Πράξη του Διευθύνοντα το Ειρηνοδικείο Λάρισας για τον αυτεπάγγελτο ορισμό συζήτησης υποθέσεων εκουσίας δικαιοδοσίας – υπερχρεωμένων, των (αρχικών) δικασίμων της 17.03.2020 και 24.03.2020 για την δικάσιμο της 07.07.2020

201401151849099190

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ

 

ΑΥΤΕΠΑΓΓΕΛΤΟΣ ΟΡΙΣΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ

ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΑΞΗΣ 507 / 2020

 

Έχοντας υπόψη το Μέρος Ι, άρθρο 74 παρ.2 του Ν. 4690/2020 (ΦΕΚ Α΄ 104/30.05.2020), περί οίκοθεν επαναφοράς των υποθέσεων που ματαιώθηκαν λόγω αναστολής λειτουργίας του δικαστηρίου (13.3.2020 έως 31.5.2020), και ειδικότερα αναφορικά με τις με αριθμ. εκθ. καταθ. 503/2018, 511/2018, 512/2018, 513/2018, 515/2018, 516/2018, 517/2018, 518/2018, 519/2018, 520 /2018, 521/2018, 560/2018, 534/2017, 377/2019, 537/2017, 549/2017, 554/2017, 1/2018, 407/2019, και 451/2019 αιτήσεις εκουσίας δικαιοδοσίας (υπερχρεωμένων), της δικασίμου 17-3-2020, και τις με αριθμ. εκθ. καταθ. 385/2019, 38/2014, 127/2017 και 47/2014 αιτήσεις εκουσίας δικαιοδοσίας (υπερχρεωμένων), της δικασίμου 24-3-2020,

ΟΡΙΖΟΥΜΕ αυτεπαγγέλτως νέα δικάσιμογια τη συζήτηση την 7-7-2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 09.00π.μ., στο ακροατήριο του δικαστηρίου, του Γραμματέως επιμελουμένου της εγγραφής στο πινάκιο και της προς ενημέρωση γνωστοποίησης της σχετικής νέας δικασίμου στο δικηγορικό σύλλογο Λάρισας.

Λάρισα 1/6/2020

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ

Ιωάννης Θεοδωράκης, Ειρηνοδίκης