Χρονική κατανομή εγγεγραμμένων στο πινάκιο υποθέσεων της δικασίμου 02-06-2020 (Πινάκιο Εφέσεων Τακτικής)

Χρονική κατανομή εγγεγραμμένων στο πινάκιο υποθέσεων της δικασίμου 02-06-2020 (Πινάκιο Εφέσεων Τακτικής)

Λαμβάνοντας υπόψη τη διάταξη του άρθρ. 74 παρ. 4 εδ. α΄ του Ν. 4690/2020 (ΦΕΚ A” 104/30.05.2020) «Κύρωση: α) της από 13.4.2020 Π.Ν.Π. «Μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις» (A” 84) και β) της από 1.5.2020 Π.Ν.Π. «Περαιτέρω μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και την επάνοδο στην κοινωνική και οικονομική κανονικότητα» (Α” 90) και άλλες διατάξεις» και προς περιορισμό του συνωστισμού για τους γνωστούς λόγους δημόσιας υγείας κατανέμουμε χρονικά τις εγγεγραμμένες στο πινάκιο υποθέσεις της δικασίμου 02-06-2020 (Πινάκιο Εφέσεων Τακτικής) ως ακολούθως:

Α) Από ώρα 09:00 έως ώρα 09:15 της 02-06-2020 οι υποθέσεις με αριθμούς πινακίου από 1 έως και 7

Β) Από ώρα 09:15 έως τέλος συνεδρίασης οι υποθέσεις με αριθμούς πινακίου από 8 έως και 14.

Λάρισα, 01-06-2020
Ο δικαστής της έδρας
Πέτρος Ιακωβίδης, πρωτοδίκης