Πράξη του Διευθύνοντα το Ειρηνοδικείο Λάρισας για τον αυτεπάγγελτο ορισμό συζήτησης υποθέσεων μικροδιαφορών της (αρχικής) δικασίμου της 18.03.2020

201401151849099190

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ

 

ΑΥΤΕΠΑΓΓΕΛΤΟΣ ΟΡΙΣΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ

ΜΙΚΡΟΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΑΞΗΣ   514/02/062020

 

Έχοντας υπόψη τη διάταξη της παρ.2, του αρθ.74, του Ν.4690/2020, ΜΕΡΟΣ Ι περί οίκοθεν επαναφοράς των υποθέσεων που ματαιώθηκαν λόγω αναστολής λειτουργίας του Δικαστηρίου (από 13.03.2020 έως 31.05.2020)   και ειδικότερα αναφορικά με τις με αρ.εκθ.κατ. 532/2018, 533/2018, 534/2018,

608/2020 Μικροδιαφορών της Δικασίμου 18/03/2020 ΟΡΙΖΟΥΜΕ αυτεπαγγέλτως νέα Δικάσιμο για συζήτηση την 10/06/2020, ημέρα Τετάρτη

και ώρα 09.00π.μ., στο ακροατήριο του Δικαστηρίου του/της Γραμματέως

επιμελουμένου της εγγραφής στο έκθεμα και της προς ενημέρωση γνωστοποίησης της σχετικής νέας Δικασίμου στον Δικαστικό Σύλλογο Λάρισας.

Λάρισα 02/06/2020

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ

Ιωάννης Θεοδωράκης, Ειρηνοδίκης