Πράξη του Διευθύνοντα το Ειρηνοδικείο Λάρισας για τον αυτεπάγγελτο ορισμό συζήτησης υποθέσεων μικροδιαφορών της (αρχικής) δικασίμου της 18.03.2020 για την δικάσιμο της 24.06.2020 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ)

201401151849099190

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ

 

ΑΥΤΕΠΑΓΓΕΛΤΟΣ ΟΡΙΣΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ

ΜΙΚΡΟΔΙΑΦΟΡΩΝ  

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΑΞΗΣ  516/02/06/2020

 

Έχοντας υπόψη τη διάταξη της παρ.2, του άρθ.74, του Ν.4690/2020 περί οίκοθεν επαναφοράς των υποθέσεων που ματαιώθηκαν λόγω αναστολής λειτουργίας του Δικαστηρίου (από 13.03.2020 έως 31.05.2020) ειδικότερα αναφορικά με τις με αρ.εκθ.κατ. 92/2018, 684/2017, 411/2017, 449/201,  848/2015, 4/2018, 726/2014, 52/2017, 53/2017, 54/2017, 60/2017, 61/2017, 62/2017, 63/2017, 64/2017, 603/2017, 604/2017, 605/2017, 306/2018, 307/2018, Μικροδιαφορών της Δικασίμου 18/03/2020

ΟΡΙΖΟΥΜΕ αυτεπαγγέλτως νέα Δικάσιμο την 24/06/2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα  09.00π.μ., στο ακροατήριο του Δικαστηρίου, του/της Γραμματέως επιμελουμένου της εγγραφής στο έκθεμα και της προς ενημέρωση γνωστοποίησης της σχετικής νέας δικασίμου στον Δικηγορικό Σύλλογο Λάρισας.

 

Λάρισα 02/06/2020

Ο  ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ

 

Ιωάννης Θεοδωράκης, Ειρηνοδίκης