Ανακοίνωση της Διευθύνουσας το Διοικητικό Πρωτοδικείο Λάρισας αναφορικά με τα αναγκαία υγειονομικά και άλλα μέτρα στο χώρο του Διοικητικού Πρωτοδικείου Λάρισας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ

ΛΑΡΙΣΑΣ

 

Αριθμός Πράξης ΠΡΑ19/2020

Η Πρόεδρος που διευθύνει το Διοικητικό Πρωτοδικείο Λάρισας

Έχοντας υπόψη:

Την από 11 Σεπτεμβρίου 2020 Κοινή Υπουργική Απόφαση Δ1α/ΓΠ.οικ. 55169/11-9-2020 (Φ.Ε.Κ. 3879, τεύχος Β΄) «Κανόνες τήρησης αποστάσεων στα δικαστήρια και τις εισαγγελίες της Χώρας, από 16-9-2020 έως και 31-10-2020 για προληπτικούς λόγους δημόσιας υγείας, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19»,

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι

Καθίσταται υποχρεωτική η χρήση μη ιατρικής μάσκας ή ασπίδας προστασίας προσώπου από τους δικαστικούς λειτουργούς, γραμματείς, συνηγόρους, ιδιώτες διαδίκους και λοιπούς παρισταμένους εντός των δικαστικών αιθουσών (ακροατηρίων).

Στους κύριους χώρους του Διοικητικού Πρωτοδικείου Λάρισας θα διατίθεται αλκοολούχο αντισηπτικό διάλυμα.

Αναγκαία καθίσταται η τήρηση 1,5 μέτρου απόστασης μεταξύ φυσικών προσώπων.

Στην αίθουσα συνεδριάσεως του δικαστηρίου δεν επιτρέπεται να εισέρχονται άνω των δέκα ατόμων (συμπεριλαμβανομένων των δικαστών και των γραμματέων) κατ΄ ανώτατο όριο, ανάλογα με τη σειρά των εκφωνούμενων υποθέσεων, όπως αυτές αναγράφονται στο έκθεμα. Η εφαρμογή των ανωτέρω, γίνεται με ευθύνη των Προέδρων ή των Δικαστών που Προεδρεύουν στη σύνθεση.

Η παρούσα απόφαση ισχύει από την 16η.9.2020 έως και την 31η.10.2020.

Λάρισα 16/09/2020

Η Πρόεδρος

που διευθύνει το Δικαστήριο

 

Ευανθία Βουλγαράκη-Χρήστου

Πρόεδρος Πρωτοδικών Δ.Δ.