Πράξη του Διευθύνοντα το Ειρηνοδικείο Λάρισας για τον αυτεπάγγελτο ορισμό συζήτησης υποθέσεων εκουσίας δικαιοδοσίας της (αρχικής) δικασίμου της 20.03.2020

201401151849099190

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ

ΑΥΤΕΠΑΓΓΕΛΤΟΣ ΟΡΙΣΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ

ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΑΞΗΣ :506/ 2020

Έχοντας υπόψη το Μέρος Ι, άρθρο 74 παρ.2 του Ν.4690/2020 περί οίκοθεν επαναφοράς των υποθέσεων που ματαιώθηκαν λόγω αναστολής λειτουργίας του δικαστηρίου (13.3.2020 έως 31.5.2020), και ειδικότερα αναφορικά με τις με αριθμ.εκθ.καταθ.:

1)(262 /2019) με αιτούσα: Νικολέτα Τζήμα (άδεια εκποίησης),

2)(230/2019) με αιτούσα: Σταυρούλα Τσιτσιρίγκου (διορθ.ληξ.πράξης )

3)(255/2019) με αιτούντα: Αργύριο Ντίνα κλπ(άδεια αποποίησης)

4)(42/2020) με αιτούντα:Παναγιώτη Αγγέλη(διόρθωση ληξ.πράξης)

5)(53/2020) με αιτούντες:Παπαδημητρούλη Βασίλειο κλπ(άδεια αποποίησης)

6)(59/2020) με αιτούντες:Αγκρόν Ζεινέλη κλπ(διόρθωση ληξ.πράξης )

7)(67/2020)με αιτούντες:Λαχανά Χρυσοβαλάντη κλπ(εξάλειψη ληξ.πράξεων) ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ

καθώςκαι τριών (3) αιτήσεων ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΗΡΥΞΗΣ ΚΥΡΙΑΣ με αριθμ.καταθ:

1)(205/2020) με αιτούντα:Αθανάσιο Αντωνόπουλο,

2)(234/2020) με αιτούντα: Βασίλειο Μιχόπουλο

3)(191/2020) με αιτούντες:Κωνσταντίνο Μανώλη κ.λ.π

της δικασίμου 20-03-2020 ΟΡΙΖΟΥΜΕ αυτεπαγγέλτως νέα δικάσιμο για τη συζήτηση την 5η ΙΟΥΝΙΟΥ 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα:09.00, στο ακροατήριο του δικαστηρίου (αίθουσα 4), της Γραμματέως επιμελουμένης της εγγραφής στο πινάκιο ή έκθεμα και της προς ενημέρωση γνωστοποίησης της σχετικής νέας δικασίμου στους διαδίκους.

Λάρισα 01-06-2020

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ

Ιωάννης Θεοδωράκης, Ειρηνοδίκης