Πράξη του Διευθύνοντα το Ειρηνοδικείο Λάρισας για τον αυτεπάγγελτο ορισμό συζήτησης υποθέσεων ανακοπών της (αρχικής) δικασίμου της 27.04.2020, 04.05.2020 και 11.05.2020 – μισθωτικών διαφορών της (αρχικής) δικασίμου της 06.04.2020 για την δικάσιμο της 14.09.2020

201401151849099190

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ

ΑΥΤΕΠΑΓΓΕΛΤΟΣ ΟΡΙΣΜΟΣ  ΝΕΑΣ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΑΞΗΣ   534 / 2020

 

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις της παρ. 2, του άρθ. 74 του ν. 4690/2020 ΜΕΡΟΣ Ι, περί οίκοθεν επαναφοράς των υποθέσεων που ματαιώθηκαν λόγω αναστολής λειτουργίας του δικαστηρίου (13.3.2020 έως 31.5.2020), και ειδικότερα αναφορικά με τις:

ανακοπές με αριθ. εκθ. καταθ. 10/2020 με ημερομηνία δικασίμου 27-4-2020, 421/2019 και 11/2020 με ημερομηνία δικασίμου 4-5-2020, 133/2019, και 193/2019 με ημερομηνία δικασίμου 11-5-2020, και με τις:

μισθωτικές αγωγές με αριθ. εκθ. καταθ. 256/2019, 266/2019, 412/2019, 426/2019, 16/2020 και 414/2019 με ημερομηνία δικασίμου 6-4-2020, ειδικής διαδικασίας,

ΟΡΙΖΟΥΜΕ αυτεπαγγέλτως νέα δικάσιμο για τη συζήτηση όλων των ανωτέρω δικογράφων την 14η Σεπτεμβρίου 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 09:00, στο ακροατήριο του δικαστηρίου, του Γραμματέως επιμελούμενου της εγγραφής στο πινάκιο και της ενημέρωσης – γνωστοποίησης της σχετικής νέας δικασίμου στον δικηγορικό σύλλογο της έδρας του δικαστηρίου.

Λάρισα  5-6-2020

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ

 

Ιωάννης Θεοδωράκης, Ειρηνοδίκης