Αυτεπάγγελτος προσδιορισμός συζήτησης υποθέσεων εκουσίας δικαιοδοσίας με αντικείμενο ακούσια νοσηλεία της (αρχικής) δικασίμου της 17/3/2020 του Πρωτοδικείου Λάρισας για τη δικάσιμο της 09.06.2020

201401151849099190

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ

                           

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΑΞΗΣ

    106   /2020

Η  Πρόεδρος Πρωτοδικών Λάρισας

Έχοντας υπόψη:

1) Τις διατάξεις των αριθμ. Δ1 α/ΓΠ.οικ.17734/12.03.2020, 18176/15.03.2020, 21159/27.03.2020, 24403/11.04.2020, 804/25.04.2020, 30340/15.05.2020 Κοινών Υπουργικών Αποφάσεων (ΦΕΚ Β 833/12.03.2020, 864/15.03.2020, 1074/27.03.2020, 1301/11.04.2020, 1588/25.04.2020, 1857/15.05.2020 αντίστοιχα), με τις οποίες διαδοχικά επιβάλλεται το μέτρο της προσωρινής αναστολής λειτουργίας όλων των Δικαστηρίων και Εισαγγελιών στο σύνολο της Επικράτειας για το χρονικό διάστημα από 13.03.2020 έως και 31.05.2020

2) Το άρθρο 74 παρ. 2 του Ν.4690/2020 (ΦΕΚ Α΄ 104/2020) και την με αριθμό  103 /2020 συναφή πράξη μας.

3) Το γεγονός ότι οι υποθέσεις της διαδικασίας της εκουσίας δικαιοδοσίας με αντικείμενο ακούσια νοσηλεία, που προσδιορίστηκαν να συζητηθούν κατά τη δικάσιμο της 17ης Μαρτίου 2020, ματαιώθηκαν λόγω της αναστολής λειτουργίας των δικαστηρίων για το χρονικό διάστημα από 13.03.2020 έως και 31.05.2020, σύμφωνα με τα ανωτέρω

Για τους λόγους αυτούς

ΔΙΑΤΑΣΣΟΥΜΕ τον οίκοθεν προσδιορισμό, των κάτωθι υποθέσεων:

1) με αριθμό έκθεσης κατάθεσης 231/20

2) με αριθμό έκθεσης κατάθεσης 232/20

3) με αριθμό έκθεσης κατάθεσης 233/20

4) με αριθμό έκθεσης κατάθεσης 248/20

5) με αριθμό έκθεσης κατάθεσης 249/20

ΟΡΙΖΟΥΜΕ : Ημέρα συζήτησης την Τρίτη 09 Ιουνίου 2020

Ώρα συζήτησης  12:00 μ.

ΔΙΑΤΑΣΣΟΥΜΕ την εγγραφή των ανωτέρω υποθέσεων στο οικείο πινάκιο που επέχει θέση κλήτευσης όλων των διαδίκων και τη με οποιοδήποτε τρόπο γνωστοποίηση της νέας δικασίμου (μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή άλλως), στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Λάρισας, καθώς και στον δικηγορικό σύλλογο Λάρισας, με επιμέλεια της γραμματέα.

Λάρισα 04.06.2020

Η Πρόεδρος Πρωτοδικών Λάρισας

 

Δέσποινα Ρασιδάκη