Πράξη της Διευθύνουσας το Πρωτοδικείο Λάρισας για τον αυτεπάγγελτο ορισμό συζήτησης υποθέσεων εργατικών των (αρχικών) δικασίμων της 07.05.2020 και 14.05.2020 για την δικάσιμο της 10.09.2020

201401151849099190

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ

                           

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΑΞΗΣ

146/2020

Η  Πρόεδρος Πρωτοδικών Λάρισας

Έχοντας υπόψη:

1) Τις διατάξεις των αριθμ. Δ1 α/ΓΠ.οικ.17734/12.03.2020, 18176/15.03.2020,21159/27.03.2020,24403/11.04.2020, 804/25.04.2020, 30340/15.05.2020 Κοινών Υπουργικών Αποφάσεων (ΦΕΚ Β 833/12.03.2020, 864/15.03.2020, 1074/27.03.2020, 1301/11.04.2020, 1588/25.04.2020, 1857/15.05.2020 αντίστοιχα), με τις οποίες διαδοχικά επιβάλλεται το μέτρο της προσωρινής αναστολής λειτουργίας όλων των Δικαστηρίων και Εισαγγελιών στο σύνολο της Επικράτειας για το χρονικό διάστημα από 13.03.2020 έως και 31.05.2020.

2) Το άρθρο 74 παρ. 2 του Ν.4690/2020 (ΦΕΚ Α΄ 104/2020), την με αριθμό 103/2020 συναφή πράξη μας καθώς και την υπ΄αριθμ.78/2020 πράξη μας.

3) Το γεγονός ότι οι υποθέσεις της Ειδικής διαδικασίας (Εργατικών διαφορών), που προσδιορίστηκαν να συζητηθούν κατά τις δικασίμους της 7ης Μαίου 2020 και 14ης Μαϊου 2020, ματαιώθηκαν λόγω της αναστολής λειτουργίας των δικαστηρίων για το χρονικό διάστημα από 13.03.2020 έως και 31.05.2020, σύμφωνα με τα ανωτέρω.

Για τους λόγους αυτούς

ΔΙΑΤΑΣΣΟΥΜΕ τον οίκοθεν προσδιορισμό, των κάτωθι υποθέσεων:

 

Α) Από τη δικάσιμο της 7ης Μαϊου 2020

1) με αριθμό έκθεσης κατάθεσης 660/2019

2) με αριθμό έκθεσης κατάθεσης 767/2019

3) με αριθμό έκθεσης κατάθεσης   84/2020

4) με αριθμό έκθεσης κατάθεσης   89/2020

5) με αριθμό έκθεσης κατάθεσης 825/2019

6) με αριθμό έκθεσης κατάθεσης   97/2020

7) με αριθμό έκθεσης κατάθεσης 144/2020

8) με αριθμό έκθεσης κατάθεσης 163/2020

 

    Β) Από τη δικάσιμο της 14ης Μαϊου 2020  

9) με αριθμό έκθεσης κατάθεσης 168/2020

10) με αριθμό έκθεσης κατάθεσης 176/2020

 ΟΡΙΖΟΥΜΕ : Ημέρα συζήτησης την Πέμπτη  10 Σεπτεμβρίου 2020  και ώρα 09:00΄π.μ.

ΔΙΑΤΑΣΣΟΥΜΕ την εγγραφή των ανωτέρω υποθέσεων στο οικείο πινάκιο που επέχει θέση κλήτευσης όλων των διαδίκων και τη με οποιοδήποτε τρόπο γνωστοποίηση της νέας δικασίμου (μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή άλλως), στον Δικηγορικό Σύλλογο Λάρισας, με επιμέλεια της γραμματέα.

Λάρισα 10.06.2020

Η Πρόεδρος Πρωτοδικών Λάρισας

 

 

 

Δέσποινα Ρασιδάκη