Ανακοίνωση της Διευθύνουσας το Πρωτοδικείο Λάρισας για τον τρόπο επαναλειτουργίας των υπηρεσιών του Πρωτοδικείου

201401151849099190

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ

Π Ρ Α Ξ Η 103 /2020

Η ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ ΤΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ

Αφού έλαβε υπόψη:

α) Τις διατάξεις του άρθρου 15 παρ. 7 περ. γ΄ του Ν.1756/1988 «Κώδικας ΟργανισµούΔικαστηρίων και κατάσταση δικαστικών λειτουργών», µε τις οποίες καθιερώνεται τεκµήριοαρµοδιότητας του δικαστή που διευθύνει το Δικαστήριο.

β) Τα άρθρα 74 και 75 της Π.Ν.Π 4690/30-05-2020 (ΦΕΚ Β΄104/30-05-3020) Διατάξεις για την επαναλειτουργία των πολιτικών δικαστηρίων και τη διαδικασία της αναγκαστικής εκτέλεση και την επαναλειτουργίατων ποινικών δικαστηρίων αντίστοιχα.

γ)  Την υπ’ αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 33202/28.5.2020 ΚΥΑ των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων- Προστασίας του Πολίτη-Εθνικής Άμυνας -Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων-Υγείας-Δικαιοσύνης- Εσωτερικών(ΦΕΚ Β’ 2033/28-05-2020)Κανόνες τήρησης αποστάσεων στα δικαστήρια και τις εισαγγελίες της χώρας και επιβολή του μέτρου της εν μέρει προσωρινής αναστολής των δικών ενώπιον των ποινικών δικαστηρίων από 1.6.2020 έως και 21.6.2020, για προληπτικούς λόγους δημόσιας υγείας, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19.

Δ) Το γεγονός ότι από 31-05-2020 έληξετο χρονικό διάστημα της επιβολής του μέτρου της προσωρινήςαναστολής της λειτουργίας των Δικαστηρίων (13/3/2020 έως 31/5/2020)

ΟΡΙΖΕΙ ΌΤΙ

Από τη Δευτέρα 1/6/2020 επαναλειτουργούν οι υπηρεσίες του Πρωτοδικείου Λάρισας με τον τρόπο που αναλύεται κατωτέρω:

Α. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

1)Οίκοθεν προσδιορισμός των υποθέσεων που ματαιώθηκαν κατά το χρονικόδιάστημα της αναστολής.

Όλες οι υποθέσεις, όλων των διαδικασιών ( ειδικής, ασφαλιστικών, εκουσίας δικαιοδοσίας, ανακοπές, εφέσεις κλπ., πλην της νέας τακτικής που θα προσδιοριστούν με πράξη της Προέδρου), οι οποίες είχαν προσδιοριστεί να συζητηθούνκατά το διάστημα από 13/3/2020 έως 31/5/2020 και η συζήτηση των οποίων ματαιώθηκε,θα επαναπροσδιοριστούν οίκοθεν και η εγγραφή της υπόθεσης στο οικείο πινάκιο-έκθεμαεπέχει θέση κλήτευσης όλων των διαδίκων. Η νέα δικάσιμος θα γνωστοποιείται από τον γραμματέα στον δικηγορικό σύλλογο της έδρας του δικαστηρίου και στην Κεντρική Υπηρεσία του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους ( όπου είναι απαραίτητο). Αυτονόητη προϋπόθεση για την ακώλυτη εφαρμογή της επαναφοράς των υποθέσεων αποτελεί η προηγούμενη έγκαιρη επίδοση του εισαγωγικού δικογράφου της δίκης. Εφόσον αυτή δεν έχει συντελεσθείο διάδικος ή ο πληρεξούσιος δικηγόρος του οφείλει να επισπεύσει την επίδοσή του μετά την άρση της αναστολής.

2) Συζήτηση των υποθέσεων, που έχουν προσδιοριστεί ή θα προσδιοριστούν γιανα εκδικαστούν από 1/6/2020 μέχρι και 15/9/2020 (εκτός των υποθέσεων της νέας τακτικής διαδικασίας 237 και 238 ΚπολΔ).

