Πράξη του Διευθύνοντα το Ειρηνοδικείο Φαρσάλων διορθωτική για την παράταση προθεσμίας ημερομηνίας κατάθεσης προτάσεων/αντικρούσεων σε υποθέσεις (νέας) τακτικής

201401151849099190

 

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΦΑΡΣΑΛΩΝ

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΗΣ

Αριθμός

78 / 2020

ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ

ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ / ΑΝΤΙΚΡΟΥΣΕΩΝ

σε υποθέσεις ( νέας ) τακτικής διαδικασίας

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΦΑΡΣΑΛΩΝ

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΗΣ

Αφού έλαβε υπόψη του :

α) τις διατάξεις των άρθρων 237 παρ. 1 και 2 σε συνδυασμό με αυτές των άρθρων 147 παρ. 2 και 148 του ΚΠολΔ αλλά και τη διάταξη του άρθρου 74 παρ. 1 εδ. γ΄ του ν. 4690/2020 ( ΦΕΚ Α΄ 104/30.05.2020 ) και, τέλος

β) του ότι κατά την υπ’ αριθμό 75/01.06.2020 όμοια ( προγενέστερη της παρούσας ) πράξη, παρεισέφρησαν υπολογιστικά λάθη κατά τον υπολογισμό των σχετικών προθεσμιών που διορθώνονται στο ορθό με την παρούσα πράξη

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Την ( κατά ισάριθμες μέρες από τη λήξη του διαστήματος της αναστολής ) παράταση των προθεσμιών κατάθεσης εγγράφων προτάσεων και προσθήκης / αντίκρουσης ( 100 ημέρες και 115 ημέρες αντίστοιχα ) για τις υποθέσεις της αμφισβητούμενης ( τακτικής ) διαδικασίας ( άρθρο 237 ΚΠολΔ, υπό την ισχύ του ν. 4335/2015 ) που έληγαν εντός του χρονικού διαστήματος από 13.03.2020 έως και 31.05.2020 και δεν ήταν δυνατόν να διενεργηθούν κατά το ως άνω χρονικό διάστημα λόγω της προσωρινής αναστολής της λειτουργίας των Δικαστηρίων της Χώρας ενόψει της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19, έως τις αμέσως παρακάτω αναφερόμενες ημερομηνίες, έτσι ώστε, για όλες τις ως άνω υποθέσεις το «…κλείσιμο…» του φακέλου των ως άνω δικογραφιών ( κατ’ άρθρο 237 παρ. 4 ΚΠολΔ ) θα θεωρηθεί ότι έχει ολοκληρωθεί κατάτις ημερομηνίες που επίσης ειδικότερα εκτίθενται στον αμέσως παρακάτω πίνακα ανά υπόθεση, τροποποιώντας με την παρούσα την με αριθμό υπ’ αριθμό 75/01.06.2020 όμοια ( προγενέστερη ) πράξη, στην οποία παρεισέφρησαν υπολογιστικά λάθη κατά τον υπολογισμό των σχετικών προθεσμιών :

Πίνακας υποθέσεων ( τακτική διαδικασία ) :

α/α Αριθμός έκθεσης κατάθεσης αγωγής / κλήσης Ονοματεπώνυμο

ενάγοντα

——————

πληρεξουσίου δικηγόρου που κατέθεσε την αγωγή

Ονοματεπώνυμο

εναγομένου

—————–

πληρεξουσίου δικηγόρου εναγομένου

Νέα καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης προτάσεων

( 100 ημέρες )

Νέα καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης προσθηκών / αντικρούσεων

( 115 ημέρες )

Κλείσιμο φακέλου υπόθεσης
25/25.11.2019 ΓΕΩΡΓΑΝΤΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

——————–

ΜΠΑΝΑΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

( Δ.Σ. Λάρισας )

1. ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ ΜΑΡΙΑ, κ.λ.π.

——————–

ΚΟΚΚΑΛΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ

( Δ.Σ. Βόλου )

04.03.2020

( δεν παρατείνεται καθόσον η λήξη της προθεσμίας είχε ήδη παρέλθει πριν την πρώτη ημέρα της αναστολής, 13.03.2020 )

07.07.2020 08.07.2020
26/09.12.2019 ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. ΥΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

( PQH )

——————–

ΜΑΥΡΟΠΟΔΗ ΔΙΟΝΥΣΙΑ

( Δ.Σ. Λάρισας )

ΝΤΟΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

——————–

( δεν υπάρχουν στοιχεία πληρεξουσίου )

06.07.2020 21.07.2020 22.07.2020
27/12.12.2019 ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ

——————–

ΚΑΛΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

( Δ.Σ. Βόλου )

ΚΑΤΜΕΡΟΥ ΕΛΕΝΗ ΧΗΡΑ ΗΛΙΑ

——————–

( δεν υπάρχουν στοιχεία πληρεξουσίου )

09.07.2020 24.07.2020 27.07.2020
28/16.12.2019 ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. ΥΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

( PQH )

——————–

ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

( Δ.Σ. Λάρισας )

ΜΠΑΤΖΙΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΣΥΖΥΓΟΣ ΘΩΜΑ

——————–

( δεν υπάρχουν στοιχεία πληρεξουσίου )

13.07.2020 28.07.2020 29.07.2020
30/23.12.2019 GRESTON PRIME AUDIT I.K.E.

