Πράξη της Διευθύνουσας το Πρωτοδικείο Λάρισας για τον αυτεπάγγελτο ορισμό συζήτησης υποθέσεων ασφαλιστικών μέτρων των (αρχικών) δικασίμων της 20.03.2020, 27.03.2020, 03.04.2020, 08.05.2020, 22.05.2020 και 29.05.2020 για την δικάσιμο της 03.07.2020

201401151849099190

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ

                           

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΑΞΗΣ

110/2020

Η  Πρόεδρος Πρωτοδικών Λάρισας

Έχοντας υπόψη:

1) Τις διατάξεις των αριθμ. Δ1 α/ΓΠ.οικ.17734/12.03.2020, 18176/15.03.2020, 21159/27.03.2020, 24403/11.04.2020, 804/25.04.2020, 30340/15.05.2020 Κοινών Υπουργικών Αποφάσεων (ΦΕΚ Β 833/12.03.2020, 864/15.03.2020, 1074/27.03.2020, 1301/11.04.2020, 1588/25.04.2020, 1857/15.05.2020 αντίστοιχα), με τις οποίες διαδοχικά επιβάλλεται το μέτρο της προσωρινής αναστολής λειτουργίας όλων των Δικαστηρίων και Εισαγγελιών στο σύνολο της Επικράτειας για το χρονικό διάστημα από 13.03.2020 έως και 31.05.2020

2) Το άρθρο 74 παρ. 2 του Ν.4690/2020 (ΦΕΚ Α΄ 104/2020) , την με αριθμό 103/2020 συναφή πράξη μας και την με αριθμό 78/2020 πράξη μας.

3) ‘Οτι λόγω της αναστολής λειτουργίας των δικαστηρίων για το χρονικό διάστημα από 13.03.2020 έως και 31.05.2020,ματαιώθηκαν οι υποθέσεις ασφαλιστικών μέτρων που είχαν προσδιοριστεί να συζητηθούν κατά το ανωτέρω διάστημα .

ΔΙΑΤΑΣΣΟΥΜΕ τον οίκοθεν προσδιορισμό των κάτωθι υποθέσεων ως εξής:

Α) Από τη δικάσιμο της 20ης Μαρτίου 2020 των κάτωθι υποθέσεων με αριθμό κατάθεσης:

 1) 1018/19

2) 1019/19

3) 1050/19

4) 1058/19

5) 1059/19

6) 476/19

 

Β) Από τη δικάσιμο της 27ης Μαρτίου 2020 των κάτωθι υποθέσεων με αριθμό κατάθεσης:

1) 1069/19

2) 704/19

3) 929/19

4) 983/19

5) 985/19

6) 16/20

7) 19/20

8) 57/20

9) 145/20

Γ) Από τη δικάσιμο της 3ης Απριλίου 2020 της κάτωθι υποθέσεως με αριθμό κατάθεσης:

1) 942/19

 

Δ) Από τη δικάσιμο της 8ης Μαΐου 2020 της κάτωθι υποθέσεως με αριθμό κατάθεσης:

1) 78/20

 

Ε) Από τη δικάσιμο της 22ας Μαΐου 2020 της κάτωθι υποθέσεως με αριθμό κατάθεσης:

1) 1040/19

 

ΣΤ) Από τη δικάσιμο της 29ης Μαΐου 2020 της κάτωθι υποθέσεως με αριθμό κατάθεσης:

1) 266/20

 

ΟΡΙΖΟΥΜΕ : Ημέρα συζήτησης των ανωτέρω υποθέσεων την Παρασκευή 3 Ιουλίου 2020

Ώρα συζήτησης 9 π.μ.

ΔΙΑΤΑΣΣΟΥΜΕ την εγγραφή των ανωτέρω υποθέσεων στο οικείο έκθεμα που επέχει θέση κλήτευσης όλων των διαδίκων και τη με οποιοδήποτε τρόπο γνωστοποίηση της νέας δικασίμου (μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή άλλως), στον δικηγορικό σύλλογο Λάρισας, με επιμέλεια της γραμματέα.

Λάρισα 09.06.2020

Η Πρόεδρος Πρωτοδικών Λάρισας

 

Δέσποινα Ρασιδάκη

Πρόεδρος:    
Αιθουσα: Μ.Ο.Δ ώρα 9.00΄    
ΔΙΚΑΣΙΜΟΣ 03-07-2020
ΕΚΘΕΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ
     
α/α ΑΡ.ΚΑΤΑΘ. ΠΛΗΡΕΞ.ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ
1 1018/19 ΚΑΛΥΒΑΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
2 1019/19 ΤΑΝΑ ΠΟΛΥΞΕΝΗ
3 1050/19 ΝΑΝΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ-ΜΑΡΙΑ
4 1058/19 ΚΟΥΤΟΥΠΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
5 1059/19 ΤΑΤΑΡΓΙΩΤΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ
6 1069/19 ΝΑΣΤΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
7 704/19 ΛΟΚΑ ΔΗΜΗΤΡΑ-ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
8 929/19 ΓΚΟΥΜΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
9 942/19 ΚΟΥΓΙΑΣ ΑΛΕΞΙΟΣ
10 983/19 ΛΙΑΚΟΥΛΗ-ΤΣΙΑΤΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
11 985/19 ΧΑΡΑΡΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
12 1040/19 ΓΡΑΜΜΕΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
13    
14 16/20 ΣΟΥΡΛΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
15 19/20 ΚΟΥΜΠΟΥΡΑΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ
16 57/20 ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΥ ΕΥΤΥΧΙΑ
17 78/20 ΜΠΟΥΤΖΟΥΡΑ ΕΥΔΟΚΙΑ
18 145/20 ΜΠΑΤΖΙΑΝΟΥΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
19    
20    
21 266/20 ΓΚΟΣΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
22 476/19 ΓΚΑΤΖΗΡΟΥΛΗΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ
23    
     
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι υποθέσεις στις οποίες αναφέρεται ο αριθμός κατάθεσης και ο πλρεξούσσιος δικηγόρος προέρχονται από δικάσιμο που ανεστάλη λόγω του COVID-19