Δημοσιεύτηκε ο ν. 4700/2020 στον οποίο, μεταξύ άλλων, προβλέπεται ο επαναπροσδιορισμός με αίτηση των διαδίκων ενδίκων μέσων ενώπιον των Διοικητικών Δικαστηρίων που απορρίφθηκαν λόγω μη καταβολής παραβόλου

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Λάρισα, 3 Ιουλίου 2020
ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Στον ψηφισθέντα Ν. 4700/2020 προβλέπεται με τη διάταξη του άρθρου 382 επαναπροσδιορισμός με αίτηση των διαδίκων εντός προθεσμίας 100 ημερών από τη δημοσίευση του νόμου ( δημοσίευση του Νόμου στο ΦΕΚ 29.6.2020) των εμπροθέσμως ασκηθέντων ενδίκων μέσων ( από 1.1.2011 έως 22.12.2017) ενώπιον των Διοικητικών Δικαστηρίων που απορρίφθηκαν λόγω μη καταβολής παραβόλου.
Ειδικότερα:
«Άρθρο 382
Επαναπροσδιορισμός συζήτησης ενδίκων μέσων
Η συζήτηση εμπροθέσμως ασκηθέντων ενδίκων μέσων που ασκήθηκαν κατά το χρονικό διάστημα από την 1.1.2011 μέχρι την 22.12.2017 ενώπιον των Διοικητικών Δικαστηρίων και απορρίφθηκαν αμετάκλητα λόγω μη καταβολής του προβλεπόμενου στις διατάξεις των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 277 του ν. 2717/1999 (Α’ 97, Κ.Δ.Δ.) παραβόλου, προσδιορίζεται εκ νέου με αίτηση των διαδίκων που τα άσκησαν, η οποία υποβάλλεται εντός εκατό (100) ημερών από τη δημοσίευση του παρόντος, υπό τον όρο καταβολής του συνόλου του παραβόλου μέχρι την συζήτηση του ενδίκου μέσου»
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ ΜΠΑΣΔΕΚΗ