Πράξη του Διευθύνοντα το Ειρηνοδικείο Λάρισας για τον αυτεπάγγελτο ορισμό συζήτησης υποθέσεων εκουσίας δικαιοδοσίας – υπερχρεωμένων, των (αρχικών) δικασίμων της 24.03.2020 και 31.03.2020 για την δικάσιμο της 14.07.2020

201401151849099190

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ

 

ΑΥΤΕΠΑΓΓΕΛΤΟΣ ΟΡΙΣΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ

ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΑΞΗΣ 508/ 2020

 

Έχοντας υπόψη το μέρος Ι του άρθρου 74 παρ.2 του Ν. 4690/2020 (ΦΕΚ Α΄ 104/30.05.2020), περί οίκοθεν επαναφοράς των υποθέσεων που ματαιώθηκαν λόγω αναστολής λειτουργίας του δικαστηρίου (13.3.2020 έως 31.5.2020), και ειδικότερα αναφορικά με τις με αριθμ. εκθ. καταθ. 176/2017, 559/2018, 679/2015, 384/2019, 528/2018, 530/2018, 524/2018, 527/2018, 543/2018, 539/2018, 540/2018, 541/2018, 542/2018, 538/2018, 534/2018, 532/2018, 63/2019 και 467/2019 αιτήσεις εκουσίας δικαιοδοσίας (υπερχρεωμένων), της δικασίμου 24-3-2020, και τις με αριθμ. εκθ. καταθ. 522/208, 523/2018, 544/2018, 545/2018, 546/2018 και 548/2018 αιτήσεις εκουσίας δικαιοδοσίας (υπερχρεωμένων), της δικασίμου 31-3-2020,

ΟΡΙΖΟΥΜΕ αυτεπαγγέλτως νέα δικάσιμο για τη συζήτηση την 14-7-2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 09.00π.μ., στο ακροατήριο του δικαστηρίου, του Γραμματέως επιμελουμένου της εγγραφής στο πινάκιο ή έκθεμα και της προς ενημέρωση γνωστοποίησης της σχετικής νέας δικασίμου στο δικηγορικό σύλλογο Λάρισας.

Λάρισα 1/6/2020

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ

Ιωάννης Θεοδωράκης, Ειρηνοδίκης