Πράξη του Διευθύνοντα το Ειρηνοδικείο Φαρσάλων για την παράταση προθεσμίας υποβολής προτάσεων σε υποθέσεις (νέας) τακτικής διαδικασίας που έληγαν εντός του χρονικού διαστήματος από 13.03.2020 έως και 31.05.2020

201401151849099190

 

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΦΑΡΣΑΛΩΝ

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΗΣ

Αριθμός

75 / 2020

ΠΡΑΞΗ

ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ / ΑΝΤΙΚΡΟΥΣΕΩΝ

σε υποθέσεις ( νέας ) τακτικής διαδικασίας

που έληγαν εντός του χρονικού διαστήματος

από 13.03.2020 έως και 31.05.2020 λόγω αναστολής εργασιών Δικαστηρίων

 

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΦΑΡΣΑΛΩΝ

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΗΣ

Αφού έλαβε υπόψη του :

α) τις διατάξεις των άρθρων 237 παρ. 1 και 2 σε συνδυασμό με αυτές των άρθρων 147 παρ. 2 και 148 του ΚΠολΔ αλλά και τη διάταξη του άρθρου 74 παρ. 1 εδ. γ΄ του ν. 4690/2020 ( ΦΕΚ Α΄ 104/30.05.2020 ) καθώς και

β) του ότι, κατά τα αναφερόμενα στις σχετικά εκδοθείσες για το ανωτέρω χρονικό διάστημα της αναστολής (13.03.2020 – 31.05.2020) ΚΥΑ των Υπουργών Εθνικής Άμυνας, Υγείας και Δικαιοσύνης, κ.λ.π. είχαν ανασταλεί όλες οι νόμιμες και δικαστικές προθεσμίες για τη διενέργεια διαδικαστικών πράξεων και άλλων ενεργειών ενώπιον των υπηρεσιών των Δικαστηρίων ( μεταξύ των οποίων και οι προθεσμίες κατάθεσης προτάσεων / αντικρούσεων των υποθέσεων της τακτικής διαδικασίας ( άρθρο 237 ΚΠολΔ, υπό την ισχύ του ν. 4335/2015 ),

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Την ( κατά ισάριθμες μέρες από τη λήξη του διαστήματος της αναστολής ) παράταση των προθεσμιών κατάθεσης εγγράφων προτάσεων και προσθήκης / αντίκρουσης ( 100 ημέρες και 115 ημέρες αντίστοιχα ) για τις υποθέσεις της αμφισβητούμενης ( τακτικής ) διαδικασίας ( άρθρο 237 ΚΠολΔ, υπό την ισχύ του ν. 4335/2015 ) που έληγαν εντός του χρονικού διαστήματος από 13.03.2020 έως και 31.05.2020 και δεν ήταν δυνατόν να διενεργηθούν κατά το ως άνω χρονικό διάστημα λόγω της προσωρινής αναστολής της λειτουργίας των Δικαστηρίων της Χώραςενόψει της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19, έως τις αμέσως παρακάτω αναφερόμενες ημερομηνίες, έτσι ώστε, για όλες τις ως άνω υποθέσεις το «…κλείσιμο…» του φακέλου των ως άνω δικογραφιών ( κατ’ άρθρο 237 παρ. 4 ΚΠολΔ ) θα θεωρηθεί ότι έχει ολοκληρωθεί κατάτις ημερομηνίες που επίσης ειδικότερα εκτίθενται στον αμέσως παρακάτω πίνακα ανά υπόθεση :

Πίνακας υποθέσεων ( τακτική διαδικασία ) :

  α/α  Αριθμός έκθεσης κατάθεσης αγωγής / κλήσης   Ονοματεπώνυμοενάγοντα / πληρεξουσίου δικηγόρου που κατέθεσε την αγωγή  Ονοματεπώνυμο εναγομένου / πληρεξουσίου δικηγόρου εναγομένου  Αρχική καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης προτάσεων ( 100 ημέρες )  Αρχική καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης προσθηκών / αντικρούσεων( 115 ημέρες )  Νέα καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης προτάσεων ( 100 ημέρες )  Νέα καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης προσθηκών / αντικρούσεων ( 115 ημέρες )

