Πράξη της Διευθύνουσας το Πρωτοδικείο Λάρισας για τον αυτεπάγγελτο ορισμό συζήτησης υποθέσεων γαμικών διαφορών της (αρχικής) δικασίμου της 16.03.2020 για την δικάσιμο της 13.07.2020

201401151849099190

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ

                          

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΑΞΗΣ

136/2020

Η Πρόεδρος Πρωτοδικών Λάρισας

Έχοντας υπόψη:

1) Τις διατάξεις των αριθμ. Δ1 α/ΓΠ.οικ.17734/12.03.2020, 18176/15.03.2020, 21159/27.03.2020, 24403/11.04.2020, 804/25.04.2020, 30340/15.05.2020 Κοινών Υπουργικών Αποφάσεων (ΦΕΚ Β 833/12.03.2020, 864/15.03.2020, 1074/27.03.2020, 1301/11.04.2020, 1588/25.04.2020, 1857/15.05.2020 αντίστοιχα), με τις οποίες διαδοχικά επιβάλλεται το μέτρο της προσωρινής αναστολής λειτουργίας όλων των Δικαστηρίων και Εισαγγελιών στο σύνολο της Επικράτειας για το χρονικό διάστημα από 13.03.2020 έως και 31.05.2020

2) Το άρθρο 74 παρ. 2 του Ν.4690/2020 (ΦΕΚ Α΄ 104/2020) , την με αριθμό 103/2020 συναφή πράξη μας καθώς και την υπ΄αριθμ.78/2020 πράξημας.

3) Το γεγονός ότι οι υποθέσεις της Ειδικής διαδικασίας (Γαμικών διαφορών), που προσδιορίστηκαν να συζητηθούν κατά τη δικάσιμο της 16ης Μαρτίου 2020, ματαιώθηκαν λόγω της αναστολής λειτουργίας των δικαστηρίων για το χρονικό διάστημα από 13.03.2020 έως και 31.05.2020, σύμφωνα με τα ανωτέρω.

Για τους λόγους αυτούς

ΔΙΑΤΑΣΣΟΥΜΕ τον οίκοθεν προσδιορισμό, των κάτωθι υποθέσεων:

1) με αριθμό έκθεσης κατάθεσης 343/2019

2) με αριθμό έκθεσης κατάθεσης 110/2019

3) με αριθμό έκθεσης κατάθεσης   90/2019

4) με αριθμό έκθεσης κατάθεσης 677/2019

5) με αριθμό έκθεσης κατάθεσης 688/2019

6) με αριθμό έκθεσης κατάθεσης 697/2019

7) με αριθμό έκθεσης κατάθεσης 249/2019

8) με αριθμό έκθεσης κατάθεσης 253/2019

9) με αρθμό έκθεσης κατάθεσης 708/2019

10) με αριθμό έκθεσης κατάθεσης 709/2019

11) με αριθμό έκθεσης κατάθεσης 711/2019

12) με αριθμό έκθεσης κατάθεσης 715/2019

13) με αριθμό έκθεσης κατάθεσης 315/2019

14) με αριθμό έκθεσης κατάθεσης 728/2019

15) με αριθμό έκθεσης κατάθεσης 760/2019

16) με αριθμό έκθεσης κατάθεσης 763/2019

17) με αριθμό έκθεσης κατάθεσης 794/2019

 

18) με αριθμό έκθεσης κατάθεσης 647/2019

 

ΟΡΙΖΟΥΜΕ : Ημέρα συζήτησης τη Δευτέρα 13 Ιουλίου 2020 και ώρα 09:00΄π.μ.

ΔΙΑΤΑΣΣΟΥΜΕ την εγγραφή των ανωτέρω υποθέσεων στο οικείο πινάκιο που επέχει θέση κλήτευσης όλων των διαδίκων και τη με οποιοδήποτε τρόπο γνωστοποίηση της νέας δικασίμου (μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή άλλως), στον Δικηγορικό Σύλλογο Λάρισας, με επιμέλεια της γραμματέα.

Λάρισα 10.06.2020

Η Πρόεδρος Πρωτοδικών Λάρισας

 

 

Δέσποινα Ρασιδάκη