Πράξη της Διευθύνουσας το Ειρηνοδικείο Ελασσόνας για την παράταση προθεσμίας κατάθεσης προτάσεων/αντικρούσεων σε υποθέσεις (νέας) τακτικής

201401151849099190

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΗΣ

Αριθμός

35 / 2020

ΠΡΑΞΗ

ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ / ΑΝΤΙΚΡΟΥΣΕΩΝ

σε υποθέσεις ( νέας ) τακτικής διαδικασίας

που έληγαν εντός του χρονικού διαστήματος

από 13.03.2020 έως και 31.05.2020λόγω αναστολής εργασιών Δικαστηρίων

 

Η ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΗΣ

Αφού έλαβε υπόψη της:

α)τις διατάξεις των άρθρων 237 παρ. 1 και 2 σε συνδυασμό με αυτές των άρθρων 147 παρ. 2 και 148 του ΚΠολΔαλλά και τη διάταξη του άρθρου 74 παρ. 1 εδ. γ΄ του ν. 4690/2020 ( ΦΕΚ Α΄ 104/30.05.2020 )καθώς και

β) του ότι, κατά τα αναφερόμενα στις σχετικά εκδοθείσες για το ανωτέρω χρονικό διάστηματης αναστολής(13.03.2020 – 31.05.2020)ΚΥΑ των Υπουργών Εθνικής Άμυνας, Υγείας και Δικαιοσύνης,κ.λ.π.είχαν ανασταλεί όλες οι νόμιμες και δικαστικές προθεσμίες για τη διενέργεια διαδικαστικών πράξεων και άλλων ενεργειών ενώπιον των υπηρεσιών των Δικαστηρίων ( μεταξύ των οποίων και οι προθεσμίες κατάθεσης προτάσεων / αντικρούσεων των υποθέσεων της τακτικής διαδικασίας ( άρθρο 237 ΚΠολΔ, υπό την ισχύ του ν. 4335/2015 ),

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Την ( κατά ισάριθμες μέρες από τη λήξη του διαστήματος της αναστολής )παράταση τωνπροθεσμιών κατάθεσης εγγράφων προτάσεων και προσθήκης / αντίκρουσης ( 100 ημέρες και 115 ημέρες αντίστοιχα ) για τις υποθέσεις της αμφισβητούμενης ( τακτικής ) διαδικασίας ( άρθρο 237 ΚΠολΔ, υπό την ισχύ του ν. 4335/2015 ) που έληγαν εντός του χρονικού διαστήματοςαπό 13.03.2020 έως και 31.05.2020 και δεν ήταν δυνατόν να διενεργηθούν κατά το ως άνω χρονικό διάστημα λόγω της προσωρινής αναστολής της λειτουργίας των Δικαστηρίων της Χώραςενόψει της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19, έως τις αμέσως παρακάτω αναφερόμενες ημερομηνίες, έτσι ώστε, για όλες τις ως άνω υποθέσεις το «…κλείσιμο…» του φακέλου των ως άνω δικογραφιών (κατ’ άρθρο 237 παρ. 4 ΚΠολΔ) θα θεωρηθεί ότι έχει ολοκληρωθείκατάτις ημερομηνίες που επίσης ειδικότερα εκτίθενται στον αμέσως παρακάτω πίνακα ανά υπόθεση:

Πίνακας υποθέσεων( τακτική διαδικασία ):

 

 

α/α

 

Αριθμός έκθεσης κατάθεσης αγωγής / κλήσης

 

 

Ονοματεπώνυμο

ενάγοντα / πληρεξουσίου δικηγόρου που κατέθεσε την αγωγή

 

Ονοματεπώνυμο εναγομένου

/ πληρεξουσίου δικηγόρου εναγομένου

 

Αρχική καταληκτική ημερομηνίακατάθεσης προτάσεων

( 100 ημέρες )

 

Αρχική καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης προσθηκών / αντικρούσεων

( 115 ημέρες )

 

Νέα καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης προτάσεων

( 100 ημέρες )

 

Νέα καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης προσθηκών / αντικρούσεων

( 115 ημέρες )

 

 

 

Κλείσιμο φακέλου υπόθεσης

18/9.12.2019

 

1. ΜΗΤΣΙΟΥ ΑΣΤΕΡΙΟΣ κ.λ.π.

 

/ ΝΑΣΙΩΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

( Δ.Σ. Λάρισας)

 

 

ΜΠΑΠΚΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

 

( δεν υπάρχουν στοιχεία πληρεξουσίου )

18.03.2020 2.04.2020 6.7.2020 21.7.2020 22.7.2020
19/12.12.2019

 

ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. ΥΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

( PQH )

 

/ ΑΛΙΓΗΖΑΚΗ ΜΑΡΚΕΛΑ

( Δ.Σ. Αθηνών)

ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

 

( δεν υπάρχουν στοιχεία πληρεξουσίου )

23.03.2020 07.04.2020 9.7.2020 24.7.2020 27.7.2020
20/23.12.2019

 

ΣΑΡΡΟΣ ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ

 

/ ΖΑΡΖΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

( Δ.Σ. Λάρισας)

1. ΑΦΟΙ ΑΣΤ. ΣΑΝΙΔΑ Ο.Ε.

