Πράξη του Διευθύνοντα το Ειρηνοδικείο Λάρισας για τον αυτεπάγγελτο ορισμό συζήτησης αυτοκινητικών – εργατικών διαφορών της (αρχικής) δικασίμου της 07.04.2020, 28.04.2020 και 05.05.2020 για την δικάσιμο της 08.09.2020

201401151849099190

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ

ΑΥΤΕΠΑΓΓΕΛΤΟΣ ΟΡΙΣΜΟΣ  ΝΕΑΣ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΑΞΗΣ   547 / 2020

 

Έχοντας υπόψη το μέρος Ι του άρθρου 74 παρ.2 του Ν. 4690/2020 (ΦΕΚ Α΄ 104/30.05.2020), περί οίκοθεν επαναφοράς των υποθέσεων που ματαιώθηκαν λόγω αναστολής λειτουργίας του δικαστηρίου (13.3.2020 έως 31.5.2020), και ειδικότερα αναφορικά με:

Τις διαδικασίες αυτοκινήτων, με αριθμ. εκθ. Καταθ. 56/19, 200/19, 232/19, 228/19, 5/2020, 31/2020 με ημερομηνία δικασίμου 28-4-2020 και οι υπ αρ. Καταθ 424/19 με ημερομηνία δικασίμου 07-4-2020 και η υπ αρ. Καταθ. 244/19 με ημερομηνία δικασίμου 5-5-2020.

Με την διαδικασία εργατικών διαφορών, με αριθμ. καταθ.. 229/19, 380/19, 121/19, 235/19 με ημερομηνία δικασίμου 28-4-2020 και την με αριθμ 18/19   της δικασίμου 7-4-2020.

ΟΡΙΖΟΥΜΕ αυτεπαγγέλτως νέα δικάσιμο για τη συζήτηση την 8-9-2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 09.00π.μ., στο ακροατήριο του δικαστηρίου, του Γραμματέως επιμελουμένου της εγγραφής στο πινάκιο ή έκθεμα και της προς ενημέρωση γνωστοποίησης της σχετικής νέας δικασίμου στον δικηγορικό σύλλογο της έδρας του δικαστηρίου.

Λάρισα  5-6-2020

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ

 

Ιωάννης Θεοδωράκης, Ειρηνοδίκης