 

  Κλείσιμο φακέλου υπόθεσης
25/25.11.2019 ΓΕΩΡΓΑΝΤΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ/ ΜΠΑΝΑΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

( Δ.Σ. Λάρισας )

 

 

1. ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ ΜΑΡΙΑ, κ.λ.π./ ΚΟΚΚΑΛΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ

( Δ.Σ. Βόλου )

 

04.03.2020 19.03.2020 04.03.2020 ( δεν παρατείνεται καθόσον η λήξη της προθεσμίας είχε ήδη παρέλθει πριν την πρώτη ημέρα της αναστολής, 13.03.2020 )

 

09.06.2020 + προσθήκη 30 ημερών

( άρθρου 74 παρ. 1 εδ. γ΄ ν. 4690/2020 )

=

09.07.2020

10.06.2020 

 

 

 

10.07.2020

 

26/09.12.2019 ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. ΥΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ( PQH ) 

/ ΜΑΥΡΟΠΟΔΗ ΔΙΟΝΥΣΙΑ

( Δ.Σ. Λάρισας )

ΝΤΟΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ( δεν υπάρχουν στοιχεία πληρεξουσίου ) 18.03.2020 02.04.2020 09.06.2020( η 08.06.2020 είναι αργία – Αγίου Πνεύματος ) 

+ προσθήκη 30 ημερών

( άρθρου 74 παρ. 1 εδ. γ΄ ν. 4690/2020 )

=

09.07.2020

24.06.2020 

+ προσθήκη 30 ημερών

( άρθρου 74 παρ. 1 εδ. γ΄ ν. 4690/2020 )

=

 

 

24.07.2020

 

25.06.2020 

 

 

 

 

 

25.07.2020

27/12.12.2019 ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ/ ΚΑΛΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

( Δ.Σ. Βόλου )

ΚΑΤΜΕΡΟΥ ΕΛΕΝΗ ΧΗΡΑ ΗΛΙΑ( δεν υπάρχουν στοιχεία πληρεξουσίου ) 06.04.2020 10.06.2020+ προσθήκη 30 ημερών

( άρθρου 74 παρ. 1 εδ. γ΄ ν. 4690/2020 )

=

10.07.2020

 

25.06.2020+ προσθήκη 30 ημερών

( άρθρου 74 παρ. 1 εδ. γ΄ ν. 4690/2020 )

=

27.07.2020

( η 25.07.2020 – Σάββατο )

 

26.06.2020 

 

 

 

28.07.2020

( η 26.07.2020 – Κυριακή )

 

28/16.12.2019 ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. ΥΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ( PQH ) 

/ ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

( Δ.Σ. Λάρισας )

 

ΜΠΑΤΖΙΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΣΥΖΥΓΟΣ ΘΩΜΑ( δεν υπάρχουν στοιχεία πληρεξουσίου ) 25.03.2020 09.04.2020 15.06.2020+ προσθήκη 30 ημερών

( άρθρου 74 παρ. 1 εδ. γ΄ ν. 4690/2020 )

=

15.07.2020

29.06.2020+ προσθήκη 30 ημερών

( άρθρου 74 παρ. 1 εδ. γ΄ ν. 4690/2020 )

=

29.07.2020

 

30.06.2020 

 

 

 

30.07.2020

30/23.12.2019 GRESTON PRIME AUDIT I.K.E./ ΔΙΑΝΝΕΛΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ( Δ.Σ. Λάρισας ) AGROFARMHELLASA.E.( δεν υπάρχουν στοιχεία πληρεξουσίου )  01.04.2020 16.04.2020 21.06.2020+ προσθήκη 30 ημερών

( άρθρου 74 παρ. 1 εδ. γ΄ ν. 4690/2020 )

=

21.07.2020

 

06.07.2020+ προσθήκη 30 ημερών

( άρθρου 74 παρ. 1 εδ. γ΄ ν. 4690/2020 )

=

07.09.2020

(η 06.09.2020 – Κυριακή )

