Πράξη της Διευθύνουσας το Ειρηνοδικείο Ελασσόνας για τον αυτεπάγγελτο ορισμό συζήτησης υποθέσεων όλων των διαδικασιών των (αρχικών) δικασίμων της 23.03.2020, 06.04.2020 και 04.05.2020 για την δικάσιμο της 15.06.2020

201401151849099190

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ

ΑΥΤΕΠΑΓΓΕΛΤΟΣ ΟΡΙΣΜΟΣ   ΝΕΑΣ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ

ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΑΞΗΣ 32 / 2020

 

Έχοντας υπόψη το μέρος Ι του άρθρου 74 παρ.2 του Ν. 4690/2020 (ΦΕΚ Α΄ 104/30.05.2020), περί οίκοθεν επαναφοράς των υποθέσεων που ματαιώθηκαν λόγω αναστολής λειτουργίας του δικαστηρίου (13.3.2020 έως 31.5.2020), και ειδικότερα αναφορικά με τις με αριθμ. εκθ. καταθ. 14/2019 (αγωγή ειδικής διαδικασίας της δικασίμου (23-3-2020), 1/2020, 36/2019, 41/2019 (αγωγές μικροδιαφορών της δικασίμου (23-3-2020), 1/2020, 6/2020 (αιτήσεις εκουσίας δικαιοδοσίας (υπερχρεωμένων), της δικασίμου 23-3-2020, και τις με αριθμ. εκθ. καταθ. 20/2019 (αγωγή ειδικής διαδικασίας της δικασίμου 6-4-2020), τις 29/2019 και 40/2019 (αγωγές μικροδιαφορών της δικασίμου 6-4-2020), τις 55/2018 και 8/2019 (αιτήσεις εκουσίας δικαιοδοσίας (υπερχρεωμένων) της δικασίμου 6-4-2020, και τις με αρ. κατάθ. 1/2020, 2/2020 (αγωγές ειδικής διαδικασίας της δικασίμου 4-5-2020), και τη με αρ. 28/2020 (αίτηση ασφαλιστικών μέτρων της δικασίμου 4-5-2020).

ΟΡΙΖΟΥΜΕ αυτεπαγγέλτως νέα δικάσιμο για τη συζήτηση την 15η-6-2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 09.00π.μ., στο ακροατήριο του δικαστηρίου, του Γραμματέως επιμελουμένου της εγγραφής στο πινάκιο ή έκθεμα και της προς ενημέρωση γνωστοποίησης της σχετικής νέας δικασίμου στους διαδίκους.

Ελασσόνα 4/6/2020

Η ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ

ΕΥΣΤΑΘΙΑ ΚΑΣΤΟΥ

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΗΣ