Πράξη του Διευθύνοντα το Ειρηνοδικείο Λάρισας για τον αυτεπάγγελτο ορισμό συζήτησης αυτοκινητικών – εργατικών διαφορών της (αρχικής) δικασίμου της 24.03.2020 και 31.03.2020 για την δικάσιμο της 14.07.2020

201401151849099190

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ

ΑΥΤΕΠΑΓΓΕΛΤΟΣ ΟΡΙΣΜΟΣ  ΝΕΑΣ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΑΞΗΣ   518 / 2020

 

Έχοντας υπόψη το μέρος Ι του άρθρου 74 παρ.2 του Ν. 4690/2020 (ΦΕΚ Α΄ 104/30.05.2020), περί οίκοθεν επαναφοράς των υποθέσεων που ματαιώθηκαν λόγω αναστολής λειτουργίας του δικαστηρίου (13.3.2020 έως 31.5.2020), και ειδικότερα αναφορικά με:

Τις διαδικασίες αυτοκινήτων, με αριθμ. εκθ. Καταθ. 344/19, 385/19, 9/20, 26/20 με ημερομηνία δικασίμου 24-3-2020 και  οι υπ αρ. Καταθ 341/19, 343/19, 350/19, 351/19  με ημερομηνία δικασίμου 31-3-2020.

Με την διαδικασία εργατικών διαφορών, με αριθμ. καταθ.. 40/20 (Αμοιβή), 220/19, 442/18 και 112/19 με ημερομηνία δικασίμου 24-3-2020 και την με αριθμ  161/19  της δικασίμου 31-3-2020.

ΟΡΙΖΟΥΜΕ αυτεπαγγέλτως νέα δικάσιμο για τη συζήτηση την 14-7-2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 09.00π.μ.,  στο ακροατήριο του δικαστηρίου, του Γραμματέως επιμελουμένου της εγγραφής στο πινάκιο ή έκθεμα και της προς ενημέρωση γνωστοποίησης της σχετικής νέας δικασίμου στον δικηγορικό σύλλογο της έδρας του δικαστηρίου.

Λάρισα  2-6-2020

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ

 

Ιωάννης Θεοδωράκης, Ειρηνοδίκης