Πράξη του Διευθύνοντα το Ειρηνοδικείο Λάρισας για τον αυτεπάγγελτο ορισμό συζήτησης αυτοκινητικών – εργατικών διαφορών της (αρχικής) δικασίμου της 07.04.2020, 05.05.2020 και 12.05.2020 για την δικάσιμο της 15.09.2020

201401151849099190

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ

ΑΥΤΕΠΑΓΓΕΛΤΟΣ ΟΡΙΣΜΟΣ  ΝΕΑΣ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΑΞΗΣ   548 / 2020

 

Έχοντας υπόψη το μέρος Ι του άρθρου 74 παρ.2 του Ν. 4690/2020 (ΦΕΚ Α΄ 104/30.05.2020), περί οίκοθεν επαναφοράς των υποθέσεων που ματαιώθηκαν λόγω αναστολής λειτουργίας του δικαστηρίου (13.3.2020 έως 31.5.2020), και ειδικότερα αναφορικά με:

Τις διαδικασίες αυτοκινήτων, με αριθμ. εκθ. Καταθ. 382/18, 400/19, 242/19, 367/19, 23/2020, 249/19, 7/2020 με ημερομηνία δικασίμου 5-5-2020 και  η υπ αρ. Καταθ 165/19  με ημερομηνία δικασίμου 12-5-2020.

Με την διαδικασία εργατικών διαφορών, με αριθμ. καταθ.. 430/19 με ημερομηνία 07-04-2020, οι υπ αριθμ. καταθ. 461/18, 400/18, 94/19 και 292/19 (αμοιβή) με ημερομηνία δικασίμου 5-5-2020.

ΟΡΙΖΟΥΜΕ αυτεπαγγέλτως νέα δικάσιμο για τη συζήτηση την 15-9-2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 09.00π.μ.,  στο ακροατήριο του δικαστηρίου, του Γραμματέως επιμελουμένου της εγγραφής στο πινάκιο ή έκθεμα και της προς ενημέρωση γνωστοποίησης της σχετικής νέας δικασίμου στον δικηγορικό σύλλογο της έδρας του δικαστηρίου.

Λάρισα  5-6-2020

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ

 

Ιωάννης Θεοδωράκης, Ειρηνοδίκης