτησή τους σε όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες και όσον αφορά το σύνολο των υπηρεσιών που παρέχονται.

3) Διατίθεται αλκοολούχο αντισηπτικό διάλυμα σε όλους τους χώρους της υπηρεσίας.

4) Επιβάλλεται η τήρηση απόστασης μεταξύ των φυσικών προσώπων κατ’ ελάχιστον 1,5 μέτρο ( υφίσταται σχετική σήμανση στο δάπεδο όλων των χώρων της υπηρεσίας ).

5) Επανακαθορίζεται με την παρούσα ως ανώτατο όριο εισερχομένων ατόμων α) εντός μεν της αίθουσας του ακροατηρίου του Δικαστηρίου κατά τη διάρκεια των συνεδριάσεων ( στον 1ο όροφο ), στα δέκα ( 10 ) συνολικά πρόσωπα, συνυπολογιζόμενου στον ως άνω αριθμό και των μελών της σύνθεσης του Δικαστηρίου ( Ειρηνοδίκης, Γραμματέας έδρας ), β) εντός δε εκάστου των λοιπών κλειστών χώρων της υπηρεσίας ( 2ος όροφος / γραφεία ), στα τέσσερα ( 4 ) συνολικά πρόσωπα ανά γραφείο, συνυπολογιζόμενου στον ως άνω αριθμό και των παρευρισκόμενων δικαστικών υπαλλήλων. Οι τυχόν αναμένοντες εξυπηρετούνται κατά σειρά προτεραιότητας, διατηρώντας, παραλλήλως, μεταξύ τους απόσταση τουλάχιστον ( 1,5 ) μέτρου.

6) Εντός της αίθουσας του ακροατηρίου ( 1ος όροφος ) κατά τη διάρκεια των δημοσίων συνεδριάσεων ( δικασίμων ) θα παραμένουν μόνο τα πρόσωπα που μετέχουν στην υπόθεση που εκδικάζεται κάθε φορά και στην αμέσως επόμενη από αυτήν ( προκειμένου να τηρηθεί κατά το δυνατόν η αρχή της δημοσιότητας των συνεδριάσεων ). Οι μετέχοντες στις λοιπές υποθέσεις ( διάδικοι, πληρεξούσιοι δικηγόροι αυτών, μάρτυρες, κ.λ.π. ) θα πρέπει να παραμένουν προσωρινά στον αίθριο ( μη στεγασμένο) εξωτερικό χώρο του πρώτου ( 1ου ) ορόφου (βεράντα, δίπλα στο ακροατήριο) και, στην περίπτωση μόνο δυσχερών καιρικών συνθηκών, εντός του χώρου αναμονής ( διαδρόμου ), θα προσέρχονται δε στο ακροατήριο όταν έλθει η σειρά εκδίκασης της υπόθεσής τους ( θα ειδοποιούνται σχετικά από τον αρμόδιο για την τήρηση των ως άνω μέτρων υπάλληλο της υπηρεσίας ) προκειμένου να καθίσταται δυνατή η τήρηση των αποστάσεων ασφαλείας λόγω του εξαιρετικά περιορισμένου χώρου.

7) Τα καθίσματα στο ακροατήριο θα χρησιμοποιούνται όπως αυτό έχει ήδη οριοθετηθεί ( έχει ήδη γίνει σχετική σήμανση ) με προηγούμενη διάταξη του Ειρηνοδίκη, ήτοι με κενή μία ολόκληρη ενδιάμεση σειρά καθισμάτων ( 2η, 4η, κ.λ.π. ) και, στις σειρές καθισμάτων που θα επιτρέπεται η χρήση τους ( 1η, 3η, κ.λ.π ), με κενό δύο ( 2 ) θέσεων ανάμεσα στους καθήμενους ( υπό τη μορφή καθήμενος – δύο θέσεις κενές – καθήμενος, κ.λ.π. ).

8) Παράλληλα, με σκοπό την όσο το δυνατόν καλύτερη διευθέτηση του πινακίου και την ομαλότερη διεξαγωγή της διαδικασίας, παρακαλούνται οι πληρεξούσιοι δικηγόροι των διαδίκων να ενημερώσουν τη Γραμματεία ως την προηγουμένη ημέρα της δικασίμου (και εφόσον βέβαια αυτό καθίσταται εφικτό) για την τυχόν ύπαρξη αιτημάτων συναινετικής αναβολής υποθέσεων, για την πρόθεση δήλωσης παραίτησης καθώς και για την πιθανότητα ματαίωσης των υποθέσεων που χειρίζονται, έτσι ώστε αυτές να προταχθούν στις 09.00΄ π.μ. και να αποφευχθεί ο συνωστισμός στο ακροατήριο.

