Πράξη της Διευθύνουσας το Πρωτοδικείο Λάρισας για τον αυτεπάγγελτο ορισμό συζήτησης εφέσεων τακτικής της (αρχικής) δικασίμου της 07.04.2020 για την δικάσιμο της 07.07.2020

201401151849099190

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ

                           

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΑΞΗΣ

166  /2020

Η  Πρόεδρος Πρωτοδικών Λάρισας

Έχοντας υπόψη:

1) Τις διατάξεις των αριθμ. Δ1 α/ΓΠ.οικ.17734/12.03.2020, 18176/15.03.2020, 21159/27.03.2020, 24403/11.04.2020, 804/25.04.2020, 30340/15.05.2020 Κοινών Υπουργικών Αποφάσεων (ΦΕΚ Β 833/12.03.2020, 864/15.03.2020, 1074/27.03.2020, 1301/11.04.2020, 1588/25.04.2020, 1857/15.05.2020 αντίστοιχα), με τις οποίες διαδοχικά επιβάλλεται το μέτρο της προσωρινής αναστολής λειτουργίας όλων των Δικαστηρίων και Εισαγγελιών στο σύνολο της Επικράτειας για το χρονικό διάστημα από 13.03.2020 έως και 31.05.2020

2) Το άρθρο 74 παρ. 2 του Ν.4690/2020 (ΦΕΚ Α΄ 104/2020), την  με αριθμό 103 /2020 συναφή πράξη μας και την με αριθμό 78/2020  πράξη μας.

3) Το γεγονός ότι οι υποθέσεις της διαδικασίας των εφέσεων, που προσδιορίστηκαν να συζητηθούν κατά τη δικάσιμο της 7ης Απριλίου  2020, ματαιώθηκαν λόγω της αναστολής λειτουργίας των δικαστηρίων για το χρονικό διάστημα από 13.03.2020 έως και 31.05.2020, σύμφωνα με τα ανωτέρω

Για τους λόγους αυτούς

ΔΙΑΤΑΣΣΟΥΜΕ τον οίκοθεν προσδιορισμό, των κάτωθι υποθέσεων:

1) με αριθμό έκθεσης κατάθεσης 290/19

2) με αριθμό έκθεσης κατάθεσης 296/19

3) με αριθμό έκθεσης κατάθεσης 303/19

4) με αριθμό έκθεσης κατάθεσης 305/19

5) με αριθμό έκθεσης κατάθεσης 311/19

6) με αριθμό έκθεσης κατάθεσης 313/20

7) με αριθμό έκθεσης κατάθεσης 316/19

8) με αριθμό έκθεσης κατάθεσης 317/19

9) με αριθμό έκθεσης κατάθεσης 374/19

10) με αριθμό έκθεσης κατάθεσης 830/18

11) με αριθμό έκθεσης κατάθεσης 988/19

12) με αριθμό έκθεσης κατάθεσης 108/19

13) με αριθμό έκθεσης κατάθεσης 120/19

ΟΡΙΖΟΥΜΕ : Ημέρα συζήτησης την Τρίτη 07 Ιουλίου 2020

Ώρα συζήτησης  09:00 π.μ.

ΔΙΑΤΑΣΣΟΥΜΕ την εγγραφή των ανωτέρω υποθέσεων στο οικείο πινάκιο που επέχει θέση κλήτευσης όλων των διαδίκων και τη με οποιοδήποτε τρόπο γνωστοποίηση της νέας δικασίμου (μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή άλλως), στον δικηγορικό σύλλογο Λάρισας, με επιμέλεια της γραμματέα.

Λάρισα 12. 06.2020

Η Πρόεδρος Πρωτοδικών Λάρισας

 

Δέσποινα Ρασιδάκη