Οι εγγεγραμμένες στο πινάκιο ή έκθεμα υποθέσεις, που έχουν προσδιοριστεί ή θαπροσδιοριστούν προς συζήτηση κατά το χρονικό διάστημα από 1/6/2020 έως και15/9/2020, θα κατανέμονται χρονικά ανά δεκαπέντε (15) λεπτά εντός της δικασίμου και οκαταμερισμός τους θα γνωστοποιείται στον Δικηγορικό Σύλλογο Λάρισας, από τονΓραμματέα, το αργότερο την προηγούμενη εργάσιμη ημέρα της δικασίμου.

ΕΠΙΣΗΜΑΙΝΕΤΑΙ: Ότιπρος αποφυγή συνωστισμών και εφαρμογή των μέτρων αντιμετώπισηςτου κορωνοϊούCOVID-19, οι κύριοι πληρεξούσιοι, οι διάδικοι και οι μάρτυρες ναπροσέρχονται κατά την ΑΚΡΙΒΗ ΩΡΑ που έχει οριστεί n συζήτηση της υπόθεσηςπου τους αφορά βάσει του εκθέματος και όχι νωρίτερα.

Περαιτέρω, εφόσον κάποιοι από τουςδιαδίκους δεν επιθυμούν να εξετάσουν κατά τη συζήτηση των υποθέσεων μάρτυρα, μπορούν να αποστείλουν κοινή ή μεμονωμένη δήλωση το αργότερομέχρι την 12η ώρα της προηγούμενης της δικασίμου ημέραμέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (ή εγγράφωςαν δε διαθέτουν e–mail), προκειμένου η συζήτηση της υπόθεσής τους να τεθεί στηναρχή του πινακίου ή του εκθέματος.

Όσον αφορά την αναβολή των υποθέσεων ισχύουν όσα διαλαμβάνονται στην από 28-05-2020 ανακοίνωσή μας, στην οποία διορθώνουμε το χρονικό διάστημα από το εσφαλμένο « από 01-06-2020 έως 15-06-2020» στο ορθό από 01-06-2020 έως 15-09-2020 καθώς και στις παρ. 7 και 9 του άρθρου 74 της ανωτέρω Π.Ν.Π.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Και στις δύο πιο πάνω περιπτώσεις, δεν αρκεί να αναφέρεται στοκείμενο του μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου n πρόθεση αναβολής ήσυζήτησης άνευ μαρτύρων, αλλά θα πρέπει να επισυνάπτεται αρχείο με τη μορφή.pdf, στο οποίο θα εμφαίνεταιη σχετική δήλωση, η οποία θα περιέχει:α) τα απαιτούμενα στοιχεία (στοιχεία διαδίκων και πληρεξουσίων , διαδικασία, ημερομηνίαδικασίμου, ονομασία και αριθμός πινακίου)β) σαφές αίτημα και γ) υπογραφή ( αν υπάρχει ηλεκτρονική υπογραφή και σφραγίδα του αιτούντος-δηλούντος πληρεξουσίου ή για την περίπτωσηκοινής δήλωσης, των αιτούντων-δηλούντων πληρεξουσίων).

Προς διευκόλυνση και επιτάχυνση της διαδικασίας παρακαλούνται οι κύριοι πληρεξούσιοινα συμπληρώνουν ΘΕΜΑ στην ηλεκτρονική αλληλογραφία, στο οποίο να έχει την εξής μορφή: ΤΥΠΟΣ ΔΗΛΩΣΗΣ- ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ- ΔΙΚΑΣΙΜΟΣ – ΠΙΝΑΚΙΟ ΚΑΙ ΑΡΙΘΜΟ

Πχ 1: ΔΗΛΩΣΗ ΑΝΑΒΟΛΗΣ- ΕΡΓΑΤΙΚΑ – 2/6/2020- αριθμός πιν. 6

Πχ 2: ΔΗΛΩΣΗ ΜΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΜΑΡΤΥΡΩΝ- ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ -3/6/202 αριθμ.πιν. 4