 

( δεν υπάρχουν στοιχεία πληρεξουσίου )

01.04.2020 16.04.2020 20.7.2020 4.9.2020 7.9.2020
21/23.12.2019

 

ΜΠΑΤΖΙΟΜΗΤΡΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

 

/ ΖΑΡΖΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

( Δ.Σ. Λάρισας)

 

ΚΥΡΙΛΛΙΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ

 

( δεν υπάρχουν στοιχεία πληρεξουσίου )

01.04.2020 16.04.2020 20.7.2020 4.9.2020 7.9.2020
22/27.12.2019

 

ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. ΥΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

( PQH )

 

/ ΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

( Δ.Σ. Λάρισας )

1)ΓΚΟΛΤΣΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ κ.λ.π.

 

( δεν υπάρχουν στοιχεία πληρεξουσίου )

 

06.04.2020 21.04.2020 24.7.2020 8.9.2020 9.9.2020
23/31.12.2019 ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. ΥΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

( PQH )

 

/ ΤΣΑΦΑΡΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ

( Δ.Σ. ΑΘΗΝΩΝ )

ΚΑΤΣΑΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

 

( δεν υπάρχουν στοιχεία πληρεξουσίου )

 

9.4.2020 24.4.2020 28.7.2020 14.9.2020 15.9.2020
1/17.1.2020

 

ΔΕΗ Α.Ε.

 

/ ΤΣΙΑΜΠΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

( Δ.Σ. Λάρισας)

ΤΣΕΛΙΟΥ ΕΛΕΝΗ

 

( δεν υπάρχουν στοιχεία πληρεξουσίου )

27.04.2020 12.05.2020 14.9.2020 29.9.2020 30.9.2020
2/03.01.2020

 

ΣΑΠΟΥΝΑΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ

 

/ ΘΕΟΧΑΡΙΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ

( Δ.Σ. Λάρισας)

ΔΗΜΟΣ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ

 

( δεν υπάρχουν στοιχεία πληρεξουσίου )

13.05.2020 28.05.2020 1.10.2020 16.10.2020 17.10.2020
3/17.02.2020

 

ΚΑΖΑΝΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

 

/ ΘΕΟΧΑΡΙΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ

( Δ.Σ. Λάρισας)

 

1. ΚΟΥΡΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ κ.λ.π.

 

( δεν υπάρχουν στοιχεία πληρεξουσίου )

27.05.2020 11.06.2020 15.10.2020 30.10.2020 31.10.2020
4/9.3.2020 ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

 

/ΚΑΤΣΙΑΝΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ

( Δ.Σ. Λάρισας)

 

ΝΤΙΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

 

( δεν υπάρχουν στοιχεία πληρεξουσίου )

17.06.2020 02.07.2020 5.11.2020 20.11.2020 21.11.2020
5/28.5.2020 ΠΙΠΙΛΑΣ ΘΩΜΑΣ

 

/ΝΤΙΖΕΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

( Δ.Σ. Λάρισας)

 

1.Π.&Π. ΠΑΠΑΠΕ

ΤΡΟΥ Α.Ε.

 

( δεν υπάρχουν στοιχεία πληρεξουσίου )

6.10.2020 5.11.2020 9.11.2020 24.11.2020 25.11.2020
6/28.5.2020 ΜΟΥΛΤΣΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ

 

/ ΘΕΟΧΑΡΙΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ

( Δ.Σ. Λάρισας)

 

ΑΓΡ. ΣΥΝ/ΣΜΟΣ

ΗΜΕΛΟΥΝΑ ΟΛΥΜΠΟΥ

 

( δεν υπάρχουν στοιχεία πληρεξουσίου )

6.10.2020 5.11.2020 9.11.2020 24.11.2020 25.11.2020

 

Ηεπισημείωσητης ως άνω παράτασης θα καταχωρηθεί στο φάκελο των αντίστοιχων δικογραφιών, πλέον δε τούτου, με πρωτοβουλία της Γραμματείας θα γνωστοποιηθεί η παρούσα πράξημε αποστολή ηλεκτρονικού μηνύματος στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου των διαδίκων που γνωστοποιήθηκαν ( κατ’ αναλογική εφαρμογή της διάταξης του άρθρου 237 παρ. 4 εδαφ. 5 και 6 του ΚΠολΔαντίστοιχα ).

Υποχρεώνει τη Γραμματεία του παρόντος Δικαστηρίου 1) να αναρτήσει αντίγραφο της παρούσας πράξης στον πίνακα ανακοινώσεων της υπηρεσίας ( Ειρηνοδικείο Ελασσόνας ) και 2) να αποστείλει αντίγραφο αυτής με τη μέθοδο της τηλεομοιοτυπίας ( FAX ) άλλως με αποστολή σχετικού ηλεκτρονικού μηνύματος ( e-mail ) με συνημμένο το περιεχόμενο αυτής σε ηλεκτρονική μορφή αμέσως μετά τη δημοσίευση αυτής, 2α) στο Ειρηνοδικείο Λάρισας ( της έδρας του Πρωτοδικείου ) προκειμένου να αναρτηθεί τον πίνακα ανακοινώσεων της ανωτέρω υπηρεσίας καθώς και 2β) στον οικείο Δικηγορικό Σύλλογο (Λάρισας)για να προβούν στις σχετικές ενέργειες ενόψει της παράτασης των ως άνω προθεσμιών.

Ελασσόνα, 16.06.2020

Η Ειρηνοδίκης Ελασσόνας

Ευσταθία Καστού