( η λήξη της προθεσμίας επέρχεται την 06.08.2020 αλλά παρατείνεται ως άνω καθόσον δεν συνυπολογίζεται ολόκληρος ο μήνας Αύγουστος κατ’ άρθρο 147 παρ. 2 ΚΠολΔ )

 

07.07.2020 

 

 

 

08.09.2020

 

 

31/30.12.2019 ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. ΥΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ( PQH ) 

/ ΛΑΜΠΡΟΥ- ΦΟΡΦΟΛΙΑ ΘΕΟΔΩΡΑ

( Δ.Σ. Λάρισας )

1. ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΣΥΖΥΓΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΛΑΜΠΡΟΓΕΩΡΓΟΥ2. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΛΑΜΠΡΟΓΕΩΡΓΟΥ 

( δεν υπάρχουν στοιχεία πληρεξουσίου )

08.04.2020 23.04.2020 28.06.2020+ προσθήκη 30 ημερών

( άρθρου 74 παρ. 1 εδ. γ΄ ν. 4690/2020 )

=

28.07.2020

13.07.2020+ προσθήκη 30 ημερών

( άρθρου 74 παρ. 1 εδ. γ΄ ν. 4690/2020 )

=

14.09.2020

( η 13.09.2020 είναι Κυριακή )

( η λήξη της προθεσμίας επέρχεται την 13.08.2020 αλλά παρατείνεται ως άνω καθόσον δεν συνυπολογίζεται ολόκληρος ο μήνας Αύγουστος κατ’ άρθρο 147 παρ. 2 ΚΠολΔ )

14.07.2020 

 

 

 

15.09.2020

 

 

1/03.01.2020 ΜΑΥΡΟΓΙΩΡΓΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ/ ΚΑΠΕΤΑΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

( Δ.Σ. Λάρισας )

ΚΙΤΣΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ – ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ( δεν υπάρχουν στοιχεία πληρεξουσίου ) 13.04.2020 27.04.2020 01.07.2020+ προσθήκη 30 ημερών

( άρθρου 74 παρ. 1 εδ. γ΄ ν. 4690/2020 )

=

01.09.2020

 

( η λήξη της προθεσμίας επέρχεται την 01.08.2020 αλλά παρατείνεται ως άνω καθόσον δεν συνυπολογίζεται ολόκληρος ο μήνας Αύγουστος κατ’ άρθρο 147 παρ. 2 ΚΠολΔ )

 

 

16.07.2020+ προσθήκη 30 ημερών

( άρθρου 74 παρ. 1 εδ. γ΄ ν. 4690/2020 )

=

16.09.2020

 

( η λήξη της προθεσμίας επέρχεται την 16.08.2020 αλλά παρατείνεται ως άνω καθόσον δεν συνυπολογίζεται ολόκληρος ο μήνας Αύγουστος κατ’ άρθρο 147 παρ. 2 ΚΠολΔ )

 

17.07.2020 

 

 

 

17.09.2020

 

 

2/13.01.2020 ΚΟΝΤΑΛΕΞΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ/ ΤΑΤΑΡΓΙΩΤΟΥ ΕΥΕΓΕΝΙΑ

( Δ.Σ. Λάρισας )

 

1. ΒΑΛΚΑΝΙΩΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ2. ΒΑΛΚΑΝΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 

( δεν υπάρχουν στοιχεία πληρεξουσίου )

22.04.2020 07.05.2020 13.07.2020+ προσθήκη 30 ημερών

( άρθρου 74 παρ. 1 εδ. γ΄ ν. 4690/2020 )

=

14.09.2020

( η 13.09.2020 είναι Κυριακή )

( η λήξη της προθεσμίας επέρχεται την 13.08.2020 αλλά παρατείνεται ως άνω καθόσον δεν συνυπολογίζεται ολόκληρος ο μήνας Αύγουστος κατ’ άρθρο 147 παρ. 2 ΚΠολΔ )

 

27.07.2020+ προσθήκη 30 ημερών

( άρθρου 74 παρ. 1 εδ. γ΄ ν. 4690/2020 )

=

28.09.2020

( η 27.09.2020 είναι Κυριακή )