——————–

ΔΙΑΝΝΕΛΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

( Δ.Σ. Λάρισας )

AGROFARM HELLAS A.E.

——————–

( δεν υπάρχουν στοιχεία πληρεξουσίου )

20.07.2020 04.09.2020 07.09.2020
31/30.12.2019 ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. ΥΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

( PQH )

——————–

ΛΑΜΠΡΟΥ- ΦΟΡΦΟΛΙΑ ΘΕΟΔΩΡΑ

( Δ.Σ. Λάρισας )

1. ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΣΥΖΥΓΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΛΑΜΠΡΟΓΕΩΡΓΟΥ

2. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΛΑΜΠΡΟΓΕΩΡΓΟΥ

——————–

( δεν υπάρχουν στοιχεία πληρεξουσίου )

27.07.2020 11.09.2020 14.09.2020
1/03.01.2020 ΜΑΥΡΟΓΙΩΡΓΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

——————–

ΚΑΠΕΤΑΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

( Δ.Σ. Λάρισας )

ΚΙΤΣΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ – ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

——————–

( δεν υπάρχουν στοιχεία πληρεξουσίου )

31.07.2020 15.09.2020 16.09.2020
2/13.01.2020 ΚΟΝΤΑΛΕΞΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

——————–

ΤΑΤΑΡΓΙΩΤΟΥ ΕΥΕΓΕΝΙΑ

( Δ.Σ. Λάρισας )

1. ΒΑΛΚΑΝΙΩΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

2. ΒΑΛΚΑΝΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

——————–

( δεν υπάρχουν στοιχεία πληρεξουσίου )

10.09.2020 25.09.2020 28.09.2020
5/12.03.2020 1. ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

2. ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

——————–

ΔΗΜΟΒΕΛΗΣ ΠΕΤΡΟΣ

( Δ.Σ. Λάρισας )

ΑΓΓΕΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ

——————–

(δεν υπάρχουν στοιχεία πληρεξουσίου)

09.11.2020 24.11.2020 25.11.2020

Η επισημείωση της ως άνω παράτασης θα καταχωρηθεί στο φάκελο των αντίστοιχων δικογραφιών, πλέον δε τούτου, με πρωτοβουλία της Γραμματείας θα γνωστοποιηθεί η παρούσα ( διορθωτική ) πράξη με αποστολή ηλεκτρονικού μηνύματος στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου των διαδίκων που γνωστοποιήθηκαν ( κατ’ αναλογική εφαρμογή της διάταξης του άρθρου 237 παρ. 4 εδαφ. 5 και 6 του ΚΠολΔ αντίστοιχα ) και θα λάβει χώρα αντίστοιχη ανάρτηση στην επίσημη ιστοσελίδα της υπηρεσίας στον ιστότοπο https://eirfarsal-gr.webnode.gr .

Υποχρεώνει τη Γραμματεία του παρόντος Δικαστηρίου 1) να αναρτήσει αντίγραφο της παρούσας πράξης στον πίνακα ανακοινώσεων της υπηρεσίας ( Ειρηνοδικείο Φαρσάλων ) και 2) να αποστείλει αντίγραφο αυτής με τη μέθοδο της τηλεομοιοτυπίας ( FAX ) άλλως με αποστολή σχετικού ηλεκτρονικού μηνύματος ( e-mail ) με συνημμένο το περιεχόμενο αυτής σε ηλεκτρονική μορφή αμέσως μετά τη δημοσίευση αυτής στον οικείο Δικηγορικό Σύλλογο ( Λάρισας ) αλλά και στον Δικηγορικό Σύλλογο Βόλου ( αφορά την υπό στοιχεία -3- ανωτέρω υπόθεση ), προκειμένου να αναρτηθούν στις αντίστοιχες ιστοσελίδες αυτών και να λάβουν άμεση γνώση οι διάδικοι και οι πληρεξούσιοι δικηγόροι αυτών ( και μέλη των ανωτέρω Δικηγορικών Συλλόγων ) για να προβούν στις σχετικές ενέργειες ενόψει της παράτασης των ως άνω προθεσμιών.

Φάρσαλα, 11.06.2020

Ο Ειρηνοδίκης Φαρσάλων

Αθανάσιος Μπλάντας