3) Ως προς την κατάθεση παντός είδους δικογράφων, εφέσεων, διαταγών πληρωμής και απόδοσης χρήσης μισθίου καθώς και ως προς την παραλαβή αντιγράφων αυτών, όπως και αντιγράφων αποφάσεων που έχουν δημοσιευθεί εντός του έτους 2020 και των σχετικών αυτών, θα εξακολουθήσουν να γίνονται σύμφωνα με όσα αναφέρονται στην υπ’ αριθμ. 81/ 18-05-2020 πράξη μας και της υπ’ αριθμ. 89/25-05-2020 τροποποιητική αυτής και ειδικότεραθα γίνεται από τους πληρεξούσιους δικηγόρους από ώρα 08:30 έως ώρα 14:00 αφού προηγηθεί τηλεφωνικό ραντεβού με την αρμόδια Γραμματεία.

4) Προκατάθεση προτάσεων (100 ημερών) και προσθήκης – αντίκρουσης (15 ημερών μετάτο κλείσιμο των προτάσεων) – (παρ . 1 και 2 άρθρο 237 και 238 του ΚπολΔ).

Λόγω του μη υπολογισμού στις εν λόγω προθεσμίες, των ημερών που μεσολαβούν από 13-3-2020 έως και 31-5-2020, αλλά και της προσαύξησης των προθεσμιών αυτών κατά τριάντα (30) ημέρες με νομοθετική ρύθμιση, όσων υποθέσεων η προθεσμία τωνεκατό ημερών (100) συμπληρωνόταν την 13-3-2020 (πρώτη ήμερα αναστολής εργασιών)παρατείνεται για την 1η Ιουλίου 2020. Η δε προθεσμία των δεκαπέντε (15) ημερών για τηνκατάθεση προσθήκης αντίκρουσης που συμπληρωνόταν την 13-3-2020 (κλείσιμοπροτάσεων της 27/2/2020) παρατείνεται ομοίως για την 1η Ιουλίου 2020. Ακολούθως ηπροθεσμία των εκατό (100) ημερών που συμπληρωνόταν την Δευτέρα 16-3-2020, όπως και η προθεσμία των δεκαπέντε (15) ημερών για την κατάθεση προσθήκης – αντίκρουσηςπου συμπληρωνόταν την Δευτέρα 16-3-2020 παρατείνονται για την 2η Ιουλίου 2020 κ.ο.κ.Σημειώνουμε ότι θα ακολουθήσει αναλυτική ανακοίνωση με αναφορά τωνσυγκεκριμένων ημερών κλεισίματος κατά περίπτωση.

Β). ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Για την ποινική διαδικασία σύμφωνα με την ΚΥΑ αριθ. Δ1α/ΓΠ. σικ 33202/28.5.2020(ΦΕΚ 2033/2020 τ . Β’): Από 1η Ιουνίου 2020 έως 21.6.2020 συνεχίζεται n αναστολήτων δικών ενώπιον των ποινικών δικαστηρίων.

2. Εξαιρούνται από την αναστολή της παρ. 1:

α) Η εκδίκαση αυτόφωρων πλημμελημάτων, εφόσον αφορά κατηγορούμενο που κρατείται δυνάμει των διατάξεων περί αυτόφωρης διαδικασίας.

β) Η κλήρωση των ενόρκων και η έναρξη της συνόδου των Μικτών Ορκωτών Δικαστηρίων και Μικτών Ορκωτών Εφετείων, εφόσον κατά τη σύνοδο είναι προσδιορισμένες προς εκδίκαση υποθέσεις που εμπίπτουν στις κατωτέρω περιπτώσεις γ’ και ε΄, καθώς και η κλήρωση των συνθέσεων για την εκδίκαση των ποινικών υποθέσεων.

γ) Η εκδίκαση κακουργημάτων για τους προσωρινά κρατούμενους κατηγορουμένους, των οποίων συμπληρώνεται κατά περίπτωση, το ανώτατο όριο προσωρινής κράτησης.

