Πράξη του Διευθύνοντα το Ειρηνοδικείο Λάρισας για τον αυτεπάγγελτο ορισμό συζήτησης αυτοκινητικών – εργατικών διαφορών της (αρχικής) δικασίμου της 31.03.2020 και 07.04.2020 για την δικάσιμο της 01.09.2020

201401151849099190

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ

ΑΥΤΕΠΑΓΓΕΛΤΟΣ ΟΡΙΣΜΟΣ  ΝΕΑΣ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΑΞΗΣ   546 / 2020

 

Έχοντας υπόψη το μέρος Ι του άρθρου 74 παρ.2 του Ν. 4690/2020 (ΦΕΚ Α΄ 104/30.05.2020), περί οίκοθεν επαναφοράς των υποθέσεων που ματαιώθηκαν λόγω αναστολής λειτουργίας του δικαστηρίου (13.3.2020 έως 31.5.2020), και ειδικότερα αναφορικά με:

Τις διαδικασίες αυτοκινήτων, με αριθμ. εκθ. Καταθ. 248/19, 221/19,  με ημερομηνία δικασίμου 31-3-2020 και  οι υπ αρ. Καταθ 321/19, 346/19, 210/19, 383/19, 270/19 και 44/19  με ημερομηνία δικασίμου 07-4-2020.

Με την διαδικασία εργατικών διαφορών, με αριθμ. καταθ.. 437/18 , 415/19, 454/18 με ημερομηνία δικασίμου 31-3-2020 και τις με αριθμ  117/19 και 358/19  της δικασίμου 7-4-2020.

ΟΡΙΖΟΥΜΕ αυτεπαγγέλτως νέα δικάσιμο για τη συζήτηση την 1-9-2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 09.00π.μ.,  στο ακροατήριο του δικαστηρίου, του Γραμματέως επιμελουμένου της εγγραφής στο πινάκιο ή έκθεμα και της προς ενημέρωση γνωστοποίησης της σχετικής νέας δικασίμου στον δικηγορικό σύλλογο της έδρας του δικαστηρίου.

Λάρισα  5-6-2020

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ

 

Ιωάννης Θεοδωράκης, Ειρηνοδίκης