Πράξη του Διευθύνοντος το Ειρηνοδικείο Λάρισας για ορισμό συνεδριάσεων για το διάστημα 01.07.2020-15.07.2020 και 01.09.2020-15.07.2020

Ο Διευθύνων το Ειρηνοδικείο Λάρισας  Ιωάννης Θεοδωράκης, Ειρηνοδίκης, εξέδωσε πράξη για τον ορισμό  συνεδριάσεων για το διάστημα 01.07.2020-15.07.2020 και 01.09.2020-15.07.2020

Ακολουθεί το κείμενο της πράξης

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΑΞΗΣ     466 / 2020

 

Σύμφωνα με το άρθρο 18 ν. 4684/2020, το άρθρο 34, Μέρος ΣΤ΄ της από 1.5.2020 (ΦΕΚ Α΄90/1.5.2020) ΠΝΠ και άρθρ. 9 του Κανονισμού του Ειρηνοδικείου Λάρισας, ορίζουμε, για το χρονικό διάστημα της παράτασης λειτουργίας των δικαστηρίων, δικασίμους στις παρακάτω ημερομηνίες:

ΙΟΥΛΙΟΣ 2020                                                              

1.7.2020

2.7.2020

3.7.2020

6.7.2020

7.7.2020

8.7.2020

9.7.2020

10.7.2020

13.7.2020

14.7.2020

15.7.2020

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2020    

                                                                                          

1.9.2020

2.9.2020

3.9.2020                                                                                                    

4.9.2020

7.9.2020

8.9.2020                                                                                                    

9.9.2020

10.9.2020                                                                                                    

11.9.2020

14.9.2020                                                                                                      

15.9.2020

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ

Ιωάννης Θεοδωράκης, Ειρηνοδίκης