( η λήξη της προθεσμίας επέρχεται την 27.08.2020 αλλά παρατείνεται ως άνω καθόσον δεν συνυπολογίζεται ολόκληρος ο μήνας Αύγουστος κατ’ άρθρο 147 παρ. 2 ΚΠολΔ )

 

28.07.2020 

 

 

 

29.09.2020

 

 

5/12.03.2020 1. ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ2. ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 

/ ΔΗΜΟΒΕΛΗΣ ΠΕΤΡΟΣ

( Δ.Σ. Λάρισας )

 

ΑΓΓΕΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ( δεν υπάρχουν στοιχεία πληρεξουσίου ) 22.06.2020 06.07.2020 08.10.2020( η λήξη της προθεσμίας επέρχεται την 08.09.2020 αλλά παρατείνεται ως άνω καθόσον δεν συνυπολογίζεται ολόκληρος ο μήνας Αύγουστος κατ’ άρθρο 147 παρ. 2 ΚΠολΔ )

 

+ προσθήκη 30 ημερών

( άρθρου 74 παρ. 1 εδ. γ΄ ν. 4690/2020 )

=

09.11.2020

( η 08.11.2020 – Κυριακή )

 

23.10.2020( η λήξη της προθεσμίας επέρχεται την 23.09.2020 αλλά παρατείνεται ως άνω καθόσον δεν συνυπολογίζεται ολόκληρος ο μήνας Αύγουστος κατ’ άρθρο 147 παρ. 2 ΚΠολΔ )

 

+ προσθήκη 30 ημερών

( άρθρου 74 παρ. 1 εδ. γ΄ ν. 4690/2020 )

=

24.11.2020

 

24.10.2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25.11.2020

 

 

Ηεπισημείωση της ως άνω παράτασης θα καταχωρηθεί στο φάκελο των αντίστοιχων δικογραφιών, πλέον δε τούτου, με πρωτοβουλία της Γραμματείας θα γνωστοποιηθεί η παρούσα πράξη με αποστολή ηλεκτρονικού μηνύματος στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου των διαδίκων που γνωστοποιήθηκαν ( κατ’ αναλογική εφαρμογή της διάταξης του άρθρου 237 παρ. 4 εδαφ. 5 και 6 του ΚΠολΔ αντίστοιχα ) και θα λάβει χώρα αντίστοιχη ανάρτηση στην επίσημη ιστοσελίδα της υπηρεσίας στον ιστότοπο https://eirfarsal-gr.webnode.gr .

Υποχρεώνει τη Γραμματεία του παρόντος Δικαστηρίου 1) να αναρτήσει αντίγραφο της παρούσας πράξης στον πίνακα ανακοινώσεων της υπηρεσίας ( Ειρηνοδικείο Φαρσάλων ) και 2) να αποστείλει αντίγραφο αυτής με τη μέθοδο της τηλεομοιοτυπίας ( FAX ) άλλως με αποστολή σχετικού ηλεκτρονικού μηνύματος ( e-mail ) με συνημμένο το περιεχόμενο αυτής σε ηλεκτρονική μορφή αμέσως μετά τη δημοσίευση αυτής, 2α) στο Ειρηνοδικείο Λάρισας ( της έδρας του Πρωτοδικείου ) προκειμένου να αναρτηθεί τον πίνακα ανακοινώσεων της ανωτέρω υπηρεσίας καθώς και 2β) στον οικείο Δικηγορικό Σύλλογο ( Λάρισας ) αλλά και στον Δικηγορικό Σύλλογο Βόλου, προκειμένου να αναρτηθούν στις αντίστοιχες ιστοσελίδες αυτών και να λάβουν άμεση γνώση οι διάδικοι και οι πληρεξούσιοι δικηγόροι αυτών ( και μέλη των ανωτέρω Δικηγορικών Συλλόγων ) για να προβούν στις σχετικές ενέργειες ενόψει της παράτασης των ως άνω προθεσμιών.

Φάρσαλα, 01.06.2020

Ο Ειρηνοδίκης Φαρσάλων

 

Αθανάσιος Μπλάντας