Πράξη του Διευθύνοντα το Ειρηνοδικείο Λάρισας για τον αυτεπάγγελτο ορισμό συζήτησης αυτοκινητικής διαφοράς της (αρχικής) δικασίμου της 12.05.2020 και εργατικής διαφοράς της (αρχικής) δικασίμου της 05.05.2020 για την δικάσιμο της 22.09.2020

201401151849099190

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ

ΑΥΤΕΠΑΓΓΕΛΤΟΣ ΟΡΙΣΜΟΣ  ΝΕΑΣ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΑΞΗΣ   552 / 2020

 

Έχοντας υπόψη το μέρος Ι του άρθρου 74 παρ.2 του Ν. 4690/2020 (ΦΕΚ Α΄ 104/30.05.2020), περί οίκοθεν επαναφοράς των υποθέσεων που ματαιώθηκαν λόγω αναστολής λειτουργίας του δικαστηρίου (13.3.2020 έως 31.5.2020), και ειδικότερα αναφορικά με:

Την διαδικασία αυτοκινήτων, με αριθμ. εκθ. Καταθ. 254/19  με ημερομηνία δικασίμου 12-5-2020.

Με την διαδικασία εργατικών διαφορών, με αριθμ. καταθ.. 61/20 με ημερομηνία δικασίμου 5-5-2020.

ΟΡΙΖΟΥΜΕ αυτεπαγγέλτως νέα δικάσιμο για τη συζήτηση την 22-9-2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 09.00π.μ.,  στο ακροατήριο του δικαστηρίου, του Γραμματέως επιμελουμένου της εγγραφής στο πινάκιο ή έκθεμα και της προς ενημέρωση γνωστοποίησης της σχετικής νέας δικασίμου στον δικηγορικό σύλλογο της έδρας του δικαστηρίου.

Λάρισα  5-6-2020

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ

 

Ιωάννης Θεοδωράκης, Ειρηνοδίκης