Πράξη του Διευθύνοντα το Ειρηνοδικείο Λάρισας για την δημοσίευση διαθηκών απο την 1η Οκτωβρίου 2020

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΑΞΗΣ 959/2020

 Επειδή η κατά τα ισχύοντα δημοσίευση διαθηκών μόνο ημέρα Παρασκευή, εμφανίζεται ήδη δυσλειτουργική, που δημιουργεί πέραν των προβλημάτων συνωστισμού τις συγκεκριμένες μέρες, βραδύτητα στη δημοσίευση των διαθηκών και τη χορήγηση των οικείων πιστοποιητικών, προς αποφυγήν των ανωτέρω και χάριν της εύρυθμης διεξαγωγής  των σχετικών εργασιών και της επιδιωκόμενης καλύτερης εξυπηρέτησης των πολιτών, ορίζεται, κατόπιν και της σύμφωνης γνώμης των υπηρετούντων Ειρηνοδικών, ότι  από 1η Οκτωβρίου 2020 η δημοσίευση διαθηκών θα γίνεται όλες τις εργάσιμες ημέρες της εβδομάδος, κατόπιν συνεννόησης με τη Γραμματεία του Δικαστηρίου. Προτεραιότητα θα δοθεί στις ήδη κατατεθειμένες αιτήσεις δημοσίευσης διαθηκών.

 Λάρισα 18 Σεπτεμβρίου 2020

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ

 Ιωάννης Θεοδωράκης

Ειρηνοδίκης