9) Ο εκάστοτε προεδρεύων Ειρηνοδίκης κατά την εκδίκαση υποθέσεων στο ακροατήριο είναι αρμόδιος για την υπόδειξη, σε όλους τους παρισταμένους στο ακροατήριο ( πληρεξουσίους δικηγόρους, διαδίκους, μάρτυρες, κ.λ.π. ), της προσήκουσας διάταξης και αραίωσης καθώς και για την τήρηση των λοιπών προβλεπόμενων μέτρων προστασίας ( χρήση μάσκας, κ.ά. ). Η επίβλεψη της τήρησης των ανωτέρω μέτρων ανατίθεται με την παρούσα στον υπάλληλο της υπηρεσίας Κωνσταντίνο Βαρακλιώτη του Γεωργίου, που υποχρεούται να παρίσταται στο ακροατήριο καθ’ όλη τη διάρκεια της συνεδρίασης, εφόσον βέβαια αυτός δεν εκτελεί άλλα επείγοντα καθήκοντα που του έχουν ανατεθεί στη Γραμματεία του δικαστηρίου ( στον 2ο όροφο ).

10) Συστήνεται η ( κατά το δυνατόν ) αποφυγή της χρήσης του ανελκυστήρα της υπηρεσίας. Η ανωτέρω σύσταση βέβαια δεν αφορά τα άτομα με κινητικές δυσκολίες ούτε τους πολίτες που είναι υπερήλικες ή έχουν προβλήματα υγείας. Σε περίπτωση όμως χρήσης του, απαγορεύεται να εισέρχονται ταυτόχρονα εντός αυτού περισσότερα του ενός ( 1 ) άτομα λόγω του μεγέθους του.

11)Τέλος, εφόσον συντρέχει περίπτωση τα μέτρα θα βελτιώνονται και θα αναπροσαρμόζονται, σε περίπτωση δε που ανακύψει αδυναμία διεξαγωγής συνεδριάσεων / εργασιών λόγω εμφάνισης συρροής κρουσμάτων είναι δυνατό να εφαρμοστούν οι διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 18 του Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών ( ν. 1756/1988, Α΄ 35 ), έως ότου οι Υπουργοί Υγείας και Δικαιοσύνης ασκήσουν τις αρμοδιότητες που τους παρέχει το άρθρο 11 της κυρωθείσης με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020, πράξης νομοθετικού περιεχομένου. Η απόφαση περί αναστολής, θα εκδοθεί το συντομότερο δυνατόν από τον διευθύνοντα το παρόν Δικαστήριο Ειρηνοδίκη και θα γνωστοποιηθεί άμεσα στους Υπουργούς Δικαιοσύνης και Υγείας (ενδεχομένως και στον Ε.Ο.Δ.Δ.Υ.), παράλληλα δε θα αναρτηθεί αυτή άμεσα στο διαδικτυακό τόπο της υπηρεσίας και θα λάβει επαρκή δημοσιότητα προς ενημέρωση των δικηγόρων, των διαδίκων και των εν γένει συναλλασσόμενων με την υπηρεσία αλλά και για την προστασία της υγείας τους, όπως αυτό ήδη έχει προβλεφθεί στο από 09.10.2020 «Σχέδιο δράσης για τον περιορισμό της μετάδοσης του κορωνοϊού SARS–CoV-2 ( Covid-19 ) και τη διαχείριση τυχόν κρουσμάτων μεταξύ των δικαστών και υπαλλήλων του Ειρηνοδικείου Φαρσάλων» που έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της υπηρεσίας και έχει κοινοποιηθεί αντίστοιχα στην Ομάδα Διαχείρισης Κρίσης του Υπουργείου Δικαιοσύνης.

Η παρούσα απόφαση θα τοιχοκολληθεί στην είσοδο του Δικαστηρίου, θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της υπηρεσίας και θα αποσταλεί σε ηλεκτρονική μορφή στον οικείο Δικηγορικό Σύλλογο με επιμέλεια της Γραμματείας.

Φάρσαλα, 13.10.2020

Ο Ειρηνοδίκης

Αθανάσιος Μπλάντας