Πράξη της Διευθύνουσας το Πρωτοδικείο Λάρισας για τον αυτεπάγγελτο ορισμό συζήτησης υποθέσεων ασφαλιστικών μέτρων της (αρχικής) δικασίμου της 20.03.2020 για την δικάσιμο της 19.06.2020

201401151849099190

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ

                           

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΑΞΗΣ

109/2020

Η  Πρόεδρος Πρωτοδικών Λάρισας

Έχοντας υπόψη:

1) Τις διατάξεις των αριθμ. Δ1 α/ΓΠ.οικ.17734/12.03.2020, 18176/15.03.2020, 21159/27.03.2020, 24403/11.04.2020, 804/25.04.2020, 30340/15.05.2020 Κοινών Υπουργικών Αποφάσεων (ΦΕΚ Β 833/12.03.2020, 864/15.03.2020, 1074/27.03.2020, 1301/11.04.2020, 1588/25.04.2020, 1857/15.05.2020 αντίστοιχα), με τις οποίες διαδοχικά επιβάλλεται το μέτρο της προσωρινής αναστολής λειτουργίας όλων των Δικαστηρίων και Εισαγγελιών στο σύνολο της Επικράτειας για το χρονικό διάστημα από 13.03.2020 έως και 31.05.2020

2) Το άρθρο 74 παρ. 2 του Ν.4690/2020 (ΦΕΚ Α΄ 104/2020) και την με αριθμό 103/2020 συναφή πράξη μας.

3) Το γεγονός ότι υποθέσεις της διαδικασίας των ασφαλιστικών μέτρων που προσδιορίστηκαν να συζητηθούν κατά τη δικάσιμο της 20ης Μαρτίου 2020, ματαιώθηκαν λόγω της αναστολής λειτουργίας των δικαστηρίων για το χρονικό διάστημα από 13.03.2020 έως και 31.05.2020, σύμφωνα με τα ανωτέρω

Για τους λόγους αυτούς

ΔΙΑΤΑΣΣΟΥΜΕ τον οίκοθεν προσδιορισμό, των κάτωθι υποθέσεων με αριθμό κατάθεσης:

1) 734/19

2) 10/20

3) 24/20

4 53/20

5) 121/20

6) 143/20

7) 165/20

ΟΡΙΖΟΥΜΕ : Ημέρα συζήτησης των ανωτέρω υποθέσεων την Παρασκευή  19 Ιουνίου 2020

Ώρα συζήτησης   9π.μ.

ΔΙΑΤΑΣΣΟΥΜΕ την εγγραφή των ανωτέρω υποθέσεων στο οικείο έκθεμα που επέχει θέση κλήτευσης όλων των διαδίκων και τη με οποιοδήποτε τρόπο γνωστοποίηση της νέας δικασίμου (μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή άλλως), στον δικηγορικό σύλλογο Λάρισας, με επιμέλεια της γραμματέα.

Λάρισα 09.06.2020

Η Πρόεδρος Πρωτοδικών Λάρισας

 

Δέσποινα Ρασιδάκη

Πρόεδρος:    
Αιθουσα: Μ.Ο.Δ ώρα 9.00΄    
ΔΙΚΑΣΙΜΟΣ 19-06-2020
ΕΚΘΕΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ
     
α/α ΑΡ.ΚΑΤΑΘ. ΠΛΗΡΕΞ.ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ
1    
2    
3    
4    
5    
6    
7    
8 734/19 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
9 10/20 ΛΙΑΚΟΥΛΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
10 24/20 ΛΟΚΑ ΔΗΜΗΤΡΑ-ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
11 53/20 ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
12 121/20 ΜΙΓΑ-ΚΑΤΣΟΓΙΑΝΝΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ
13 143/20 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
14 165/20 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
15    
16    
17    
18    
19    
20    
21    
22    
23    
24    
25    
26    
27    
28    
29    
     
     
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι υποθέσεις στις οποίες αναφέρεται και ο αριθμός κατάθεσης & πληρεξ.δικηγόρος προέρχονται από δικάσιμο που ανεστάλη λόγω του COVID-19