Πράξη της Διευθύνουσας το Πρωτοδικείο Λάρισας για τον αυτεπάγγελτο ορισμό συζήτησης μισθώσεων των (αρχικών) δικασίμων της 26.03.2020 και 21.05.2020 για την δικάσιμο της 22.10.2020

201401151849099190

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ

                           

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΑΞΗΣ

150/2020

Η  Πρόεδρος Πρωτοδικών Λάρισας

Έχοντας υπόψη:

1) Τις διατάξεις των αριθμ. Δ1 α/ΓΠ.οικ.17734/12.03.2020, 18176/15.03.2020,21159/27.03.2020,24403/11.04.2020, 804/25.04.2020, 30340/15.05.2020 Κοινών Υπουργικών Αποφάσεων (ΦΕΚ Β 833/12.03.2020, 864/15.03.2020, 1074/27.03.2020, 1301/11.04.2020, 1588/25.04.2020, 1857/15.05.2020 αντίστοιχα), με τις οποίες διαδοχικά επιβάλλεται το μέτρο της προσωρινής αναστολής λειτουργίας όλων των Δικαστηρίων και Εισαγγελιών στο σύνολο της Επικράτειας για το χρονικό διάστημα από 13.03.2020 έως και 31.05.2020.

2) Το άρθρο 74 παρ. 2 του Ν.4690/2020 (ΦΕΚ Α΄ 104/2020), την με αριθμό 103/2020 συναφή πράξη μας καθώς και την υπ΄αριθμ.78/2020 πράξη μας.

3) Το γεγονός ότι οι υποθέσεις της Ειδικής διαδικασίας (Μισθώσεων), που προσδιορίστηκαν να συζητηθούν κατά τις δικασίμους της 26ης Μαρτίου 2020 και 21ης Μαϊου 2020, ματαιώθηκαν λόγω της αναστολής λειτουργίας των δικαστηρίων για το χρονικό διάστημα από 13.03.2020 έως και 31.05.2020, σύμφωνα με τα ανωτέρω.

Για τους λόγους αυτούς

ΔΙΑΤΑΣΣΟΥΜΕ τον οίκοθεν προσδιορισμό, των κάτωθι υποθέσεων:

   Α) Από τη δικάσιμο της 26ης Μαρτίου 2020

1) με αριθμό έκθεσης κατάθεσης 654/2019

2) με αριθμό έκθεσης κατάθεσης 545/2019

3) με αριθμό έκθεσης κατάθεσης   42/2020

4) με αριθμό έκθεσης κατάθεσης 537/2019

5) με αριθμό έκθεσης κατάθεσης 129/2020

 

 

     Β) Από τη δικάσιμο της 21ης Μαϊου 2020

1) με αριθμό έκθεσης κατάθεσης 832/2020

2) με αριθμό έκθεσης κατάθεσης 843/2020

3) με αριθμό έκθεσης κατάθεσης 173/2020

 

 ΟΡΙΖΟΥΜΕ : Ημέρα συζήτησης την Πέμπτη 22 Οκτωβρίου 2020  και ώρα 10:00΄π.μ.

ΔΙΑΤΑΣΣΟΥΜΕ την εγγραφή των ανωτέρω υποθέσεων στο οικείο πινάκιο που επέχει θέση κλήτευσης όλων των διαδίκων και τη με οποιοδήποτε τρόπο γνωστοποίηση της νέας δικασίμου (μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή άλλως), στον Δικηγορικό Σύλλογο Λάρισας, με επιμέλεια της γραμματέα.

Λάρισα 10.06.2020

Η Πρόεδρος Πρωτοδικών Λάρισας

 

 

 

Δέσποινα Ρασιδάκη