δ) Η εκδίκαση των αιτήσεων αναστολής εκτέλεσης κατά τα άρθρα 471 και 497 ΚΠΔ, ακύρωσης της διαδικασίας κατά τα άρθρα 341 και 435 ΚΠΔ, ακύρωσης της απόφασης κατά τα άρθρα 430 και 431 ΚΠΔ, αναβολής ή διακοπής εκτέλεσης της ποινής κατά τα άρθρα 555 και 557 ΚΠΔ, καθώς και των αιτήσεων που αφορούν στον καθορισμό συνολικής ποινής κατά το άρθρο 551 ΚΠΔ, στην απότιση της χρηματικής ποινής σε δόσεις εντός προθεσμίας κατά τα άρθρα 80 του ισχύοντος ΠΚ και 82 του προϊσχύσαντος ΠΚ (π.δ. 283/1985, Α΄ 106) και στην μετατροπή της χρηματικής ποινής ή του προστίμου σε παροχή κοινωφελούς εργασίας κατά την παρ. 5 του άρθρου 82 του προϊσχύσαντος ΠΚ., η κατάθεση των οποίων θα γίνεται σύμφωνα με όσα διαλαμβάνονται στο άρθρο 75 της Π.Ν.Π 4690/30-05-2020.

ε) Οι ποινικές δίκες που αφορούν κακουργήματα, ο χρόνος παραγραφής των οποίων συμπληρώνεται εντός του χρονικού διαστήματος από την έναρξη της αναστολής μέχρι και τις 31.1.2021. Το δικαστήριο αποφασίζει, κατά περίπτωση, για την εκδίκαση ή τη διακοπή αυτών.

στ) Η δημοσίευση αποφάσεων.

ζ) Επιτρέπεται η κατάθεση ενδίκων μέσων, η οποία θα γίνεται από τους πληρεξούσιους δικηγόρους ή τους πολίτες από ώρα 08:30 έως ώρα 14:00 αφού προηγηθεί τηλεφωνικό ραντεβού με την αρμόδια Γραμματεία  (τηλ. 2410254668).

η) Επιτρέπεται από τους ανακριτές η διενέργεια πράξεων τακτικής ανάκρισης, εφόσον τηρούνται όλα τα μέτρα προστασίας ( μάρκα, αντισηπτικό, ένας μάρτυρας ή κατηγορούμενος στο ανακριτικό γραφείο) .

ΕΠΙΣΗΜΑΙΝΕΤΑΙ ΟΤΙ:Θα πρέπει να τηρούνται οπωσδήποτε όλα τα αναγκαία μέτρα για την ασφαλή λειτουργία του Πρωτοδικείου Λάρισας, εν όψει της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19,  σύμφωνα και με την νέα ΚΥΑ (υπαριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 33202/28.5.2020), που είναι τα εξής: Α) Χρήση προστατευτικής μάσκας όχι μόνο από τα πρόσωπα της έδρας αλλά και από τους συνηγόρους, τους διαδίκους και τους πολίτες. Β) Διαθεσιμότητα αντισηπτικού υγρού σε όλους τους χώρους και χρήση αυτού από δικηγόρους, διαδίκους και πολίτες.  Γ) Τήρηση απόστασης μεταξύ φυσικών προσώπων 1,5 μέτρου κατ’ ελάχιστον. Δ) Καθορισμός ανώτατου ορίου εισερχομένων ατόμων εντός αιθουσών και εν γένει περίκλειστων χώρων, ενός (1) ατόμου ανά δέκα (10) τετραγωνικά μέτρα (τ.μ.).

Αντίγραφο της πράξης αυτής να τοιχοκολληθεί στον πίνακα ανακοινώσεων και να ενημερωθεί σχετικά ο Δικηγορικός Σύλλογος Λάρισας.

Λάρισα, 2Ιουνίου 2020

Η Διευθύνουσα το Πρωτοδικείο Λάρισας

Δέσποινα Ρασιδάκη