Πράξη του Διευθύνοντα το Ειρηνοδικείο Λάρισας για τον αυτεπάγγελτο ορισμό συζήτησης υποθέσεων μικροδιαφορών των (αρχικών) δικασίμων της 06.05.2020 και 13.05.2020 για την δικάσιμο της 24.06.2020

201401151849099190

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ

 

ΑΥΤΕΠΑΓΓΕΛΤΟΣ ΟΡΙΣΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ

ΜΙΚΡΟΔΙΑΦΟΡΩΝ  

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΑΞΗΣ 523/03/06/2020

 

Έχοντας υπόψη τη διάταξη της παρ.2, του άρθ.74, του Ν.4690/2020 περί οίκοθεν επαναφοράς των υποθέσεων που ματαιώθηκαν λόγω αναστολής λειτουργίας του Δικαστηρίου (από 13.03.2020 έως 31.05.2020) ειδικότε-ρα αναφορικά με τις με αρ.εκθ.κατ. 89/2017, 90/2017, 91/2017, 92/2017, 93/2017, 94/2017, 95/2017, 96/2017, 97/2017, 98/2017, 109/2016, 557/2018, 558/2018, 559/2018, 687/2017, 1038/2014, 11/2019, 12/2019, 13/2019, 119/2019, 120/2019, 121/2019, 122/2019,125/2019, 947/2019, 156/2016, 30/2018, (06/05/2020), 160/2015, 247/2018, 84/2020, 568/2018 (13/05/2020) Μικροδιαφορών των Δικασίμων 06/05/2020, 13/05/2020

ΟΡΙΖΟΥΜΕ αυτεπαγγέλτως νέα Δικάσιμο την 24/06/2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 09.00π.μ., στο ακροατήριο του Δικαστηρίου, του/της Γραμματέως επιμελουμένου της εγγραφής στο έκθεμα και της προς ενημέρωση γνωστοποίησης της σχετικής νέας δικασίμου στον Δικηγορικό Σύλλογο Λάρισας.

 

Λάρισα 03/06/2020

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ

Ιωάννης Θεοδωράκης, Ειρηνοδίκης