Πράξη του Διευθύνοντα το Ειρηνοδικείο Λάρισας για τον αυτεπάγγελτο ορισμό συζήτησης αυτοκινητικών – εργατικών διαφορών της (αρχικής) δικασίμου της 17.03.2020 και 24.03.2020 για την δικάσιμο της 07.07.2020

201401151849099190

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ

ΑΥΤΕΠΑΓΓΕΛΤΟΣ ΟΡΙΣΜΟΣ  ΝΕΑΣ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΑΞΗΣ   517 / 2020

 

Έχοντας υπόψη το μέρος Ι του άρθρου 74 παρ.2 του Ν. 4690/2020 (ΦΕΚ Α΄ 104/30.05.2020), περί οίκοθεν επαναφοράς των υποθέσεων που ματαιώθηκαν λόγω αναστολής λειτουργίας του δικαστηρίου (13.3.2020 έως 31.5.2020), και ειδικότερα αναφορικά με:

Τις διαδικασίες αυτοκινήτων, με αριθμ. εκθ. Καταθ. 314/19, 337/19, 359/19, 362/19, 381/19, 8/2020, 291/19 με ημερομηνία δικασίμου 17-3-2020 και  η υπ αρ. Καταθ 317/19 αυτοκίνητο με ημερομηνία δικασίμου 24-3-2020.

Με την διαδικασία εργατικών διαφορών, με αριθμ. καταθ.. 48/19, 338/19, 154/19, με ημερομηνία δικασίμου 17-3-2020 και την με αριθμ  197/19 (αμοιβή), και 345/19 αίτηση διαδικασίας εργατικών διαφορών, της δικασίμου 24-3-2020.

ΟΡΙΖΟΥΜΕ αυτεπαγγέλτως νέα δικάσιμο για τη συζήτηση την 7-7-2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 09.00π.μ.,  στο ακροατήριο του δικαστηρίου, του Γραμματέως επιμελουμένου της εγγραφής στο πινάκιο ή έκθεμα και της προς ενημέρωση γνωστοποίησης της σχετικής νέας δικασίμου στον δικηγορικό σύλλογο της έδρας του δικαστηρίου.

Λάρισα  1-6-2020

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ

 

Ιωάννης Θεοδωράκης, Ειρηνοδίκης